12599

Şeker Fabrikası - 1926 - 1

                           
    *                         13. Teşrinisani . ( Kasım ) 1926 Heyeti 
                                           Umumiye İçtimaı

 
          Uşak  Terakkiı Ziraat  Türk Anonim Şirketi hissedaran heyeti umumiyesi  13. Teşrisani .926 tarihinde müsadif Cumartesi günü saat 15 de Uşak Hacı Hasan Mahallesinde  kain  Zincirli Camii  Şerifi dahilinde aktı içtima eyledi.

           İçtimada asaleten ve vekaleten “ 652722 “ hisseye malik 283 hissedarın hazır bulunduğu ve içtimaa davetin Ticaret Kanunun 381.nci maddesine tevfikan usulü dairesinde icra ve ruznamenin de muvafık usul olarak ilan ve tebliğ edildiği Ticaret Vekaleti namına komiser olarak hazır bulunan Müsteşer Hüsnü Beyefendi huzuruyla yevm meşkûrda geç vakte kadar icra edilen tetkikat ve tatbikattan anlaşılarak heyeti umumiye karaıyla ertesi sabah müzakereye itibar edilmek üzere hazurun dağılmışlar ve 14.Teşrinisani.926 Pazar sabahı saat  9 da tekrar içtima veladet tetkik 652.722.- liralık hissedarın huzuru tesbit olunarak icraı müzakerata itibar eylemişlerdir.
            
                Riyaset: Nizamnameyi dahili ahkamına tevfikan meclisi idare reisi  Molla Ömer zade Nuri Bey tarafından işkal olunmuş ve mevcud hissedaran meyanında en ziyade hisseye malik olanlardan Maliye vekaleti namına Turhan ve Sanai ve Muadin Bankası namına Sadettin Beyler  rey toplamaya ve hissedarandan Asım ve Bekir Beyler heyeti umumiye katipliğine intihap olunarak Reis Nuri Beyin bir nutuk iftitahisiyle celse küşat ve evvela ruznameyi müza-keretın birinci ve ikincileri olan meclisi idare ve müfettiş raporları ve blanço kıraat ve müttefikan kabul ve tastik olundu.
           
               Ruznamenin üçüncü maddesi heyeti idarenin yeniden heyeti umumiyece intihap meselesi idi. Bu meyanda yeni Ticaret Kanunu mucibince intihabı elzem olan murakıpların da meclisi idare azalarıyla birlikte intihabı münasip olacağı riyasetçe dermeyan olunarak keyfiyet reye vazolunmuş ve bu teklif ittifakıara ile mazharı tasvip olmuştur. Bundan sonra riyesetce murakıplar adedinin dört olarak tesbiti ve bunlardan ikisinin Sanai ve Muadin Bankası namzetleri meyanından diğer ikisinin de Şirketce irade olunan namzetlerden intihabı hususu reye vazolunmuş ve leyh ve aleyhte bazı mütalaan dermeyanından sonra murakıplar adedi dört olarak ittifakıara  ile tasvip ve kabul olunmuştur.

                Bundan sonra rey hakkı ile meclisi idare ve murakıplar intihabatı icra olundu.Ve tasnifiara neticesinde Uşak Hissedarlarından Molla Ömer Zade Nuri Beyin  803 ve Hacı Yahya Zade Asım Beyin 743 ve Bacak Zade İsmail Beyin 711 ve Mütevelli Zade Mehmet Beyin 610 ve Kıyya Zade Ahmet Efendinin 465 ve Köle Zade Süleyman Beyin 104 ve Sanai ve Muadin Bankası Namzetlerinden Müdürü Umumi Mösyö Kayfasın 754 ve Meclisi İdare azasından Ali Sami Beyin 770 ve Abdullah Hüsrev Beyin 768 ve Skoda Fabrikası namına Mösyö Pokarinin 775 ve ref,ki olarak bilahara mumaileyh tarafından  irade olunacak zatın keza 775 reyle meclisi idare azalıklarına ve Uşaklı hissedarandan Hacı Gedik Zade Hakkı Beyin 695 ve Zeki Beyin 737 ve Sanaii ve Muadin Bankası namına Müdürü Umumi Muavini Hayrettin Beyin 772 ve Selahattin Nevzat Beyin 778 rey ile murakıplığa intihap olundukları ve hissedarandan Yusuf Ziya Beyin 354 ve Kamil Beyin 166 reyle meclisi idare intihabatında ve Şadi Beyin 117 rey ile murakıp intihabında akaliyette kaldıkları anlaşıldı.

