12599

Şeker fabrikası - 1933 - 3


     *
             
          UŞAK  ŞEKER  FABRİKASININ  10  TEMMUZ   933  GAYESİ
                                İTİBARİYLE TANZİM  OLUNAN  BİLANÇOSUDUR.

                 MEVCUDAT VE MATLUBAT 
            A .  SABİT  KIYMETLER                                                                                                2.091.414.-98
                       Binalar                                                                              714.791.-10
                       Arazi                                                                                    15.182.-73
                       Şeker fabrikası Makinaları                                          682.931.-35
                        İspirto                                                                                 78.787.-02
                        Muhtelif Tesisat                                                             173.343.-80
                        Kimyahane Alatı                                                               10.057.-76
                                Şeker fabrikası kimyanesi   7.379.-27
                                 İspirto fabrikası                      2.678.-49 
                        Nakil vasıtaları                                                                     3.549.-96
                        Ziraat Makina ve aletleri                                                  77.204.-47
                        Demirbaş eşya ve Mefruşatı                                          34.994.-08 
                        Rasathane  Aletleri                                                                 321.-14
                        Sabit Kıymet Amortismanları                                       300.251.-51 

               B . KÜÇÜK ALAT ve EDEVAT                                                                                               6.823.-08     
          

               C . İKMAL  OLUNACAK MUHTELİF TESİSAT VE İH.                                                       27.417.-11        

               Ç . N A K İ T :                                                                                                                    1.065.475.-80        
                          Kasa                                                                                       5.707.-73                                 
                          Borçlu Bankalar                                                           1.059.767.-95
                                 İzmir Ziraat Bankası          893.484.-36
                                 Uşak Ziraat Ba.                     70.011.-35
                                 Uşak İş Ban.                           74.935.-69    
                                 Afyon İş Ban.                            5.973.-00
                                 Eskişehir İş Ban.                     7.076.-00
                                 Memur ve İşçi tasarrufu       8.287.-55

                D .   MAMUL  MALLAR       Kilo              Fi.
                            Çuvallı Kristal
                            Şeker Fabrikada      880.038.2   0.25 =                      280.009.-55
                            Çuvallı Kristal 
                            Şeker Denizlide          30.000      0.25 =                           7.500.-00
                            İspirto 95 derece
                            Fabrikada                   551.491     0.30 =                       165.447.-30

                E .   TALİ  TAHSİLAT           Kilo                Fi.                                                                        55.842.-08
                            Sarı ,kirli şeker     106.939.9     0.20 =                         21.387.-96
                            Melas                      888.580         0.05 =                         44.429.-00
                            Kuru Küsbe           165.020        0.005 =                              825.-10

                F .  MUHTELİF  MALZEME                                                                                                   338.795.-20
                            Umumi Anbarlarda                                                        246.684.-44
                            Tali Anbarlarda                                                                 39.365.-65
                            Mıntıka Anbarlarında                                                       58.745.-11

                G .  MATLUBAT                                                                                                                     713.307.-31
                            Cari hesaplar                                                                  175.407.-48
                            Muvakkat Borçlular                                                         47.230.-89
                            Gelecek Mallar bedeli                                                     84.946.-49
                            Zürra Avansları                                                              403.188.-95 
                            Aynen Emanetler                                                               2.533.-50

               H .    MASRAFLAR                                                                                                                 541.450.-09
                            Umumi masraflar                                                          379.789.-91
                               "          tamirat                                                                 22.020.-32
                               "          nakliyat                                                                10.322.-65
                            İşletme Masrafları                                                            96.425.-59
                            İşçilikler                                                                              29.844.-57
                            Tecrübe ve numune tarlaları                                           3.047.-08

                                                                                                 Yekün       5.243.282.-32    

                                                  D U Y U N A T

             A .  SABİT  SERMAYE                                                                                                           2.091.414.-98

             B .  İŞLETME   SERMAYESİ                                                                                                     943.674.-48

             C .  ALACAKLI  BANKALAR                                                                                                 1.872.023.-69
                    ( tÜRKİYE SANAYİ ve MAADİN BANKASI )
            
             Ç .  MUVAKKAT  ALACAKLILAR                                                                                            333.635.-79

             D .  AYNEN  EMANETLER                                                                                                              2.535.-50


                                                                                                            Yekün                        5.243.282.-32 

                                                                Kayıtlara  Mutabakatı  Tastik  Olunur.
                                                                                         10 . VII . 1933


                                        ----------------------      *     -------------------
                                     

                    13 . Ağustos . 1933 Tarihli  Kütahya  Gazetesinden
          *             ( Sayı : 273  Sayfa : 4 )
 
       Hali  Tasfiyede Bulunan  Uşak  Terakkii  Ziraat  Türk 
                Anonim  Şirketi  Tasfiye  Memurlarından :


              Tasfiye halinde bulunan Uşak Terakkii  Ziraat  Türk  Anonim  Şirketi hissedarları aşağıdaki ruznamedeki yazılı işleri görüşmek ve karar vermek üzere  12 / 9 / 933  tarihine tesadüf eden salı günü öğleden sonra saat  on dörtte Şirket merkezi olan Şeker Fabrika-sında  Umumi Hey'et olarak toplanacağından asaleten veya vekaleten sahip olduğunuz hisseleri hamilen meskur gün ve saatte içtimaa gelmenizi rica eyleriz efendim.

