12599

Şeker Fabrikası - 1931 - 4

                 1931 - 3  den devam.

                 Müteaddit defalar ve mühim miktarda fedakarlık yaparak sermayeyi takviye eylemiştir. Bu itibarla tasfiye meselesinde Hükümet ve Hükümet namına hareket eden Bankanın noktai nazarı bizce şüphesiz çok ehemniyetlidir. İspirto fabrikasının satılması mevzu bahsolamaz. İspirto fabrikası yeni bir tesistir. Adeta buraya bir hedsiyadir. Bunun da bu şekilde bir sual ve itiraz mevzuu olacağını hatırıma getirmezdim. Yardım vadinin sağlamlığına gelince o sizlerin takdirlerine bağlıdır. Bir hak, bir taviz mevzuu değiıdir. Bununla beraber isterseniz muhalefet hakkınızı istimal ediniz. Yolsuz masraf varsa bu da madde tasrihiyle beyan olunmalıdır. Biz yaptığımız işleri biliyoruz. Bunların cevabını vermege de amadeyiz. Ziraat teşkilatına lüzum olup olmadığını da bilecek İdare Hey'etidir. Şimdiye kadar elde edilen terakki, Ziraat sahasında halkın gösterdiği ülfet  ve memurlarımızın say'leri eseridir. Çom mu mükemmel  gidiyoruz. Hayır fakat gittikçe tekamüle doğru terakki vardır.Sorulan işlerin yani üç yeni tesisin cevabı verildi. Sermayemiz ne olacaktır. Cevap verildi. Hissemiz ne olacaktır, cevap verildi.Ziraat  teşkilatına ve İspirto fabrikasına cevap verildi.
                   
                   Hamdi Bey :
                   Madem Şirketin atisi çok eyidir. Tasfiye neden icap ediyor. Şirketin teessüsünden maksat ne ise o maksat zail olmadıkça Şirket devam eder. Şirket atide çok menafi temin ediyormuş. İspirto fabrikası nısıf bedelini temin ediyormuş Halkın ızrarı düşünülmemiştir. deniliyor. Halbuki tasfiye edilecek Halk çıkarılacak bir kaç müessesenin karı için çalışılacaktır. Ben de Nuri Bey'in fikrine iştirak ediyorum. Halkın ızrarı düşünülmüştür. deyorum. Sanayi Maadin Bankası Halkın zararına çalışmıştır. Bir çok israf yapmıştır. Halkın menfaatini düşünmüş olsa idi reylerini bu şekilde istimal etmezdi. Çünkü şerikler hüsnü niyetle haraket etmalidirler. Banka bidayette yüksek faiz almıştır. Halkı ezmiştir. Şirket kazanıyor, 200 bin kazanıyor  270 bin faiz veriyor.

                  Hafız İbrahim Bey :
              Doğrudan doğruya hissedarlar öldürülmüştür. 


               Hami Bey :    
              ( Devamla ) Yeni yapılan tesisatta menfaat vardır. dediniz. Bunu biz kabul edelim. Tasfiyeye karar verince tasfiye harici olarak yeni bir tesis yapılamaz. Bu gün her işin bırakılması lazımdır. Hiç bir tasfiye memuruda Kanunun çercevesi haricine çıkamaz. Yeni bir şey yapılamaz. Her iş bırakılır mevcut toplanır. Binaenaleyh bügün bu tasfiyeyi konuşmak doğru değildir. Kampanya haricini beklemek lazımdır. Halkın hisselerine  yüzde  40  yüzde  50 vermek doğru değildir. Yüz de yüz verilse bile düşüneceğiz. Bunun mahkemesi var , mahkemei temyizi var. Onlar bizi haksız çıkarırlarsa o zaman otururuz. Daha Bilançoya eklenmemiş bir çok maddeler var. Nuri Bey biraderimiz söyleyecektir. Sermayenin de sülüsanı zayi olmadığı anlaşılır. Banka hüsnüniyetle hareket ediyorsa bizim hissemizi versin. Bizim 200 yüz bin lira sermayemiz vardır. Bankanın bir senelik aldığı faiz bile değildir. Banka bunu bize versin. Yoksa hep beraber sürünelim beraber zarar edelim. Biz bunu tesis ettik kar edeceğimiz zaman bırakın gidin demek muvafık değildir.  