                Ve mürakıpların bir sene müddetle intihap olunduklarına bilittifak karar verildi. Bundan sonra Ruznamenin dördüncü maddesi mucibince nizamnamenin 21.nci maddesindeki azayı rey nisbetinin tadili meselesi müzakere edilmeye başlandı. Sanaii ve Muadin Bankası Şirket Nizamnamesi mucibince beher yüz hissenin bir rey sahibi olması  fıkrasının beher ikibin hissenin bir reye malik bulunması şeklinde tadili talep edilmekte idi. Bu hususta hissedarlardan Yusuf Ziya ,Hakkı,Zeki,Asım,Hami,Şerif,Hacı Nazif ve Banka namına Hayrettin ve Abdullah Beyler müteaddit defalar söz alarak leyh ve aleyhte uzun Mütaalan  serdettiler.İmtidatlı münakaşa ve müzakerelerden sonra her iki tarafın noktai nazarlarında musir,
           
                Bulundukları görülmesi ve Ruznamei müzakarata dahil olan diğer maddelerin müzakeresinden ve hallinden sonra bu meselenin intacı mucibisuhulet olacağı anlaşılması üzerine heyeti umumiye kararıyle müttefikan 21. Maddenin devam müzakeresi talik olunmuş ve bundan sonra ruznamei müzakeratın 5.nci maddesi mucibince nizamnamenin sermayeden bahis olan 5.nci maddesinin müzakeresine başlanmıştır. 5.nci maddenin Banka tarafından teklif ve müttefikan kabul olunan muadde şekli bervechiatidir.
 
                Madde  5  :   Şirketin beheri ikişer liralık   300.000  hisseye münkasim olan 600.000 liralık sermayesi  1.200.000.- liraya iblağ edilmiştir. İş bu  1.200.000.- liralık sermayenin  250.000.- liralık hissesi  Skoda müessesine ait ve % 9 faizli ve muvakkat olup nihayet  altı senede itfa olunacaktır.İş bu muvakkat hisse senetlerinden itfa olunan hisseler yerine o miktarda daimi hisse senedatı ihraç olunarak heyeti umumiye muvahecesinde müzayede suretiyle satılacaktır. Şirketin ihraç eyliyeceği hisse senedatının numuneleri kablelihraç lecelittastik  Ticaret Vekaletine tevdi olunacaktır.

                Şirketin müessisleri olan elli zata ait olmak her birisine üçer yüz hisse verilmek ve şirketin tastiki tarihinden itibaren ilk yedi sene zarfında nama muharrer olup ahere satılmamak şartı ile mukaddema ihraç edilmiş olan on beş bin hisse otuz bine iblağ olunmuş ve yeniden ihraç olunan 15.000 hisse fabrikanın tesis ve teşekkülü emrinde muavinler fevkaladei mesbuk olan Sanai ve Muadin Bankasına tahsis edilmiştir.

                Bu beşinci maddenin şeklim muaddili müessis hisselerine verilecek hisse temettüü ile alakadar olduğu cihetle Ruznamenin 9. Maddesinde dahil bulunan ve temettüü tevziatından bahis olan 33.ncü maddenin takdimen bu madde ile birlikte müzakeresi riyasetçe teklif ve heyeti umumiyece tasvip olunarak mezkur maddenin müzakeresine başlandı. Ve Sanaii ve Muadin Bankasınca teklif olunan bervechiati şekli muaddili ittifakıara ile kabul olundu.

