12599

Şeker Fabrikası - 1933 - 1

                           06 . Agustos . 1933  Tarihli  Cumhuriyet Gazetesi
                                                             Hali  Tasfiyede  Bulunan 
          *
                                Uşak  terakkii  Ziraat  Türk
        Anonim Şirketi  Tasfiye  Memurluğundan 
     

                Tasfiye halinde bulunan Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi hissedarları aşağıda Ruznamede yazılı işleri görüşmek ve karar vermek üzere 12/9/933 tarihine tesadüf eden Salı günü öğleden sonra saat on dörtte Şirket merkezi olan şeker fabrikasında Umumi Heyet halinde toplanacağından asaleten veya vekaleten sahip olduğunuz hisseleri hamilen mezkür gün ve saatte ictimaa gelmenizi rica eyleriz efendim.
                                             
                                             MÜZAKERE  RUZNAMESİ

          1 - Tasfiye işleri hakkında tasfiye memurları tarafından izahat.
       
          2 - Halk hisselerinin % 100 ödenmesi meselesi.
       
          3 - Şirketin mütebaki alacaklarının " Taahüdat ve Hukuk ve Senedatının" elden ve pazarlıkla müşterilerine temlik ve devri için
heyete selahiyet verilmesi.
     
          4 -  Bazı matlubatın takibinden feragat olunması hakkında tasfiye heyetine selahiyet verilmesi.
     
          5 - Murakıpların müddetinin devamı ve tasfiye muamelelerini neticelendirecekbilumum meselelerin müzakeresi.
             
                Not : Halk hisselerinin % 100 ödenmesi tasfiyenin tamamıyle intaç edilmesi ve  3 - 4 maddeler hakkında verebilmesi için nısıf hisseye sahip hissedarların içtimada hazır bulunması şarttır.
             
                 Alakadarların bu cihete dikkat ederek asaleten veya vekaleten ictimaa gelmeleri menfaatleri muktezasıdır.            ( 6132 ) 

 
                     -----------------   *    ----------------          
        *

                                           12  EYLÜL  933  TARİHİNDE  YAPILAN  OLAGAN
                                            GENEL  KURUL  TOPLANTI  TUTANAĞI


                                                                                   S   U   R   E   T

                   Uşak Terakkıi Ziraat Türk Anonim Şirketinin  13  . Eylül  .933  tarihine müsadif  salı günü saat  14.-- de Uşak'ta şirket merkezi olan Şeker Fabriksında  İçtimaı mukarrer Hey'eti Umumiye mezkur gün ve saatte toplanmıştır.
           
                    İktisat Vekaletini temsilen Hükümet namına Komser olarak Uşak Kaymakamı Asım bey içtimaya iştirak etmiştir.
           
                    İçtima davetnameleri ve ruzname ve Ticaret Kanununa ve esas mukavelenameye tevfikan İstanbul'da münteşirCumhuriyet ve Milliyet gazetelerinin 6 . Ağustos 933 tarihli nüshalarıyle ilan edildiği ve hissedarlara taahütlü mektupla davetiyeler gönderildiği anlaşılmıştır.
           
                    İçtimaa 403.292. - lira kıymetinde 201.606 hisseyi asaleten veya vekaleten temsil eden 27 hissedarın iştirak ettiğive bu miktar Ticaret Kanununun 366 ıncı maddesi mucibince adi içtimanın akti için lazım gelen müzakere nisabinı geçtiği görülmüş ve işe başlanabileceği komser Bey tarafından bildirilmiştir.
           
                     Fazıl Bey tarafından vaki teklif üzerine Reisliğe tasfiye memurlarından Tirit Oğlu alaattin Beyin tayini ittifakla kabul edilmiştir. Hey'et katipliğine Fazıl Beyin teklifi üzerine Şeker Fabrikası Ticaret Şefi Rasih ve Noter Asım Beyler ihtihap olundu.
             
                    Müzakereye başlandı. Ruznamede yazılı maddeler mucibince Reis Alaattin Bey tarafından aşagıda yazılı izahat verildi.
           
                    Muhterem Beyefendiler :
                    Şirketin tasfiyesine Hey'etinizin malumu olduğu üzere Kanuni sebeblerden dolayı 6 Agustos 931 karar verilmiş ve bir sene zarfında bitmesi lazım gelen tasfiye muamelelerinin bu müddet zarfında bitmemesi sebeblerini geçen içtimamızda izah etmiştik.
             