              Avukat Nuri Bey :
              Tasfiye memurları tasfiyenin icabatından başka bir şey yapamazlar. Aksi takdirde mes'uliyeti kendi üzerlerine almış olurlar. Kanuni hareket ederse hiç bir tasfiye memuru hiç bir masraf yapamaz.

              Belediye Reisi Alaattin Bey :
              Söz almak niyetinde değildim. Ruznameden sadet haricine çıkıldığı için söylüyorum. Söylyeceğim sözleri hemşehrilerim dikkatle dinlemelidirler. Burada bir Anonim Şirket vardır, bir de Ticaret Kanunu vardır. Neden şimdiye kadar Ticaret Kanunu Şirketimiz hakkında tatbik edilmemiştir. Hükümet ne için bu işle alakadar olmuştur da Uşaktaki diğer Anonim Şirketlerle alakadar olmamıştır. Bunun esbabı nedir. Şeker Şirketi laalet' tayin bir şirket olmaktan ziyade bir memleket işi olmuştur. Fabrika belki eyi yapılmıştır veya değildir. Bu şirket heyecandan doğmuştur. Hareketi Milliyeden sonra bir hareketle bu şirket meydana gelmiş Hükümet iştirak etmiş  4  -  5  milyon lira Uşak'a girmiştir. Fabrika yapılıncaya kadar  50  veya  100  lira görmeyen köylüler büyük para görüyor.Uşak Şirketi ile Hükümet alakadardır. Komser üç senedir kanuni ihtaratta bulunmamıştır. Neden ?  Çünki Şeker işi Siyaseti Umumiye ile alakadardır. Şirket ziyan ettikçe hükümet para vermiştir. Bir çok masraflar yapmıştır. Su yaratılmıştır. Müessese zorla normal bir hale sokulmuştur. Bundan başka burada bir müessisler mes'elesi vardır, hissedarlar mes'elesi vardır.

                    Komser Ziya Bey :
                    Anonim Şirketler Kanuni şekilde yürümüştür. Bu şirket bunu yapmamıştır. Hususi vaziyetler bunu icapettirmiştir.

                    Alaattin Bey :
                    ( Devam ederek ) Kanunun tatbik edilmemesi Hükümet mes'elesidir. Bu şirket heyecanla yapılmıştır. Halk ve Köylü Altununu, Küpesini, Çulunu, Kilimini şirkete vermiştir. Hükümet Devlet müessesesi yapıyor. Mümkünse Müessislerin borçlarını tahsil etmesin. Hissedarana da  yüzde  50  veya  70  şini versin. Halk da tatmin edilsin.
 Remzi beyefendinin ve buyuk bir muessesenin muduru olan Sadettin beyefendinin nazarı dikkatını celbedirim.Ben nereye gitsem Uşak seker şirketi soruluyor.Butun turkiyede umumi alaka vardır.Memleketin umumi sanayi hayatında hiç bir anının şirket yaşamamıştır.Kontrolsuzlukten mi nedense mahvolmuştur.Burada halkı kurtarmak için halkın parasının iadesini rica edelim.Tasfiye bir emri vakidir.Ve köylünün lehinedir.Mesele orta köylünün 10 veya 25 hissesi 10 veya 25lira ifade eder.Bu keşmekeş devam ederse fabrikanın ilerlemesine imkan yoktur.Sanayi ve maadin bankası faiz almamayayım deyemez.Bu derse Uşak şirketi vaziyetine düşer.Fakat bu fabrika inkişaf ederse seninde tarlanın kıymeti artar ve ziraatın ehemmiyeti artar.Bİr senede 200 lira kazanır.Nuri bey arkadaşlarımız dediler ki halk namına söylüyoruz.Bu sözü söyleyenlerin menfaati vardır.Halkın hisseyatından İstifade edliyor.Halbuki halk namına o kadar cinayetler yapılırki onun fecaati sonunda görülür.Bu bir şirket meselesinden ziyade hukumet meselesidir.Gerem Remzi beyefinde gerekse sanayi ve maadin bankası biz yüzde 50 verecegiz deyemezler.Calışacagız diyebilirler.Devlet daima halka yardım eder.onun için talebimizi hukumetten beklemek muvafık olur.Biz de Ankaraya bir heyet göndermniştik.Hukumet buna dair söz vermiştir.Takip edilirsae muvaffak olunacagına suphe yoktur.Sonra Nuri bey alpullu çok az masraf yapıyor bizim fabrika fazla yapıyor demiştir.Bu köylü üzerinde fena teshir yapar.Bunlar demogojidir.İfaldir.Şimdi ben bu sözümü ispat için hemen soracagım.Alpullunun masrafı nedir,Uşakın masrafı nedir,rakamla gösterilsin.Hami bey arkadaşımızın güzel sözlerini işittik.Kendisi cezacıdır.Bu iddasını bır jüri heyeti uzerinde söylese daha iyi olurud.Davayı ben imza etmedim.Netekim mahkemeye gidilmiş bir netice hasıl olmamıştır.Beyhude munakaşaları luzum yoktur.Vaziyet sarihtir.Bİnaenaleyh daha başka yoldan gidilmek lazımdır.İspirto fabrikası bu memlekette işlemekle yine memlekette bir çok amelemiz çalışcaktır.Bu da memleketin menfaatinedir.Bu noktayı nazardan keşmekeşi bırakarak el birliğiyle çalışalım.
               