                 Madde  33  : Meclisi idarece tensip edilecek amortisman badettenzil şirketin temettüat safiyesinden evvela Skoda ya mahsus muvakkat hisselerin mukaveleyi hususiyesi mucibince  % 9 faiz ve bade müsavi taksitlerle altı senede itfa taksidi senevisi ita edilir. Ancak Şirket bu müddetten evvel dahi mezkur hisseleri itfa edebilir.Saniyen daimi hisselere birinci hisse temettüü olarak  % 9 itasına kifayet edecek meblağ, salisen ihtiyat akçesi olarak temettuatı meskurenin % 10 nu ikraz olunduktan sonra baki kalan meblağ suyretide taksim olunur.

                 Beşinci maddei muaddele mucibince  % 4 müessis aslı olan elli zata,

                % 3 ikinci müessis Sanai ve Muaden Bankasına

                % 3 Meclisi idareye,  % 2 şirket merkezinde meclisi idarenin tesbit edeceği Ziraat mekteplerine

                Ve  % 88 i  ikinci hisse temettüü olarak umum hissedarana,temettüatı safiye Skoda ya % 9 faiz itasına kifayet etmediği takdirde noksanı ihtiyat akçesinden ikmal ve ihtiyat akçeside kafi gelmez ise seneyi atiye temettüatından tesviye olunur. Beş sene zarfında Şirketten metalibede bulunmayanların hisse temettüleri şirkete bir irat kaydedilir. 

                 Bu maddenin arayı umumiyeye arzında Sanai ve Muaden Bankası menfaati mahsusası dolayısıyle reye iştirak etmemiştir. Ruznamei müzakeratın altıncı maddesi Sanai ve Muaden Bankası ile Skoda Şirketinin fevkalade hissedarandan olmalarına mebniheyeti idare intihabında iş bu müessesat taraflarından gösterilecek ikişer namzetin kabulü meselesi idi. Esasen heyeti idare intihalatı icra olunduğu sırada bu mesele halledilmiş ve Skoda ya iki ve Sanayi ve Muadi Bankasına üç azalık tahsisi kabul ve azalar bu surette intihap olunmuş olduğundan Ruznamenin bu maddenin yeniden mevzuu müzakere olamıyacağı tasvibi umumiyeye iktiran eyledi.

                 Bundan sonra Ruznamenin Meclisi idare azalarına hakkı huzur tayinine dair olan yedinci maddesi müzakere olunmuş bu sırada mürakıplar da ücreti maktua tayini münasip olacağı Riyasetce teklif ve müttefikan kabul edilmiş. Ve bir çok teklif ve münakaşalardan sonra meclisi idare reisine  20.- ve azalara 10.- nar lira hakkı huzur ve murakıplara maktuan 300.- lira ücret ita edilmesi müttefikan tasvip ve kabul olunmuştur.

                 Ruznamenin sekizinci maddesi Sanai ve Muadin Bankası tarafından nizamnamenin 5, 7, 9, ve 21. nci maddeleri hakkında vuku bulan tadil teklifatından bahis olmakla müteakiben mezkur maddelerin müzakeresine itibar olunmuş ve bunlardan beşinci ve 21.nci maddeler evvelce müzakere olunduğu ve 7.nci maddenin tadili teklifi Bankaca geri alındığı ve heyeti umumiyece de mezkur maddenin alelhale  ibgası ittifak ile tasvip olunduğu cihetle yalnız 9.ncu madde müzakere edile
rek Bankanın bu madde hakkındaki teklifi müttefikan kabul olunmuştur.

                 9.ncu maddenin kabul olunan muaddel şekli berveçhiatidir.
                