                   Şirketimizin tasfiyesi yalnız Kanuni bir mubayaadan ibaret olmadığını takdir edersiniz. Tasfiye memurlarınız bir taraftan şirketin Kanun dairesinde mevcudatının nakte tahviline ve matlubatının tahsiline çalışırken diğer taraftan Hükümet nezdinde iktiza eden teşebbüslerde bulunarak Şirketimizin Halk hissedar-larımızın zarardan kurtarılması için çalışmıştır. Ve muvaffak olmuştur. Şubat 933 tarihinde mülga Sanayi ve Muadin Bankası Hey'eti Umumiyesi halinde içtima eden Büyük Millet Meclisi İktisat ve Maliye Encümenleri sırf bir cemile olmak üzere Halk hisselerinin yüzde yüz ödenmesini ve bunun hakkında iktiza eden fedakarlığın Banka tarafından yapılmasına karar ve mezuniyet verilmiştir. Şu suretle hisse senetleriniz bedellerinin tamamen ödenmesi keyfiyeti temin edilmiş olmak itibariyle vicdani bir istirahat duymaktayız.tasfiye muameleleri maateessüfhala neticelenmemiştir.
         
                   Çünkü sırf matlubattan ibaret olan mevcudatımızı nakte tahvil imkanını bu müddet zarfında temin edemedik. Mahkeme usulleri ve halkın tediye kabiliyeti dolayısıyla bir zeman daha temin edilemiyeceği sizce malumdur. Tasfiyeyi bitirmek mecburiyeti hasebiyle matlubatımızı talibine en eyi şartlarla devretmek mecburiyetindeyiz. Bu takdirde tasfiye muameleleri neticelenecek ve hisse senetlerine düşecek miktar belli olacaktır. 
             
                    Bu muamelelerin yapılabilmesi için nısıf hissedarları temsil eden Hey'eti Umumiyenin içtimaı muvafaka-kati Nizamnamemizin  40 ve 41 inci maddeleri iktizasındadır.Bu içtimadan esas maksadımız heyetinizin bu husus hakkında selahiyet kararını almaktı. Ancak şimdiye kadar yapılan müracaatlardan nisabın hasıl olmadı-ğını görüyoruz.Bu itibarla diğer bir içtimaa mecburiyet hasıl olmuştur. Bu nisabı temin ettiğimiz zaman tekrar muhterem heyetinizi içtimaa davet edeceğiz. Bu itibarla bu içtimaımızda ruznamedeki bazı maddelerin müza-keresine geçemeyeceğiz. Yalnız ruznamenin  5 inci maddesinde zikredilen Mürakıpların müddetinin devamı mes'elesi vardır. Bu madde Ticaret Kanununun 366 ıncı maddesi mucibince müzakere edilebilmek için adi ni-saba tabidirki buda hisse miktarının dörtte biridir. Bu nisap mevcuttur. Bu itibarla tensip buyrulduğu takdirde eski mürakıp Abdullah Hüsrev ve Cemal Beylerin tasfiyenin nihayetine kadar müddetlerinin devamına ve içtimaımızın talıkına karar verilmesini reca ederiz efendim.
           
              Reis Alaattin Bey :
                  Verdiğim izahat üzerine söz isteyenler isimlerini yazdırsınlar, dedi
           
              Noter Asım Bey Söz İstedi :
                  Sümerbankın  420.000 hissesi vardır. Nisabın temini için halktan  180.000 hisse gelmesi lazımdır. Hal-buki şimdiye kadar yapılan bu kadar hissenin toplanamayacağını göstermiştir. Hisselerin Banka tarafından mübayaa suretiyle teksifi ve bu suretle ekseriyetin temini münasip olacaktır. Dedi.
           
               Fabrika Hukuk müşaviri hissedarlardan Avukat Fazıl Bey söz istedi.
           
               Reis Alaattin Bey :

                    Asım Beyin formülü bir temennidir. Sümerbanka reca edelim.
           
               Avukat Fazıl Bey :

                    Banka tarafından gelecek içtimada nisabın temini çaresi düşünülmektedir. Her halde bundan sonra yapılacak içtimada bu nisap temin edilmiş olacağını ümit ederim. dedi.
           
               Reis Alaattin Bey :
                    Nısıf hissenin toplanmasına ihtiyaç bulunan maddeler nisap olmadığından görüşülemeyecektir.Yalnız Ticaret Kanununun 366 ıncı maddesi mucibince nisap mevcut olması sebebiyle mürakıpların devamı mes'ele-sini müzakere edebileceğiz dedi. 
              