                 Sadettin Bey:

                        İş hakikaten sanayi ve maadin bankasının idare edecegi şekilden çıkmıştır.Yük bankadadır.Banka bu paraların bir kısmınıda başka yerden bulmuştur.Aldıgı faiz digerler yerlerdenaldıgı paraya karşı diger verdigi faizimn aynıdır.Banka on para faiz almamıştır.Hatta bu yüzden başka muesseselerede yardı8m edememek vaziyetiner düşmüştür.Sanayi ve maadin bankası yardım etmeyor denilmesi dogru olmaz.Tezyidi sermaye olmassa tasfiye zaruridirNeticede halkın az zararla çıkmasını idare meclisi ve banka düşünmüş hukumetten ricayı kararlaştırmıştır.Köylü ile mustakbel munasebet namına bunda menfaat vardır.Hukumetimiz de bu hususta muhim vaat vermiştir.Ayne zamanda iş tasfiyeye tabi tutuluncaq derhal bitecek degildir.Bir sene devam edecektir.Ozamana kadarda kampanya hitam bulmuşn olacak.
         
                       Hami Bey:
                       Bu hal böyle devfam ederse köylünün zararınadır deniliyor.Acaba böyle olursa köylü panbcarını ekemez mi.Pancarını eker ve satar.Bunda hiç mahsur yoktur.TAsfiye tehir edildigi gibi hiç bir suretle fabrikanın işine helal gelmez.Yine her iş mihveri layıkında yürür.Onon için halkla uyuşulmak laızmdır.Sermayesinin tamamı kendisine verilirse o kendi için kardır.Bİz bunu arıyoruz.
           
                  Akseli Zade Ahmet Bey:
                        Tasfiye demek tevakkuf demektir.Hem tevakkuf hem yurumek olur mu.Binaenaleyh ya tesisatın durması veyahut tasfiyenin tehiri ile kampanya nihayetini beklemek lazımdır.
       
                  Nuri bey :

                        Tasfiyeyi kabul edince sermayeyi tamamen bağışladım demektir. Alaattin Bey bundan sarfı nazar eder fakat ben edemem. Vaziyetim müsait değildir. Kilimini, Yorganını satmış ve meydana mühim bir müessese getirmiş olan bu hissedaran tan fabrika tekamül etmiş bir vaziyet alınca bunu terk etmek muvafıkmıdır. Ziraat Bankası bu iş girse acaba bu teşkilitı kabul edecekimidir.Hayır çunku bu masrafa bu işi tahammulü yoktur.İlkk muessiler buradan çekilecek ve yeniler kara girecek bu dugru mudur.temamiyle ihya edilmiş bir mueseses vardır.Bunu terk edecek miyiz.kim buna konarsa kazanacatır.hazır bir kardır.ziraat bankası konacaktır bunu için bize zarar ettirmemelidir.su yoktu,susuzluk yüzünden  zararlar görülmüştü şiimdi su bulunmmuştur.Yani muessese kurtulmuştur.Ben halkı temsilen degil sahsım namına söylüyorum.Ben önde giderim.istiyen arkaamdan gelir ben kanunu muracatı yaparım fikrimi kabul edne olursa beraber yaparız.degilse ben onun hukununa karışamam.tasviye şeklinde hisse senetlerini kaybedecegiz.kendi mahfımı kendi elimle imza etmem.tasfiye memurları ancak sekeri çıkarı ve işi halleder.bundan başka hiç bir iş yapamaz.hatta taahüt için avans para bile veremez ispirto yapamaz.kanun buna amirdir.aksini yaparsa biz tasviye memurlarını dava ederiz.binaenaleyh kampanya hiatmında iştima edelim.o vakit hisse senedi ve ppara verirlwerse kabul ederiz.Sabank bize bir teklif yapar,şu şekilde olacak der ve biz kabul ederiz.
         