                 Madde  -  9 :
Şirketin umuru mesalihi heyeti umumiye tarafından mansup ve 11 azadan mürekkep bir meclisi idareye havale olunur. Bu azadan üçü Sanayi ve Muaden Bankası tarafından namzetler meyanında ve ikisi Skoda müessesesi tarafından gösterilecek namzetler meyanından intihap olunacaktır. Skodaya mahsus olan azalıklar muvakkat hisseleri itfa olununca hitam bulacaktır. Ancak iş bu hisseler şirket tarafından itfa olmayıp kefaleti dolayısıyla Sanai ve Muaden Bankası tarafından tediye olunursa bu meblağın bankaya tediye olunacağı zamana kadar bu iki azınlık dahi Sanai ve Muadin Bankasına intikal edecektir. Bilumum fenni ve zirai mesail ile fabrikanın umuru dahiliyesine ait hususat da verüessesai memurunin azil ve nasbı keyfiyetlerinde tamamen haizi salahiyet bulunmak ve fakat bu memurların şeraiti istihdam ve miktarı muhasesatları ve akdedilecek mukaveleleri hakkında verecekleri karar evvel emirde meclisi idarenin tasvibine iktiran şartı ile muteber olmak üzere birisi Sanai ve Muadin Bankasına ve diğeri şirkete mensup meclisi idare azalarından mürekkep olarak heyeti umumiyece iki kişilik bir icra heyeti intihap olunacak bu heyet azalarının memuriyetleri azalıkları baki kaldıkça devam edecektir.

                  İş bu iki kişilik heyetin her hangi bir mesele hakkında ittifak ile ittihazı karar edemedikleri mesaide Ticaret Vekili olan zat hakem olacaktır. Hakem olan zatın iştirakiyle vukubulacak icra heyeti içtimaında ekseriyetle ekseriyetle verilecek karar muteberdir.

                  İcra heyetinde dahil bulunan Bankaya mensup aza istifa veya vefat eder ve Banka tarafından muhtacı tebdil görülürse Banka meclisse dahil olan diğer azalarından birini muvakkaten mezkur heyete intisap eder. Ve keyfiyet ilk içtima edecek olan heyeti umumiyenin tasdikine arz olunur. Meclisi idare icra heyeti azasından Bankaya mensup olan zatı veya Banka meclise mensup diğer azayı tebdile lüzum görürse keyfiyeti esbabı mucibesile tarafı diğere iş’ar eder.İş’arı meskure tevfikan mevzuubahis azatebdil edilmediği ve tebdilini talep edentaraf talebinde musir bulunduğu takdirde keyfiyeti fevkalade heyeti umumiyeye arz eder. Ve Bankaya ait olmayan azanın da Şirketce tebdili lazım gelirse kezalik ilk içtima a edecek olan heyeti umumiyenin tastikine arz edilmek üzere iş bu azalığa muvakkaten meclisi idarece  münasip olan zat intisap olunur. Bundan sonra iktifakıara ile icra cihetine Molla Ömer Zade Nuri ve Abdullah Hüsrev Bey intihap edilmişlerdir. Bundan sonra Ruzname müzakeratın 9.ncu maddesi mucibince nizamnamenin Ticaret Vekaleti celilesince tadili teklif olunan 5, 7 , 9 , 10 , 11 , 14 , 17 , 18 , 20 , 21 , 22 , 32 , ve 33.ncü maddeleri müzakere olunmaya başlandı. Bu maddelerden  5 , 7 ,  9 ncu maddeler evvelce müzakere ve karara rabtedilmiş olduğundan 10.ncu madde müzakere  ve ittifakıara ile bervechiati tadil olundu. 
                                                                                 
                 Madde – 10 : İlk üç sene için müessisler tarafındantayin olunan azanın müddeti memuriyetleri hitam bulduktan sonra meclisi idare azaları heyeti umumiyece intihap olunur.Ve her sene sülüsü kezalik heyeti umumiyece rey hakkı ile bilihraç 9.ncu maddedeki nisbet muhafaza edilmek şartı ile yeniden intihap yapılır. Çıkan azanın tekrar intihabı caizdir. Heyeti umumiye sui idare ve suiistimali görülen idare heyeti tamamen veya kısmen değiştirmeye selehiyattardır. 

                Bundan sonra nizamnamenin 11.nci maddesinin tadili meselesi mevzu bahis olmuş ve bu hususta Sanayi ve Muadin Bankasının tadil teklifi okunarak leh ve alehte uzun müzakere münakaşa yapılmıştır. Bu maddenin müzakeresi gece saat 11 re kadar devam etmiş ve müzakerenin intacı ve bundan sonraki maddelerin müzakeresi için vaktin çok geç olduğu bir çok hissedaran tarafından dermeyan olunarak riyaset tarafından vuku bulan teklif üzerine gerek bu maddenin gerek müteakip maddelerin devam müzakeresi heyeti umumiyenin ittifakı arasile  ertesi sabah saat  9 za bırakılmıştır.
             