                Fazıl Bey :

                     Kanunen tasfiye müddetince Mürakıpların bulunmasına ihtiyaç vardır. Tasfiye muameleleri esasen ilerlemiştir. Bu itibarla eski Mürakıp Abdullah Hüsrev ve Cemal Beylerin tasfiyenin devamı müddetince eski şartlar dairesinde vazifelerinin devamına ve heyet namına zaptın tensip buyrulduğu takdirde vekaleten reis Bey ile katiplerin ve Haşim Tekin Beyin imza etmesine karar verilmesini teklif ederim. dedi.
           
                     Reis Bey :
                      Fazıl Beyin teklifini iş'arı rey ile reye koyuyorum. İtiraz edenler varmı ?
           
                      İttifakla teklif kabul edildi.
             
                 Reis Bey :
                      Şu halde vazifemiz bitmiştir. Diğer hususlar bundan sonraki içtimada görüşülecektir. İçtimaa nihayet veriyorum efendim, dedi.

                                                                                                                      Uşak Şeker Fabrikası :  12 . Eylül . 933

                      Asım               Rasıh                         Haşim  Tekin                                    Alaattin

             İş bu müzakeratın huzurumda cereyan ettiğini ve  zabıtnamelerin cereyanı hale muvafı
                        olduğunu tastik  ederim.   12 - 9 - 933
                                                                                                                                             İktisat Vekaleti namına 
                                                                                                                                                            Komser
                                                                                                                                                   Uşak Kaymakamı
                                                                                                                                                              Asım

                        Orijinali arşivde    


                               -----------------------------     *      ----------------------------
                   *
                                                 UŞAK ŞEKER FABRİKASI 1933
                   
                                                          SENESİ  BİLANÇOSU
                                                                       
                                               P A S S İ F
 
             SABİT KIYMETLER                                                                                                                1.992.644.-48

 
                       Erasi                                                                                          14.861.-86                                                                                                       
                       Binalar                                                                                     748.536.-59          
 
                       Kristal şeker fabrikası makineleri                                        699.178.-18

                       Rafinöri   "           "              "                                                   156.144.-37

                       İspirto      "           "              "                                                    75.646.-65
 
                       Muhtelif Tesisat                                                                      208.443.-76

                       Ziraat makineleri                                                                       39.656-.83

                       Kimyahaneler aletleri                                                               10.187.-16

                       Rasathane                                                                                       258.-17 

                       Nakil vasıtaları                                                                             4.978.-60

                       Demirbaş eşya mefruşat                                                          
 34.752.31            AMORTİSMANLAR                                                                                                                 470.919.-21

            NAKİT                                                                                                                                      459.734.-84                         
               Kasa                                                                                                                                         25.032.-62                                                     
               Borçlu Bankalar                                                                                                             434.702.-22    


                   İzmir Ziraat Bankası                       195.027.-79
                   Uşak      "          "                             136.033.-10
                   Uşak       İş        "                               67.945.-97
                   Afyon      İş        "                              24.811.-99
                   Adapazarı Türk Ticaret 
                   Bankası.....................                             192.-00
                   Uşak Ziraat Bankası me
                   murin tasarrufları.......                      10.691.-37

            MAMUL EMTEA                                                                                                                    2.303.291.-20
                                                  Kilo                Adet            Fi

       Merkez ambarında
       100 kiloluk çuval da   
       kristal şeker                5.359.400           53.594            25                      1.339.850.-00

       Merkez ambarında
       80 kiloluk çuvalda
       kesme şeker                      2.000                  25             28                               560.-00

 
         Merkez ambarında 
        50 kiloluk sandı            
 752.900           15.058             28                        210.812.-00                
           ta kesme şeker
          Merkez ambarında 
        45 kiloluk sandıkda 
        Kesme şeker                    44.160                982            28                          12.373.-20
       
        Denizli deposunda
        100 kiloluk çuvalda
        kristal şeker                     21.200                212             25                            5.300.-00

        Denizli deposund
        50 kiloluk sandıkda
        kesme şeker                    13.200                 264            28                             3.696.-00

        Nazilli deposunda 
        100 kiloluk çuvalda
        kristal şeker                     12.000                 128            25                             3.200.-00

        İzmir depolarında 
        100 kiloluk çuvalda 
        kristal şeker                1.300.000             13.000           25                         325.000.-00

        İzmir depolarında 
        50 kiloluk sandık
        kesme şeker               1.437.500              28.750          28                         402.500.-00

     TALİ  HASILAT                                                                                                                                    105.925.-86
                                               
         Merkez Ambarında  

         sarı şeker                      321.385                                   20                          64.277.-00

         Merkez Anbarında
         Kuru küsbe                           500                                   .-50                                2.-50

         Depoda melas             4.164.636                                   1                           41.646.-36

     İ S P İ R T O                      ( 577.917    95 derecelik )      13.5                                                            78.018.-79
   