                  Hami Bey:

                        Ufak bir şey arz edecegim.bir sutesisatı yapıldı.ve seksen binlira para verildi.bu tesisat sermyaye degil zarara ilave edildi. ve bilanço da zarar gösterildi binaenaleyh buna mumasil bir çopk rakamlar varki bunlar dahil edilirse sulusan zararı yoktur.
           
                   Reis
:
                         Söylenillen sözlerin içerisinde bir kısmını cevaptan mustağni görüyorum.şirketin maksadı devam ettikçe şirket devam eder fikrine iştirak etmeyorum.Biz maksadın devam etmedinden degil sermaye vaziyeti dolayısıyla kanuni vazifemizi ifa için tezyidi sermaye veya tasviye mevzuunu ortaya koyduk.infisah için yalınız mkasadın ademi devamı degil daha bir çok kanuni sebepler vardır.biriside sermaye vazitidir.Onun için ruznameye koymuş ve muzakeresini kabul etmişiz.Halkın ızrarı düşünülmüş söznü cevaben:halkın ızrarını düşünmüş bir hukumet yoktur.banka mutemadiyen kendi zararına olarak çok vasi mikyasta bu işe yuvarlanmıştır.Banka kendine düşen dözleri söyledi.işi devralacak juesseseler ziraat bankası sanayi maadin bankası makliye gibi hukumetin ve milletin sermayesiyle çalısan mlli muesseselerdir.başkaca hususi bir şekil yoktur ki bu eyi vaziyetten  istifade mevzu bahsolsun.iflaz eden bir muessese aynı zamanda yeni tesisler yapar mı sualine cevabını  şu suretle verecegim:iflaz ve tasviye işi birbirine karıştırılmıştır.halbuki bunlar ayrı ayrı şeylerdir.Tasviyede iş mutessir edilmez.yeni tesisler mes'elesini iza etmiştim.sermayenin temamını istemek her hissedarın hakkıdır.Fakat işi aklı ermeyenlere tasviye edecegim kigüreültülere bamkasın yeni masraflara katlanmasınlar.hukumet diger memleketimiz halkının vergileirnden meydana gelen butceye bir para koyacak ve sizin yaptıgınız zararın bir kısmını ödeyecektir.köylü bilsinki batmış işten dolayı (yardım ve atımet) görecektir.bir şey verilecekse halka yardım için verilecektir.sermayebnin bir kısmına razı degiliz.temamını isteriz demek mümkündür.temamını almak için ne gibi makul teşebbüs varsa yapılmalıdr.faka masraflara girmeye luzum yoktur.hissedaran biri çıkıptan hissedaran biri çıkpta ben sermaye koyacagım ve sulusten asagı sermaye vaziyetni kurtaracagım derse mes'elese kalmaz.yoksa tasviye zaruri ve kanunidir.tasviye hey'eti teşekkül ettiginde bile yine herkes itirazınnı yapabilirler.mahkemeye kimseye para vermez ancak bir taraftan alır öbur tarafa verir.binaenaleyh ben ahlkçı oldugumdan ifale boş sözlere kapılmayınız.makul bir muracatınız varsa makul surette yapınıuz deyecegim.tasviyeyi iicap eden vaziyet yoktur deyenler o husuta mahkemeye muracat edebilirler.istiyener tehir lehine bulunabilirler.tehir lehinde bulunanlar isimleirni ve reylerini yazdırsınlar.
         
                          (evvelce isimlerini ve reylerini yazdıranlar iştimaın tehirini iştemilerdir.)ekseriyet tehire tarftar degildir.
         
                    Asım Bey:
                          Mevzu degişmiştir.madem ki ilk takrir ve itiraz ekseriyet bulmadı ben iştirak etmeyorum.temenni reye konulur mu.
           