                15 Teşrinsani 1926 tarihine müsadif bugünkü pazartesi günü sabah 10 da tekrar içtima olunarak asaleten ve vekaleten 306.000.- liralık hisseye malik 187 hissedarın hazır bilmeclis  olduğu yokklama neticesinde tesbit olunduktan sonra mezkür  11. nci maddenin müzakere-sine devam edilmiş izhar olunan şekil muaddel ittifaıara ile kabul olunmuştur. Nizamnamenin  11.nci maddesinin muaddel şekli bervechiatidir.
           
                 Madde – 11 : Meclisi idare ayda bir defa adiyen ve reis tarafından doğrudan doğruya  veya iki azanın talebi ile vuku bulacak davet üzerine de fevkalade içtima eder ruzmameyi müzekkereta tesisatıcedide vücuda getirmek ve sene bilançocu ve pancar mübayaa bedel- lerinin tesbiti meselelerinde onbeş gün ve mevadı müstaceleden mada diğer hususlarda laakal üç gün evvel bilumum azaya tahriren ve Bankaya telgrafname ile tebliğ olunur.

                 İşbu mevadımüstacelenin ne gibi husustan icat olduğu azanın laakal dörtte üçü mevcut bulunan meclisi idare içtmalarında kararlaştırılacaktır. Mevtandı müstaceleden meclisi idare içtima keyfiyetini merkezde bulunmayan azalarına telgrafla iş’ar eder. Ve lüzum görürse onları beklemeden derhal içtima edebilir. Meclisi idarenin içtima ve ittihazı karar edebilmesi için altı azanın huzuru şarttır. Kararlar ayni içtimada mevcut  azanın sülüsan ekseriyetiarası ile ittihaz olunur. Bila mazeret üç ay meclisi idare müzakeratına iştirak etmeyen aza müstağni addolunur. Skoda müessesesine mensup aza bundan müstesnadır. Türkiye Sanai ve Muaden Bankası şirketin hissedarı olduğu müddetçe bankanın müdürü umumisi ile müdürü umumi muavini aza olmasalar bile meclisi idari içtimalarında rey iştişarı ile hazır bulunmak hakkını haizdirler.Bunlar şirketin menafiine  muvafık addettikleri teklifleri meclise dermeyan ve    tekliflerinin reddi halinde noktayı nazarlarını zapta aynen dercettirebilirler.

                  Müteakiben 14.ncü maddenin tadili hakkında sanayi ve muadin bankası tarafından teklif olunan şekil müzakere olunarak ve reye konılarak müttefikan tasvip ve kabul olundu.
             
                  14 – üncü maddenin şekli muaddili  bervechiatidir :
             
                Madde – 14 :
Meclisi idare azasından bir veya birkaçının  vefatının veye istifalarının veya sair bir sebepten dolayı bir veya birkaç aza yeri münhal kalırsa inhilal eden azalıklar Skoda müessesesine veya Sanayi ve Muadin Bankasına ait olduğu takdirde mezkûr mües-   selerce gösterilecek namzetlerden olmak üzere meclisi idarece şu yerlere muvakkaten aza intihap olunur. Ve iş bu azalıkların intihabı kat’isi gelecek heyeti umumiye tarafından icra edilir. Bundan sonra nizamnamenin  17 , 18 , 22 , nci maddeleri okunarak Sanayi ve Muaden Bankası bu husustaki tadil tekliflerinden sarfınazar etmesi üzerine heyeti umumiyece mezkur maddelerin alelhale ibga edilmesi müttefikan tasvip olundu.
                 
