12599

Şeker Fabrikası - 1931 - 6

             *

             Hali tasfiyede Bulunan Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim                                 Şirketinin  31,12,1931 tarihiyle tanzim olunan
                           
                        B L A N Ç O S U D U R
    

                         Mevcudat ve Matlubat                                                                                                                                                                                                           

                     SABİT KIYMETLER

      1 - Mebani ve arazi                                            Lira   Kr.                                                                   Lira   Kr.
                             Mebani                                      965.628.-97
                              Arazi                                           17.152.-73                                                               982.781.-40
      2-Fabrika ağır makinaları                                                                                                                966.074.-26
      3-Tesisatı muhtelife bedelleri                                                                                                         221.992.-76
      4-Kimyahane alat ve eczası                                                                                                               13.558.-88
      5-Vesaiti nakliye bedelleri                                                                                                                  59.974.-78
      6-İspirto fabrikası makina ve tesisatı                                                                                           101.507.-51
      7-Ziraat makinaları bedelatı
                              Merkez ambarlarında         104.958.-98
                                       Mıntıkalarda                    61.128.-83                                                                 166.087.-81

     8-Küçük alat ve edevat                                                                                                                            8.695.-63
     9-Demirbaş eşya ve mefruşat                                                                                                             62.581.-60  
   10-Rasathane alatı                                                                                                                                      1.081.-14                       2.584.335.-76      

                     MAMUL EMTİA BEDELLERİ:
   11-1930 Kristal şekeri
         Eskişehirde                113.500       kil        34.050.- 00       
         Konyada                      297.300         "          89.190.-00  
   
         1931 Kristal Şekeri
         Fabrikada                6.803.184       kilo                                       
         Denizlide                        98.600         '          26.608.-00    

        Sarı ve kirli şeker
        Fabrikada                     128.370      kilo         20.539.20

        Kuru küsbe                                         
        Fabrikada                   132.490      kilo                 993.68       
        İzmirde                          76.200         '                   564.-00
  
       Şekerli melas
       Fabrikada               3.997.815       kilo          116.326.-49                                                                                                             2.194.162.-89
       
   12-Malzeme ambarları
        Eses ambarlarda                                                                                                                                213.166.-49
        Fabrika ve atelyeler ambarlarında                                                                                                      7.851.-83
        Dispanser alat ve eczası                                                                                                                           532.-05
        Mıntıkalar  ambarlarında                                                                                                                      17.805.-43                          239.355.-80

                NAKİT MEVCUDu                                                                                                                                                                             71.153.-20

                PANCAR ZÜRRAINDAN ALACAK:
   14-Muhtelif muntıkalar zürraından                                                                                                                                                       128.287.-26
 
                                      ŞEKER BAYİLERİNDEN ALACAK:
   15-Muhtelif muntıkalar bayilerinden                                                                                                                                                     115.558.-85

                                       MUHTELİF MATLUBAT

   16-Vadesi gelmemiş alacak senetleri                                                                                                      1.500.-00
   17-Muvakkat morçlular                                                                                                                              24.501.-70
   18-Gelecek emtia bedelleri                                                                                                                       30.261.-45
   19-Muhtelif Borçlular                                                                                                                                   57.869.-58
 
   20-Meşkuk matlubat                                                                                                                                    76.831.-78                          190.964.51                

                                         HİSSE BEDELLERİ  
                                 BUNDAN MÜTEVELLİT MATLUBAT:

   21-Teahhüt edilüp tahsil olunmayan 
          hisse bedelleri                                                                                                                                         88.202.-00
  22-Geri alınan mümtaz hisse bedelleri                                                                                                    213.590.-00
  23-Hissedaran taksit borçluları                                                                                                                   55.237.-45                        357.029.-45

  24-Hukuk müşavirliğince takip olunan matlubat                                                                                                                                 109.495.-66

                                        MASRAFLAR

  25-İspirto fabrika işçiliği                                                                                                                                   2.710.-73
  26-     '              '       işletme masarıfı                                                                                                                6.136.-39
  27-Amortisman bedelleri                                                                                                                                  8.418.-59                         17.265.-71
  28-Karr ve Zarar                                                                                                                                                                                          621.465.-65

                                                            Yekun.....                                                   6.629.074.-74

                   Not:1-İspirto imalatı henüz devam etmekte oldugundan İspirto kampanyasının hitamında bunu müteallik masraflar mahsup edilecek ve neticesi tesbit edilecektir.
                                    2-Tasfiye muamelatı henüz devam etmektedir.