                          Nuri Bey:
                          Biz tehiri hususunda temenni de bulunuyoruz ve rica ediyoruz.Hey'eti umumiye kabul ederse memnun oluruz.
             
                           Alaettin bey:
                          Şu halde hisseleri ve muesisleri kurtarmka için remzi ve saddetin beylere hukumet nezlinde teşebbüsatta bulunmak uzre rica edelim.demogoji yapmak,bucaklamak beyhudedir.halkı oyalamamız dogru olmaz içerimizden ayıracagımız arkadaşlar ismet paşa hazretleri ve vekil beyefendi nezlinde teşebbüsatta bulunsunlar ve lehimize halledilmesi hususunda çalışsınlar takip etsinler ve aramızdan böyle bir heyet seçelim.
         
                    Nuri Bey:

                          Biz de aynı kanaatayız.ve bütün iddalarımız temenni mahiyetindedir.oratada bir haksızlık idda eden yoktur.arzu eidlen arkdaş hukumet nezlinde ricada bulunsun.bende taraftarım.fakat ortada bir şekil olsun.fakat bu teklif edilen ceheti kabul çok acıdır.elimizle imza etmeyecegim hiç olmazsa imzam bulunmaz.
            
                     Alaettin Bey:
                           Sizin vaziyetiniz mahkum olduktan sonra jandarmaya def yanmaya benzer.halbuki size karar veren mahkemedir.
         
                     Keleş zade Nuri Bey 
(Konya): İtiraz eden zevatı dinledim. Bunların yekünu  15.000  reyi haiz bulunuyor. Ben yalnız başıma yedi bin reyden fazla reye sahibim. Hükümetin ve Alakadar makamların inkiyadı  daha mantıki ve makul buluyorum. 
             
                           Reis:
              
          Maksat bizce ve cümlemizce malumdur.hakikaten muesislerin hisselerini kaybettikten başka bir de tahüt ödemeleri çok acı olur.Sermayelierini tamemen kaybedenler bulunabilir.Sonra hisselerin bir kısmını kaybetmek zaradır.maksat bu zarardan kurtulmaktır.Hissedarların mumkun mertebe paralarının almasına elden geldigi kadar çalışıyoruz.sermayenin tezyidi için bir teklif olmadıgına ve bankasınıda taraftar olmadıgına göre infisah kanunidir.tasviye memurlarının da intihabına bailayalım.akaliyette isterse bu intihaba iştirak etsin tasviye memurlarını eyi intihabına itina eylesin itiraz edenlerin hukukunu temin için bu failedilir.
           
                          Nuri Bey :
                          Tasviye ye mahal olmadıgına dair muracatım var5.fakat uzun gidecek vakitte geçmiştir.tahriridir.takdim edecegim.birer suret diger makamlara da veridm.
                       Hamdi Bey :
                          Yarım saat daha devam edelim ve bitirelim yazılan takrir okunsun.karar verilsin,itiraz edenler karar esbabı mucibesiyle yazsınlar.
          
                    Reis Bey :

                          Evvale nuri bey refikinin takriri vardır.onu okuyalım. 
          
                    Nuri ve Hamdi Beyler :

                          Takrir her ikimizindir.okunduktan sonra iştirak edneler eder.
         
                    Nuri bey :

                          Okunduktan sonra ben okurum.(takririni okudu)suret merbut.
           
                    Hami Bey :

                          Nuri Beyin takririndeki yalınız iktisadi ve hesabat hususundaki fikrine iştirak ediyorum. Şahsi sözlerine iştirak etmeyorum. Benim memurlara itimadım vardır. Eyi iş görüyorlar. Bunu bildiğim için aleyhlerindeki sözlere iştirak etmeyorum. Bir kısmı yüksek ailelere, mesala İzmir'den getirildiği bahs olunan zat çok namuskar, muktedir bir memurdur. Yüksek bir aileye mensuptur.
               
                    Reis Bey :
                          ( Hami Beye ) Şu halde takririn nihayetine bu suretle tasrih ediniz. Demiş ve hami Bey de takrir nihayetine o suretle meşruhat vermiştir.
             