                  Bundan sonra 20. Madde okunarak heyeti umumiyenin içtima miadı bu maddede Haziran olarak tadil ve tesbit olundu. Ve 32.nci madde okunarak mezkur maddenin birinci fıkrası Sanayi ve Maden Bankasının teklifi veçhile şu surette tadil olundu. Şirketin seneyi maliyesi Nisan iptidasından bed ile Martın sonuncu günü hitam bulur. 1926 ve 1927 seneyi maliyesi 1.Mart .1926 tarihinden bed ile 31.Mart.1926  tarihinde hitam bulacaktır. Bundan sonra evvelce müzakeresine başlanılarak heyeti umumiye kararı ile intacı en sona tehir olu-  nan  21.nci maddenin müzakeresine başlanmış ve Sanayi ve Maden Bankasının teklif ettiği tadil şekli beher  600 hissenin bir rey sahibi olması şeklinde tadile tabi tutularak müttefikan kabul ve tasvip olunmuştur. 21.nci maddenin muaddel şeklibervechiatidir.           
          
                 Madde – 21  : Ticaret Kanununda müsarrah olan ahval müstesna olmak üzere heyeti Umumiye vekaleten veya asaleten laakal  600 hisseye malik hissedarandan mürekkep olacak- tır. 600 den dun hisseye malik olan 2 veya daha ziyade hissedar birleşerek bir vekil gönderebilirler. Heyeti umumiyede gerek asaleten gerek vekaleten alınacak her hissedarın beher altıyüz hisseye mukabil bir reyi olacak ve fakat hamil olduğu hisseler adedi her kaç olursa olsun bir hissedarın 10 reyden fazla reyi olamayacaktır.
                   
                  Bundan sonra riyaset tarafından müzakeratın hitam bulduğu tebliğ olunmuş ve hazirunun  yeni sene zarfında muvaffakiyet temennilerini müteakip celseye ve içtimaa nihayet verilmiştir.    


                  Orjinali  Arşivimdedir.

                                           ----------------------    *      --------------------

               *
                                                                              
                                Uşak  Terakkıi  Ziraat  Türk Anonim  Şirketi  
                                   1341 / 1925 Bilançosudur  

                       Nev ' i  Matlubat                                                      Lira  Kr.

           Nukut 
           Kasada                                                                                      327   94
           Bankalarda                                                                                                                            388   05
                               
                          Tahvilat
           % 5 Faizli 76 adet istikraz-ı Dahili Tahvilatı Kayyum İştiraiyesi                               584  35


                                   Kabul Olunmuş Poliçeler 
           Bera-ı Tahsil İzmir İş Ba. Gönderilen bir senedin kayyum-u hakikiyesi                800   00

                           Emval-i  Gayrimenkule  
           Fabrika zemin bedeli                                                                                                              890  06
             Fabrika Amele Evleri inşaat bedelleri                                                                          34.999  69
            ( Şimdiye kadar sarf edilmiş olan )

                                   Emval-i  Menkule   

          Emtia-i Umumiye hesabında Fütuhatı Muktezi Emval kKıymetleri                          696  49
           Demirbaş eşya kıymetleri                                                                                                  785   51
             Alet ve Edevat-ı Ziraiye Bedelleri                                                                                    4.451  90                                                             
   
             Umur-u Ziraatta İstimal edilmekte olan Faal Ziraat Makina Bedelleri                 21.542  56   
             Atölyeler, Demirhane, Marangozhanede  Mevcut küçük aler ve
             Edevat ve Aleti Müteharrike Bedelleri                                                                           4.732  55      
             Atölyeler için mübaaya olunan Malzeme Esmanı                                                          334  28
             Fabrika İnşaatında İstimal edilmekte olan Vasait-i Nakliye Bedelleri                   4.613   69
             Mübaaya edilen Tohumluk Pancar Esmanı                                                                 1.079   27

                                  Matlubat-ı  Mütenevvia      
          Matlup Senadatı Hesabında Mukayyet Borçlular Zimmeti                                  52.921   77   
              

             Matlubat-ı Muhtelife Hesabında Mukayyet Borçlular Zimmeti                             11.968   54
             Hisse Senedatı Bedelinden Ticaret Vekaleti Zimmeti                                            50.000   00     
             Hissedaran Hesabında Mukayyet Bedelleri Tahsil olunacak 
             Hisse Senedi Taahhüdatında                                                                                      289.954   00
             Şirketimize Münkalib Tecim Şirketi Matlubatı Muhtelifesinden                              4.948   71
             Şirketimize Münkalib Tecim Şirketi Esham Senedatı Bedellerinde                      1.090   00
             Karşılığı Mevcut Tecim Şirketi Zararında                                                                    2.046   12 