                                          MÜZAKERE   RUZNAMESİ 

             1 - Tasfiye işleri hakkında tasfiye memurları  tarafından izahat.

             2 - Halk Hisselerinin  yüz de  100 ödenmesi meselesi.
 
             3 - Şirketin mütebaki alacaklarının  " Tahahhüdat ve Hukuk ve senedatının " elden pazarlıkla müşterilerine temlik ve devri için heyete selahiyet verilmesi.

             4 - Bazı matlubatın takibinden ferağat olunması hakkında tasfiye heyetine selahiyet verilmesi.

             5 - Murakıpların müddetinin devamı ve tazfiye muamelelerini neticelendirecek bilumum meselelerin müzakeresi.

              Not : Halk hisselerinin  yüzde  100  ödenmesi tasfiyenin tamamiyle intaç edebilmesi ve  3  -  4   maddeler hakkında karar verebilmesi için nısıf hisseye sahip hissedarların içtimada hazır bulunması şarttır.

              Alakadarların bu cihete dikkat ederek asaleten veya vekaleten içtimaa gelmeleri menfaatleri muktezasıdır.

 
                                        ---------------------    *    -------------------

                             
                                   ?. Mayıs . 1933  Tarihli Cumhuriyetten  
             * 
                 Sümer  Bank  İstanbul  Şubesi  Direktörlüğünden :

               Uşak Terakkıi Ziraat T. A . Şirketi hisse senetlerini zayi etmiş olan aşağıda isimleri yazılı hissedarlara, tasfiye heyetinin  20/ 1 / 1935  tarihli kararları mucibince ikinci nüsha olarak birer vesika verileceği ilan olunur.
                                                                                                                                                                             ( 434 )
                               İsmi                                                                 Değişen      Muvakkat     Hisse     Lira  
                                                                                                              No:         Senet No:      Adet         Kr.
      Uşak'ın Düzlüce Kariyesinden Ayan oğlu Ahmet               3468              1738             1             2.-

      Kütahya saylavı  Bay Rağıp                                                    6092              6080          100       200.-  

      Menemende Koyundereli Mehmet Ağa                                4422              5282          250       500.-

      Uşak Ulubey nahiyesi Hacı hatipoğlu Mahmur ve Şakir   5875              6473            40          80.-
                                                                                                           1958              3134             70       140.-     
        
      Uşak'ın Bulkaz Köyü Bacanak oğlu İbrahim 
      oğlu Hüseyin                                                                             2979              3645             12          24.-

      Uşak Karahallı Nahiyesi Mican oğlu Veli                               495              3015               5          10.-

      Uşak Karahallı Nahiyesi Mecan oğlu İbrahim                     1779             2655             12          24.-

      Gediz  Kazası Pazar oğlu Ali                                                    4326             4917           250        500.-


                    Gazetenin fotokopisi arşivimdedir.

                   Senesinde bir uyumsuzluk var. 1935 olabilir.
                                     
                               ------------------------    *     ----------------------

                     *
                         1933   Senesine ait olabilir  Cumhuriyet gazetesinden

                        Sümer  Bank  Umumi  Müdürlüğünden :

                 Hali tasfiyede Uşak Terakii Ziraat T.A. Şirketine ait olup eshabı tarafından zayi edildiği bildirilen aşağıda isimleri, numaraları  ve miktarı yazılı hisse senetleri yerine kaim olmak üzere ikinci bir vesika verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı ilan olunur.