                                                                                                                       25 Mart .932


                                                        DUYUNAT                                                              Lira / Kr
                                                                                              
                                               1-Sermaye                                                                                           1.200.000.- 00
                                                   
                                               2-Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası                                             3.538.942.-17
                                                   
                                               3-Mülga Şeker Petrol İnhisar İdaresi                                                 943.674.-42
                                               
                                               4-Muhtelif alacaklılar                                                                              424.457.-65
                                                 
                                               5-Emanat                                                                                                        7.986.-00
                                                   
                                               6-Aynen emanetler                                                                                       2.249.-00
                                                   
                                               7-Sabit kıymetler imhası                                                                         511.764.-51 
  
                                                                                                           Yekun...                                    6.629.074.-74

                  Orjinali Arşivimdedir.

                                                  ------------------    *     -------------------


                 
 *
             HALİ TASFİYEDE BULUNAN UŞAK TEREKKİİ ZİRAAT TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN 31                                                               KANUNUEVVEL 931 TARİHİ İTİBARİLE  MATLUBAT VE DEYUNATINI HAVİ
                                                               B İ L A N Ç O D U R

                                        MEVCUDAT VE MATLUBAT                                                    LİRA KR.

                                                                   M E V C U D A T.
 
                                              Arazi ve Binalar                                                                848,598,-53

                                              Makineler , alat ve edevat                                              809,164,-12

                                              Muhtelif tesisat                                                                 167,855,-34

                                             Ziraat makineleri ve nakil vasıtaları                             169,239,-53

                                              Demirbaş eşya ve mefruşat                                            48,819,-79
    
                                              Mamul emtea                                                                 2,057,671,-09

                                              Malzeme mevcudatı                                                        337,344,-81

                                               Kasa ve bankalar mevcudu                                            71,153,-20
 
                                                             M A T L U B A T .
       
                                                Muhtelif borçlular                                                            701,849,-12

                                               Mümtaz hisselerden istirdat olunan                           213,590,-00

                                               İspirto imalatı                                                                       37,431,-02

        
                                                KAR VE ZARAR BAKİYESİ                                               657,529,-00

                                                                                              Yekün                 6.117.245.-55

                                                             
                                                               D U Y U N A T .


                                               SERMAYE                                                                         1,200,000,-00

                                                               D u y u n a t

                                            Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası                               3,538,942,-17

                                             Mülga Şeker ve Petrol İnhisarı                                         943,674,-42

                                            Muhtelif alacaklılar                                                               434,628,-96

                                                                                              Yekün....................6,117,245,-55

       1 ) 31 Kanunuevvel 1931 tarihindeki vaz'iyeti gösteriri BİLANÇO ' DUR.

       2 ) Buradaki erkam bu tarihte tespidedilen rakkamlardır. Tasfiyenin hitamında kar ve zarar hesabı sermaye nispetine nazaran 
           takdiri kıymetle satış fiatı arasındaki farklar ve tahsil edilemeyecek matlubattan dolayı aleyhte fark gösterecektir.
                                                                                                                                                  Muhasebe Müdürü                                                                                                                                                                                      VEKİLİ
                                                                                                                                                                İMZA
 Aslı  Arşivimdedir.
  
                                             ---------------------      *     --------------------

               *

              Tasfiye  Memurlarının  24  Kasım   1931  Tarihinde Toplanacak
                     Genel  Kurula  Tastik  İçin  Sundukları   Rapor

                             Hali Tasfiyede Bulunan Uşak Terakkıi Ziraat Türk 
                             Anonim Şİrketi Muhterem Hissedarlar Umumi Hey'etine 
  
            Tasfiye mebdei itibariyle tanzim edilmiş olan Blançonun  24 Teşrinisani  931 tarihinde toplanan Hey'eti Umumiyece tastik edilmesi üzere biz tasfiye Memurları, 
                Bir yandan 931 senesi kampanyasının ikmali ve matlubatın tahsili mesaisine devam ile beraber diğer taraftanda Şirket  mevcudatının tasfiyesi tetkikatına girişerek mevcudatın aşağıda yazılı esaslar dairesinde tasfiyesini münasip gördük.
           
               1 - Şeker Fabrikası ile müştemilatının kaimen bir kül halinde satılması Hissedaran menfaati muktezasından ve icabı maslahattan olduğundan Fabrika aşağıda yazılı gayri kabili tefrik müştemilatıyla bir kalemde satışa arz edilmiştir.
                       
                     BU  MÜŞTEMİLAT  ŞUNLARDIR :  
           
                Bil'umum binalar , araziden Fabrika tesisiyle alakadar olanlar , bil'umum ağır makinalar  ve Kimyane , Rasathane alatı , İspirto Fabrikası , melase ve İspirto depoları , teressüp havuzları , Su tesisatı , Dranajlar ve kuyular , Demir yol ve dekaviller , Elektrik tesisatı , Sabit kantarlar , Telefon tesisatı , Hudut ve Speri saika tesisatı , Lagımlar , Yollar ve garaj önünde tulumba.