                                    İstirdat veya Mahsubu Muktezi Avanslar
          Makine ve Alet-i Vesaire için Ber-mucip Mukavele  % 20 Hesabıyle  
             Verilen  76.800 Dolar Mukabili Skoda Fabrikasında                                            139.260   14
             Pancar Zira'iyat  Mukabili Avansta                                                                                    57   25
             Hafriyat İçin Verilip Henüz Mahsubu İcra Kılınmayan Mevad-ı
             Müştekala Bedellerinde                                                                                                      436   46
             İnşaat Malzemesi İçin Müteahhitler Zimmetinde                                                          356   85 
             Kiremit, Kireç Ocakları İstihzarat Masarifinde                                                             436   47
             Vürut Etmekte Olan Makinalar ve Alatın Masarif-i Zaruriyesi için
             İzmir'de Şerif Bey Zimmetinde                                                                                      1.000   00
             Müteferrik Zimmetler ve Avanslar Olup Sarfiyat-ı Muvakkate Hesabında        4.351   98  

              Fabrika Faaliyetinde Tecricen İmhası Muktezi Zararlar
         Doğrudan Doğruya Vaki Olan zarar Miktarı                                                               4.085   97
            Masarifi Tesisiye                                                                                                               3.460   72

                                          Yekun                                                            642.601  32
         Muamelatı Zaideden Menba'at Erkam  " rakamın çoğulu ) Olup
           Husulü Tevazi Zimmetinde Zamm Olunan                                                                   3.410   67
       
            Mizan-ı Kat'iye Muvafık Olan    Yekun                                                            646.011   99


                                Beyanı
                                        1.310.- Lira                               Demirhane Alatı
                                        2.987.- Lira                               Marangozhane Alatı
                                           434.- Lira                                İnşaat Edevatı
                                     4.732.- Lira       

 
                               Beyanı
                                       3.500.- Lira                                 Mizanda Görünmeyen Bakaya
                                                                                             Gümrüğe Verilen ve Şerif Bey Lehine
                                    
   2.500.- Lira                                 ( ? ) Olan Mektup Bedeli       

                                       1.000.- Lira 

                             Nev'i   Duyunat                                                               Mülahazat
                                                                   Beyanı                                                                            Beyanı
            Sermaye                                                   600.000.   00
             Muhtelif Bankalar                                         16.120     70                      Birinci Defa                                            300.000    00

            Muhtelif Alacaklılar                                       4.863     84                      Tezyiden                                                  300.000    00
                Emanet                                                            10.685     52                                                                                         600.000    00
                Umur-ı  Duyunat                                              2.427     20                                                                                              Beyanı 
             İstikrazat                                                              500     00                      Türkiye İŞ Bankası İstanbul
                                                                                                     Şubesi  T L Hesabıyla                                 3.350   51
                Tecim Şirketine Aid olup Bedeli 
                Henüz Tesviye Edilmeyen Afyonlar           7.575    00                       Türkiye İŞ Bankası İzmir
                                                                                                                                       Şubesi TL.Hesabıyla                                  1.094   48   

              Tecim Şirketi Muhtelif Alacaklıları                  429    06                       Türkiye Sanayi Bankası, İstanbu l             692   71
                                                                                                                                        İŞ Bankası Dolar Hesabı                        10.983   00 

         
                                 Yekun                            642.601  32                                                                       16.120   70
                Muamelatı Ziraiyeden neş'et Erkam
                Olup Bedeli Tevazün zımnında
                Zam Olunan                                                       3.410   67 

                YEKUN Mizan-ı katiye muvafık olan    646.011  99
                          

 
                        
                       Mülahazat 
                                       Beyanı
                                           68                    İzmir İtibar-ı  Milli Bankası
                                           45                    İstanbul İtibar-ı Milli Bankası
                                         275                   Ankara İtibar-ı Milli bankası
                                         388 