                      E   S   A   M   İ                                                                                  Döküm         Senet        Hisse      Lira
                                                                                                                                    No:               No:           Adet         Kr.
     Uşak'ın  Salmanlar K. Akoğlan oğ.Veli                                                         1262             2161             3           6.-
   
          "                  "               Mehmet Ali oğlu Himmed                                       1263             2162             3           6.-
     
          "                  "               Sarı oğlu İbrahim                                                      1264             2163             3           6.-
     
          "                  "               Abbas oğlu Ali                                                            1265            2164              3           6.-
     
          "                  "               Topal oğlu Bekir                                                         1266            2165              3           6.-
     
          "        Karlık                 Cerit oğlu Yetim Mehmed                                        3150            2202              5         10.-
     
          "        Karayakuplu     Emin oğlu Ali                                                              2889            2451              3           6.-
     
           "                  "                Canavar oğlu Halil                                                     2901            2463              1           2.-
       
           "        Kızılcaviran       Molla Ahmet oğlu Ahmet                                           3224            4354              2           4.-
         
           "                  "                Hacı İbrahim oğlu M.Emin                                        3227            4357              3           6.-
          
           "         Banazköy          Hacı oğlu Hüseyin Çavuş                                         3387            4454              3           6.-
           
           "                 "                 Çakır oğlu Sadık Yetimi Hüseyin                             3397            4465              3           6.-

           "                 "                  Hacı oğlu  İsmail                                                        3400            5567              4           8.-

           "                 "                  Habib oğlu Hasan                                                      3402            4469             4           8.-

           "                 "                  Bay Tahsin                                                                   3413            4479             6         12.-

           "                 "                  Mestan oğlu  Mehmed Ali                                          3421            4488             3            6.-

           "      Düzlüceköy          Kaşıkcı oğlu Ahmed                                                   3447            1717             2            4.-  

           "      Hasanköy            Davulcu oğlu Kadir                                                      3250            4380            5          10.-

           "               "                    Deli İbrahim oğlu Ali                                                   3254            4384            2             4.-

           "               "                    Taşlı oğlu Hasan                                                         3262            4392            2             4.-

           "               "                    Karakuş oğlu Hasan zevcesi Ayşe                           3266            4396            2             4.-

           "               "                    Çallı oğlu İbrahim                                                         3267            4397           3             6.-

           "               "                    Demirci Mustafa zevcesi Döndü                                3269            4399           3             6.-

           "               "                    Halil kızı Fatma                                                              3270            4400           3             6.-

          "                "                    Cıran oğlu Hasan                                                         3271             2229          5           10.-

          "                "                    Süleyman oğlu  Mehmed                                            3272             2221          5           10.-

          "                "                    Kırabalı oğlu Osman                                                    3274             2223          5           10.-

          "                "                   Kara Osman kızı fatma                                                  3275            2224           2             4.-

          "                "                   Himmet oğlu Mehmed                                                  3276             2225           3             6.-

          "                 "                   Mehmed oğlu Mehmed Ali                                           3311            2226           3             6.-

          "       Umurcaköy          Kuyucu oğlu kızı Ayşe                                                   1699            1655            3            6.-

          "        Foloz Köy            Alakazak oğlu Hacı Bekir                                              3780            4034            3            6.-

          "                "                    Sarı Paşa oğlu Ali                                                           3790           4039            3            6.-

          "                "                    Hacı Hüseyin oğlu Halid                                                5988         13411           6          12.-

          "                "                    Hacı Bahri oğlu Hasan                                                  5990          13413           5          10.-

          "        Düzlüce Köy       İmam oğlu Mehmed                                                        3446           1717           3            6.-

          "                "                    Mıcık oğlu Halil                                                                  3443           2299           2           4.-

          "        İmroz köy             Deli Mehmet oğlu SWüleyman                                      4238           4100           2           4.-

          "        Öksüz Köyü         Çavdar oğlu Mehmet                                                        3495            715           2           4.-

          "                "                     Küçük Hüseyin oğlu Mehmet                                          3497            717           1           2.-

          "                "                     Çavdar oğlu Osman                                                          3546          3811          2           4.-

          "                "                     Söylemez oğlu Mehmet                                                     3558         3823           1           2.-

          "                "                     Kara Hasan oğlu Mustafa ve Hasan                               3550         3815           2           4.-

          "                "                     Elmas oğlu Mehmet                                                           3551         3816            1           2.-

          "                "                     Mehmed oğlu Murat                                                            3553         3818            1           2.-

          "                "                     İsmail oğlu Bekir ve Mehmed                                            3554         3819            1           2.-

          "                "                     Söylemez oğlu Mehmed Ali                                               3555          3820            2           4.-

          "                "                     Hatib oğlu Osman                                                               3557          3822             1          2.-

          "                "                     Karaköse oğlu Ahmet                                                         3560           3825             1         2.-

          "                "                     Köle oğlu Hüseyin                                                               3748             729             2         4.-

          "                "                    Köle oğlu Abdullah                                                               3752           1714            1          2.-             
          "                "                     Ayan oğlu Osman                                                                4332           1059            3          6.-

          "                "                     İmam oğlu  Ahmet                                                                3338          2279            5        10.-
       
      Gediz Karataşlı oğlu       Ali Osman                                                                               4048          4081           6        12.-

                    Gazete Fotokopisi Arşivimdedir.

                         ------------------------     *     ---------------------