12599

Şeker Fabrikası - 1932 - 2

                   1932 - 1  rin devamı

                   Reis Bey :
                   Reyler Toplanmıştır. Neticede  345.000.- liralık sermayeyi temsil eden  172.800  hisse sahibi  288 rey ile selahiyet kararı kabul olunmuştur. 66.000.- liralık sermayeyi temsil eden 55 rey itiraz etmiş tasfiyeyi, satışı kabul etmemiştir. Sanayi Maadin Bankası  10 rey müstenkif kalmıştır. Zaptı umum namına imza keyfiyeti kalıyor. Reis katipler ve rey toplamaga memur olanlarla  tasfiye memurlarının imzaları kabul ediliyor mu efendim.

                    Kabul edilmiştir.

                    Avukat Nuri ve Akseli Zade Ahmet Beyler bi,zzat okuyup imza edeceklerini söylemişlerdir.

                    Müzakere bitmiş ve içtimaa nihayet verilmiştir.     25 . Şubat . 1932

                                                             Rey  Toplamaga memur :                                                   Reis
                                      Molla Ömer  Zade                            Sanayi ve Maadin Bankası           İmza 

                           Katip                     Katip            Katip            Katip             Katip             Katip 

                           İmza                      İmza            İmza             İmza             İmza                İmza


                                                                          Tasfiye     Memurları

                                               İmza                                 İmza                              İmza

                            İş bu müzakeratın huzurumuzda cereyan ettiğini ve zabıtnamenin cereyanı hale muvafık olduğunu tastik ederim. 25 Şubat .1932

                                                                                                                                                 İktisat Vekaleti Namına
                                                                                                                                                                Komser
                                                                                                                                         İzmir Mıntıkası Ticaret Müdürü
                                                                                                                                                                  İmza

                    Orjinali  Arşivimdedir.

                                   ---------------------     *     -----------------                                                 

                          *               Hali  Tasfiyede  Bulunan  Uşak  Terakkıi  Ziraat  Türk  Anonim
                                                Şirketinin  6 / Birinci Kanun /932  "Aralık"Tarihli  Umumi
                                                    Hey'et  İçtimaına  İştirak  Eden  Hissedarlar
                                                                                  Cetveli


                    Hisse           Duhuliye                                      Esami
                 Adedi               No              
     

                   
                 1250                   1                     Umum  Müdür Remzi Beyefendi                
                   
                  6000                  2                     Muhasebe Müdürü Arif Beyefendi                                                                                                                                                           
                 6000                   3                     Ziraat baş Müfettişi Ferit Beyefendi
         
                 6000                   4                    Ticaret Şefi Rasih Beyefendi
             
                 6000                   5                     İdare Amiri Şükrü  Beyefendi
         
                 6000                   6                     Muhasip  Besim Bey  
             
                 6000                   7                     Muhasip  Tevfik Bey
             
                 6000                   8                     Ambarlar Müdürü Seyfi Bey   
             
                 6000                   9                      Hukuk Müşaviri Fazıl Bey
               
                 6000                 10                      Muhasip Şerif Bey 
           
                 6000                 11                      Dispanser Memuru Emin Bey  
               
                 6000                 12                      Muhasip İhsan Bey
           
                  6000                13                      Muhasip Naci Bey
               
                  6000                14                      Fen Memuru Cemil Bey 
             
                 6000                 15                      Fen memuru Naci bey
               
                 6000                 16                      Mübayaa Memuru Sabri bey 
               
                 6000                 17                      Ziraatta Memur Cahit Bey 
         
                 6000                 18                      Rasatcı  Ali Bey  
             
                 6000                 19                      Muhasip Asıım Bey      
             
                 6000                 20                      Avukat Sabri Bey
           
                 6000                 21                      Muhasip Eşref Bey 
             
                 6000                 22                      Kalem Şefi Yusuf Bey
           
                 6000                 23                      Muhasip Hüsamettin Bey  
       
                 6000                 24                      Veznedar Mehmet Nurettin Bey

                   200                 25                      Kütahya Meclisi Umum Azasından Vahdi Bey

               17500                26                       Sanayi ve Maadin Bankasından Şakir Beyefendi

                 1672                27                       Akçalı Zade Kazım Bey

               25000                28                       Uşak Mal Müdürü Şeyda Bey

                 7725                29                       Konyalı Keleş Zade Nuri Bey
      
                 7528                31                       Avukat Nuri bey

                   225                32                       İbrahim Kethuda Zade Cemal Bey

                 3641                 33                       Akseli Zade  Ahmet Bey

                 3000                 34                       Uşak Ziraat Bankası Müdürü Hilmi Bey

                 4857                 35                       Haşim Tekin Bey

                 1308                 36                       Sofu Zade İsmail Bey

                  3241                57                       Himmet Efendi Zade Süleyman Bey 
           
              215147 
       

              Orjinali arşivimdedir.                       