     PANCAR  AMBARI            ( 3.300.167   tonu                    12.66 lira                                                   41.794.-80

     MALZEME  AMBARI                                                                                                                           468.801.-15

          Umumi ambarda                                                                                               378.829.-31                            1
       
   Fabrika ambarında                                                                                            59.676.-92
          Kimyanalarde                                                                                                       1.547.-37
          Dispanserde                                                                                                            615.68
          Mıntıkalarda                                                                                                       28.131.-87

      KÜÇÜK  ALAT  VE  EDEVAT                                                                                                                  4.555.-67  
         
      M A T L U B A T                                                                                                                                 763.693.-08
 
          Muvakkat borçlular                                                                                         130.245.-74      
          Cari hesaplar                                                                                                    347.440.-80
          Gelecek mallar bedeli                                                                                       62.028.-01
          Zürra  avansları                                                                                                223.978.-53

      AYNEN EMANETLER                                                                                                                            3.273.-50

      MUVAKKAT HESAPLAR                                                                                                                      54.271.-31

      NAZIM  HESAPLAR                                                                                                                           293.024.-88

      DERDESTİ  İKMAL  İNŞAAT                                                                                                                51.490.-32

      DERDESTİ  İMAL  ŞEKERLER                                                                                                            49.673.-00

                                                                                                                  YEKÜN                             7.141.112.-90
 
                                                         A K T İ F                  

                 SABİT  SERMAYE                                                                                                                                                                     2.463.563.-96

                 İŞLETME  SERMAYESİ                                                                                                                                                             943.674.-42  

                MUVAKKAT  ALACAKLILAR                                                                                                                                                     1.287.364.-93

                ALACAKLI  BANKALAR                                                                                                                                                             1.189.964.-11
                 ( Sümer Bank İstanbul Şubesi )

                KAR  ve  ZARAR                                                                                                                                                                              934.080.-85
                 ( Bu Sene Zarfında Elde Edilen safi Kar Miktarı )
                   
                AYNEN EMANETLER                                                                                                                                                                    3.273.-50 

                MUVAKKAT  HESAPLAR                                                                                                                                                                  26.165.-71

                NAZIM  HESAPLAR                                                                                                                                                                        293.024.-88
                

                                                                                                                          YEKÜN                                               7.141.112.-09

                                                              KAYITLARA  UYGUNDUR.  31.12.1933 
                                                                              Muhasebe   Müdürü             Umum  Müdür

                                                                                                     İmza

                       Aslı  arşivimdedir.


                                               ---------------------------    *    -----------------------

                      ? . Aralık  933  Tarihli  Cumhuriyet Gazetesinden

            Hali Tasfiyede  Bulunan Uşak Terakkii Ziraat
        Türk  Anonim Şirketi Tasfiye Memurluğundan

 
           Tasfiye halinde bulunan Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi hissedarlar heyeti umumiyesi aşagı-daki ruznamede yazılı işleri müzakere için 16/12/933 tarihine müsadif cumartesi günü öğleden sonra saat 14 te şirketin merkezi olan Uşak şeker Fabrikasında toplanacaktır.
            Bütün hissedarların mezkür gün ve saatte asaleten veya vekaleten içtimaa gelmeleri ve mutasarrıf oldukları hisseleri içtima gününe tekaddüm eden on gün zarfında Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğüne tevdi ederek duhuliye varakası almaları ilan olunur.

                                        Müzakere  Ruznamesi

 
            1 - Tasfiye işleri hakkında tasfiye memurlarının izahatı,
       
            2 - Şirketin Hukuk ve senedat taahhüdatının elden ve pazarlıkla talibine devri için tasfiye memurlarına salahiyet itası.
       
            3 - Bazı matlubatın takibinden feragat olması hakkında tasfiye memurlarına selahiyet verilmesi.
       
            4 - Tasfiye muamelelerini neticelendirecek bilumum meselelerin müzakeresiyle bir karara raptı,
       
            İhtar : 2 ve 3 üncü madde hakkında karar verebilmek için dahili nizamname mucibince şirket serma-yesinin en az yarısını temsil eden hissedarların asaleten veya vekaleten içtimada hazır bulunmaları icap etmektedir.
       
            Hisse bedellerinin tediyesi için tasfiyenin neticelendirilmesi lazımdır. Bunun içinde 2 ve 3 üncü madde mucibince tasfiye memurlarına salahiyet vermek icap ettiğinden bilumum hisse sahiplerinin içtima-da behemehalş hazır bulunmaları kendi menfaatleri icabıdır.    
                                            -------------------------    *    ----------------------