                    Reis Bey :

                           Bu takriri cevaptan müstağni addediyorum. Kısaca şunları söyleyeceğim. Yapılmış ve yapılmakta olan fazla masraf ve sui istimal var ise Mahkemede söylenebilir. Memurlara gelince, Biz Meclisi İdare oldukça itimat ettiklerimizi çalıştırır, itimadımız olmazsa çalıştırmayız ve bizim memurlarımız itimadımıza layık dürüst ve çalışkan memurlardır. Takdir bize aittir. Bizden sonra gelecekler de selahiyetlerini istimal ederler. Biz ancak selahiyetimizi istimal ettik. Eyi yaptığımıza kaniiz. Eyi yaplmış işler hasis müteferrik düşüncelerle değil netice ile anlaşılır. Neticeyi görmemek imkanı yoktur. 926 dan beri ilan edilmiş Blançoların rakamları görülmektedir. Anın için görünen işe dair fazla izahata lüzum yoktur. Mevzu bahs olan meddeler, ruznameye mevzu olsa idi İdare Meclisi namına ayrı ayrı cevap verecektim.Bu noktalara çıkacak raporla cevap verilmiş olacagından sahsi kısımlarda cevaptan mustagnidir.
               
                    Keleş Zade Nuri Bey :

                          (Konya) Takriri bir kiş yazmıştır siz umuma hitap ediyorsunuz.herkes bu fikirde degildir.
               
                    Reis bey :

                           Arkadaşlar şimdi vazifemiz mevzu olan sermaye vaziyetine gelmektir.karara gelince infisah vardır diyoruz.infisah yoktur deyenler varsa bildiriniz.
               
                    Hami Bey :
                           İnfisah yoktur.tasviye kararına muterizim.tasviye kararı yoktur reye muterizm.
                
                    Reis:

                          325inci madde mucibince tasviye vardır nedersiniz.
              
                    Hami Bey :

                          İnfisah,tasviye ve rey mes'elesine muterizim.
                
                    Reis Bey :

                          İtiraz edenlerin isimlerini birer birer soracagım.ehemmiyetli mes'eledir.infisahı kabul etmeyenler var mı?
             
                    Fazıl Bey :

                          Bunu reye koymaya luzum yoktur.kanunidir.
           
 
                   Reis Bey :
                         Vardır.herkes fikrinmi beyan etsin.
              
                   Noter Asım Bey :
                         Bu yapılan iştimaa 3ay evvelkinin mutemmimidir.binaenaleyh ruznamenin aynen ilanı lazımdı demiştim.fikrimda musarrın.ve reyimde mustenkifim.
         
                    Reis Bey  :
                         Reye koyacagım (isimler ve reyler okundu. evvelce iştimaın kanuniyetine itiraz edenler aynen infisah kararına da muhalif kaldılar.)bundan sonra tasviye memurlarının intihabına geçildi.

                         Noter Asım Bey :
                         Usul hakkında birşey daha arz etmek isterim.madem ki ekseriyetçe tasviye memurları tensip edilmiş ve hazırlanmıştır.akaliyet esasen ona intibah zaruretindedir.binaenaleyh akaliyet tarafından rey vermeye hacet yoktur.reye iştirak etmiyoruz.

                         Hami bey :
                         Reye iştirak etmiyoruz ve esasen ve işimizle kalmamış ve vakitte dardır.gidiyoruz demiştir.
                         (bir kısım hissedarlar çıkmışlardır)
 
                    Reis remzi bey
                        Bazı teklifler vardır.bu hususta karar veirlmeisne reyinize arz ediyorum.
               
                        1-ticaret kanunu 325incim maddesi mucibince sermaye sulusten asagı düşmüş oldugundan ve sermayenin ikmaline karar verilemediginden dolayı 441inci maddenin 3üncü fıkrasına tevfikan infisah vaziyeti hasıl olmuştur.ekseriyet bu fikirdedir.

                       Kabul ediyormusunuz?(kabul edilmiştir)

                       2-bu vaziyette 445inci madde mucibince taasviye memurlarının tayini kanunun emri icabındandır.tasviye memurlarının 4kişi olması teklif edilmektedir.
               
                        Kabul ediyormusunuz?(muttefikan kabul edilmiştir)
               
                        Şimdi intihaba geçiyoruz.rey varakalarına 4isim yazılmasını rica ederim.(mutakiben intihab başlamış ve reyler toplanmıştır.)
 