                 2 - Kampanya malzemesinden bakiye kalan kömür, küsbe ve kireç taşının dahi mukayyet maliyet kıymetleri esas tutulmak suretiyle ve küçük alat ve edevat ile malzeme ve koltuk anbarları mevcutlarının piyasa kıymetleri takdir ettirilerek o kıymetleri üzeriinden pazarlıkla satışa arz edilmesi ve ziraat alatiyle vesaiti nakliyenin ve demirbaş eşya ve mefruşatın dahi bir hey'et marifetiyle tahmin ettirilecek kıymetleri üzerinden ve aleni müzayede suretiyle satılması münasip görülmüştür.
         
                 Bu takdiri kıymet muameleleri kısmen bitmiş ve kısmen devam etmekte bulunmuş olup neticeye göre bu eşya ve levazım pek yakında satışa arz olunacaktır.
         
                Şirket mevcudatının en mühim kısmını teşkil eden fabrika ve müştemilatının bil'müzayede bulunacak bedel ile alel'usul talibine ihalesi tasfiye hey'etinin selahiyetleri cümlesinden olduğu halde hey'etimiz bu satışı pazarlık suretiyle ve muhterem Hey'etlerinin tasvibiyle yapmayı daha münasip ve hissedaranın menfaatine daha muvafık bulduğundan dolayı bir taraftan satış esaslarını gazetelerle ilan ve pazarlık müddetini tespit etmekle beraber diğer taraftan muhterem hey'etlerini bu içtimaya davet eylemiştir.
         
                 Binaenaleyh bu içtimada Tasfiye Memurlarınca muterem hey'etlerinin tasvip kararına arz olunan satış, Fabrika ve müştemila-tının yokarda arz olunan pazarlıkla elden satışı mes'elesidir.
         
                 Bu satış hakkında gazetelerle ilan olunan şartlarve bu ilanların hangi tarihlerde hangi gazetelerle neşrolunduğunu mübeyyin cetvel merbuttur. İlanda münderiç fiyat satılmakta olan arazi, mebani ve tesisat kıymeti mukayyidesine temamen mutabık olup yalınız ilk tesis senelerinde istikraz olunan mebaliğe ait faiz yekünu olan ve 927 senesinde Bilanço vaziyetini mecburi tasfiye vaziyetinden kurtarmak maksadı ile kar ve zarardan sabit kıymetler faslına nakledilmiş bulunan  51.452.-  lira bu yekünden tenzil edilmiş bulunmaktadır.
           
                 Bu ilan üzerine yalınız Sanayi ve Maadin Bankası matlubatına mahsuben fabrikayı satın almaya talip olmuş ve merbut şartna-mede münderiç esaslar dairesinde  1.765.689.- lira fiyat teklif eylemiştir. Teklif olunan fiyat mukayyet kıymetlere nisbetle  51.000.- lira kadar noksandır.
           
                 Bu vaziyet karşısında hey'etimizSanayi ve Maadin Bankası ile tekrar pazarlığa girişmiş ve teklif eyledikleri bedelin kıymeti mukayyideye iblağı için daha  51.542.- lira zam etmelerini talep etmiş ve Sanayi Maadin Bankası da mahza şimdiye kadar müessesenize karşı ızhar etmiş olduğu hayrihahlıkların yeni bir delilini ibraz etmiş olmak için bu talebimizi kabul ile bedeli iştirayı  1.817.141.- liraya iblağ etmiştir.
           
                 Bu teklifi hey'etiniz makul ve mutedil ve hissedaran menfaatine muvafık bulmaktadır. Çünkü 929 senesinde Meclisi İdare mütehassıs Mühendislere yaptırılan takdiri kıymetler neticesinde binalara konulan kıymet, mukayyet kıymete nispetle yüzde otuz dört ve makinelere konulan kıymet keza mukayyet kıymetlere nisbetle yüzde yirmi dokuz derecesinde noksandı.  Son iki sene zarfında makina ve inşaat bedellerinde vaki olan mühim tenezzüller dahi ayrıca nazarı mutalaaya alınmaya layıktır.
           
                 Binaenalyh tasfiye hey'etimiz başka alıcı zuhur etmediğini de nazarı dikkate alarak mukayyet kıymet yekunu  olan 1.817.141.- lira üzerinden Fabrika ve müştemilatının Sanayi ve Maadin Bankasına elden satılması hususunda muhterem Hey'etlerinin tasvip ve selahiyet kararını rica eder.


                     Aslı  Arşivimdedir.

                                                              --------------------------      *      -----------------------