                 İşbu bilanço münderecatının defatir-i esasiye ve muavene Münderecatına muvafık olduğunu tastik ederiz.
Fi  22 Nisan  sene 926

                                             Muhasebeci                                  Şirket Müdürü ve Heyet-i İdare Reisi

                                           İbrahim Necati                                                                Nuri

                  İşbu bilanço muhteviyatının tanzim kılınmış olan mizan-ı kat'i-i umumiye ve mizan-ı umumi muhteviyatının defteri kebir, yevmiye, maden defterler münderecatını tamamiyle tastik ederiz. Fi 1 Mayıs sene 926

               
           Aza : İsmail                Aza :  Mehmet Nuri              Aza : Süleyman          Aza : Ahmet Hamdi            Aza : Hüsamettin


           Aza : Ahmet Hulusi       Aza :  İbrahim                    Aza : Mehmet Ali       Aza :                                      Aza :                        Bil-tastik muvafık görülmüştür. Fi  10 Mayıs  sene  926

                                     Müfettiş  Zeki

                        Aslı Arşivimdedir.                             


                                -----------------------    *    ---------------------      

          
                          *
                    Eski Arap Harfleri ile bazı örnek evrakları Sizlerle paylaşacağım.

                  Uşak Terakki-i Ziraat Türk Anonim Şirketi, Banaz ve Köylerine Ait
                                 1926 Yılı Pancar Teslim Defterinin Son Sayfası  


Çerceve içi arapca yazılı olduğu için aktaramadım. Tercümesi aşağıda 
        1926 senesi nefs-i Banaz Nahiyesinin ma’a kurâ Uşak Terakki-i Ziraat Türk Anonim Şirketine teslim eyledikleri pancar mahsulü olup 146 yüz kırk altı adet esamide muharrer olduğu üzere ceman 127.793 yüz yirmi yedi bin yedi yüz doksan üç kıyyeye baliğ ve reside olup bundan 5.597 kıyye firesi bi’t-tenzil safi olarakdan 122.196 yüz yirmi iki bin yüz doksan altı kıyye kaldığı ve bunun da bedeli olan beher kıyyesi iki kuruş yirmi para hesabiyle işbu defterin zîrinde hesabatı gösterilmiş olmağla buraya olvecihle meşruhat-ı lazimesi icra kılınmıştır.
                                                                                          Fiyatı
                                                                                          Beher        Adet-i
Kuruş-İcmal  Safi-i ez-gar-ı fire  ma’a fire                    Kıyyesi     Esami
                                                     127.793 İcmal             2,20          146
                                                          5.597 Firesi minha
305.490         122.196              122.196 Safi                       
  
İşbu defter mündericatı ve kıyye ve bedel-i mukarin-i hakikat olmağla tasdikan şerh verilmiştir. Fi 25 Kânunuevvel sene (1)926
Banaz Pancar           Banaz Memuru       Muavini      Pancar Vezne Katibi
Katibi                         Veznedar
Gediz zade İbrahim   Hikmetî zade Bekir
Uşak Terakki-i Ziraat Türk Anonim Şirketinin Ziraiye Şubesi Kâtibi
(Mehmet Şeker Özel Arşivi)
                                                       Mustafa Kemal ve İsmet Paşaların Satın Aldıkları
                                Uşak Terakki-i Ziraat Türk Anonim Şirketi
 Hisse Senetlerine Dair Kayıt

 
 
                                                                 Uşak Terakki-i Ziraat Türk Anonim Şirketi                              
                                                                      Hisselik Senedat Kaydına Mahsusdur


Sıra Numarası Hisse Senedinin Hisse Senedatı Hamilinin   Hisse Senedi Hamilinin İkametgâhı
Numarası Adedi Kıymeti (TL) İsmi Pederinin
İsmi
Şöhret ve Sanatı Hisse Senedinin Tarih-i Mubayaası
Eyyam Şuhud Semt-i Meşhuru Mahal
8501 135201
135203
3 6     Türkiye Cumhuriyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 12 Şubat Sene 1926   Ankara
8502 135204
135206
3 6     Başvekil İsmet Paşa Hazretleri 12 Şubat Sene 1926   Ankara