                       Reis Remzi Bey:
                        Tadif neticesi anlaşılıncaya kadar tasviye memurlarının selahiyetleri hususunda asagıda ki maddeleri kararına arz edecegim.
 
                        1-şirketin mevzuunu teşkil eden umur ve muamelata tasviye neticesine kadar muvakkaten devam ve bu devamın icap ettirecegi dilumum ukut ve muamelat ve sarfiyatı ifaya selahiyat bunu kabul ediyormusunuz,(kabul edilmiştir.)
 
                        2-icaba halinde şirket menfaati namına şlirket evval ve mevcudatını toptan satmaga mezuniyet selahiyeti
             
                        Bu hususta itiraz var mıdır?
     
                     Sabri bey:
                         (Denizli)satmaktan maksat nedir?
           
                  Sadettin bey:
                        (Banka muduru)tasviye icabıdır.bir daha fevkalede hey'eti umumiyenin toplanmaması içindir.tasviye bilançosu bu satıştan daha evvel esasen adi hey'eti umumiyenin tasvibine arz olunacaktır.

                        Reis Bey:
                        Bu hususta itiraz var mıdır?  itiraz yok (muttefikan kabul edilmiştir) 
               
                        3 - tasfiyem memurlarından birininş istifası veya diger bir sebeple vazifeden ayrılması halinde yerine diger birinin tayinine hacet kalmaksızın 3zatın tasviyeye devam selahiyeti 
                   
                         Bu hususta itiraz var mıdır?

                        Ziraat Bankası Müdürü Hilmi Bey:
                        2kişi ayrılırsa ne yapacagız.

                   Reis Bey:
                         Başkaca itiraz var mı?yok(muttefikan kabul edilmiştir)
               
                         4 - tasviye memurları muctemian oldugu gibi yalınız 3  ünü ittifakı ile dahi tasviyeyi idareye ve karar ittihazına mezundurlar.
             
                         Bu kararıda reye koyuyorum.(muttefikan kabul edilmiştir)
                         
                         Simdi tasviye memurlarına hakkı huzur ve harcırah tespiti icap etmektedir.hakkı huzur olarak calışalan günler için 15lira ve bu iş için hariöten gelup Uşakta çalışacaklara yolda gecirecekleri ve her gün için 15lira ve ayrıca zaruri yol masrafları verilmesi bankaca teklif olunmaktadır.
             
                         Reyinize koyuyorum(muttefikan kabul eidlmiştir.)

                        Reis bey:
                         Tasviye memurları intihabına 238.066 hisseye saghip 37 hissedar iştrak etmiştir.tasdif neticesinde sanayi ve maadin bankası umum muduru Sadettin beyin 238,066 reyle,devlet bankası jurakıplarından selahattin nevzat betyin 238,066n reyle ziraat bankası mudur muavinlerinden zühtü beyin 232,064 reyle ve Uşak belediye reisi paşa alattin bey 232,066 reyle  tasfiye memuru intihab edilmişlerdir.kararlarımız nisap dairesindedir.şimdi zaptı imza etmek istiyenler bulunsunlar.zabıt imza olunsun.
                          Noter Asım Bey:
                         Zaptı reis,rey toplamaga memur olan zevat ile katipler nnamımıza imza etsinler.
  
                     Reis bey:
                          Muvafık mı efendiler?(muvafık görülmüştür)

                         Tasviyenin muessese ve meleket ve hissedarlar hakkında hayırlı olmasını temenni ederim.
     iştimaya nihayet verilmiştir.
                                                                                                                                                                   6.Agustos.1931 Perşembe
                                                  Katip                                                     Katip                                                                Reis
                                                  İmza                                                      İmza                                                                İmza

                                                                              Rey toplamaga Memur:
                       Hazinei Maliye Vekili Uşak                                               Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası
                           Mal Müdürü Namına                                                                 Umum Müdürü Sadettin
                                    İmza                                                                                                  İmza

 İş bu muzakeratın huzurunda cereyan ettigini ve zabıtnamenin cereyanı hale muvafık oldugunu tasdik ederim.

                                                                                                                                İktisat Vekalete Namına Komser
                                                                                                                                   İzmir mıntıka Tİcaret Müdürü
                                                                                                                                                 Ziya Bey      
                                                                                                                                                     İmza
                                      Orjinali  Arşivimdedir.
               

                                ----------------------     *     -------------------


      *                                
           -  S  U  R  E  T  -    
                                                          H . U .  Riyasetine            

                Birinci Fevkal'ade içtimaın  mütemmimi olan bu içtima ilanında  Ruzname ilanı noksan oldugundan           
     usulen bu içtimaın talikini reca ediyoruz.    6 . 8 . 931


                                              Hacı  Demirci  Zade                                Avukat                                                Hissedaran
                                                     A . Hamdi                                           M . Nuri                       
   
                          Asım
                                                                                                           
                                                                                                            Balıkesirli  Zade
                                                                                                                     Ruhi 
                                                       İmza                                                                                     İmza        


                   Orjinali  Arşivimdedir.
                                                                                

                                 -----------------------     *      ----------------------                          Hali  Tasfiyede  Uşak  Terakkıi  Ziraat  Türk  Anonim  Şirketinin
                          6 . Agustos . 931  Tarihinden Bugüne Kadar Vuku Bulan   
                                   Tahsilat ve Tediyatını Gösterir Bilançodur.


                             (  A  L  I  N  A  N  )

                               İ  Z  A  H  A  T                                                                                                                Müfredat                          İcmal   

         
    6. Agustos . 931 Tarihindeki kasa ve 
    Bankalar mevcudu                                                                                                                               285.867 . - 37    
    6. Agustos . 931 den evvel gelecek emtea 
    bedellerinden vuku bulan tahsilat                                                                                                       32.135 . - 08                 318.002 . - 45
  
    Satılan mallar bedelinden alınan                                                                                                     2.182.733 .- 37              2.182.733 . - 37
    Binalar ve arazi                                                      844.004. - 69
    Şeker Fabrikası Makinaları                                 700.896. - 22
    İspirto       "                   "                                            93.452. - 51
    Kimyahane alat ve Eczaları                                   10.553. - 70
    Rasathane  alatı                                                             378. - 54
    Küçük Alat ve Edevat                                                 2.106. - 26 
    Muhtelif Tesisat                                                     167.855. - 34 
    Ziraat makinaları ve Nakil Vasıtaları                   61.654. - 00
    Demirbaş Eşya ve Mefruşat                                  12.235. - 18
    Bil'umum Malzeme                                                289.596. - 93
                                                                                    2.182.733. - 37

    929 İstihsalinden satılan şeker                            557  Torba                                                       17.978. - 36
    930         "                      "          "                           11.282  Çuval                                                    412.831. - 09 
    931         "                      "          "                           87.294       "                                                    3.065.949. - 00   
    Satılan İspirto  % 100 Derece                          700.031  Kilo                                                      279.438. - 83
          "       Melas                                                       47.313     "                                                              1.381. - 55  
          "       Küsbe                                                         8.408   Çuval                                                        2.522.- 60         
          "       sarı,kirli,melaslı şeker                                                                                                         21.199.- 20                   3.801.300 . - 63
 
     Bil'umum  matlubattan tahsilat                                                                                                     526.538.- 64                       526.538 . - 64
     
     Müteferrik Tahsilat                                                                                                                          134.765.- 44                       134.765 . - 44

     Zürradan alınan matl. faizleri                          22.180.-99
     Nakliyattan alınan ikramiyeler                        69.795.-54
     Muafiyeti hasebiyle Gümrük resim-
     lerinden istirdat olunan                                   34.244.-06 
     Bankalardan alınan hesabı cari
     faizleri                                                                    3.380.- 23
    Malzeme satışlarından                                       5.164. -62
                                                                                 134.765.- 44 
   
    Emanetten Alınan Paralar                                                                                                                   1.757.- 88                            1.757 . - 88


                                                                                                                                                                                                          6.965.098 . - 41                     ( V E R İ L E N )                                                                                   Müfredat                    İcmal

                         İ Z A H A T   Türkiye  Sanayi ve Maadin Bankasına Ödenen
    borç...                                                                                                                                                        
 36.332.475.- 70                       
   Muhtelif alacaklılara ödenen borç                                                                                                               47.572.- 84               6.380.048.- 54           

   Şeker istihsal ve satış masrafları                                                                                                           1.989.147.-95

   Masrafın aslı                                                   
   2.321.991.-37                 

                           Devamı için  1931 - 5 şi takip edin.