                                            ---------------------------      *      ---------------------------

                *
                            6 / Kanunuevvel  " Aralık "/ 932  Tarihinde yapılan Olagan
                                                 Umumi Hey'et  Toplantı  Tutanağı  


               Hali tasfiyede bulunan uşak terakkii ziraat türk anonim şirketinin 6/kanun evvel /932 (aralık) tarihine müsadif salı günü saat 14 te Uşak şirket merkezi olan seker fabrikasında iştinmaı ilan edilen adi umum hey'et meskur gün ve saatte hükümet komseri kaymakam Asıl beyin huzuru ile asagıda yazılı ruznamediki maddler hakkında müzakere ve karar ittihaz etmek üzere toplanmıştır.
               
                    Müzakere ruznamesi:
                   
                    1.tasviye işleri ve bir senede bitirilememsinin sebepleri hakkında tasviye memurları tarafından hissederlera malumat verilmesi. 
             
                    2.Halk hisselerinin tamamen ödenmesi hakkındaki tesebbüslere dair hissederlara malumat verilmesi.
                   
                    3.Şirketin mutebaki alcaklarının ve haklarının devri ile tasviye işlerinin bir an evvel neticelenmesi.
                   
                     İştima davetnameleri ve ruzname ticaret kanununa ve eses mukavelenameye tevfikan İstanbul da milliyet gazetesinin 19/tesrinisani/932 tarih ve 2434 numaralı vu kütahya gazetesinin 13/tesrisane 932 tarih ve 236 numaralı ve anadolu gazetesinin 30/tesrisani/932 tarih ve 5048 numaralı ve hakimiyeti milliye gazetesinin 17/tesrisani/932 tarih ve 4074 numaralı nushalarıyla ilan edildigi ve hissederlra tahatlü mektuplarla davetiye gönderildigi anlaşılmıştır.
               
                      İştimaa 430.294.-lira kıymetinde 215.147 hisseyi asaleten veya vekaleten temsil eden hissedarların iştirak ettiği anlaşılmıştır.
                 
                      Vaki teklif üzerine resiliğe Remzi bey katipliğide hissedarlardan yusuf ve sabri beylerle halk hissedertları namına hasim tekin bey intihap edilmiştir.
                   
                      Reis bey :

                      Ruznamenin birinci ve ikinci maddelerin muzakeresi için iktiza eden nisap ticaret kanunun 366 maddesinde gösterilen rubu ekseriyetdir.ruznamenin üçüncü maddesinin muzakeresi için dahili nizam namenin 41.maddesi vucibince nısıf hissedarların işitimaı lazımdır.iştimaa iştirak eden hisse yekunu 215.147 olduguna göre ruznamenin birinici ve ikinci maddelrinin muzakereleri mumkun olacaktır.komser bey dahi bu ceheti tasdik etmektedir.şu halde ruznamenin muzakeresine geçiyoruz.
                   
                      Nuri bey:

                      Dahili nizamnamenin 41. maddesi sarihtir.müsadenizle bu madeyi oıkuyorum.(madde aynen okunur.)
                      (iş bu faslın havi oldugu maddelerde gösterilen hususata karar vermek üzere iştimadan evvel tanzim edilmiş olan ruznameye ithal olunmuş olma  şartı ile sene iştimaı umumilerinde veyahut yine bu sart ile sureti fevkalede de davet edilecek hey'eti umöumiye de şirket sermayesinin laakal nısfına musavi hisse senadatını hamil hissedaran asaleten veya vekaleten hazır olamdıkça cerayan edecek muzakeret makbul ve muteber olamaz)
                   
                       Bina en Aleyh bu iştimaa nısıf ekseriyet iştirak etmediginden bu iştima kanunu degildir.
                   
                       Akseli zade:
                       Nuri beyin fikrine aynen iştirak ediyorum.
                 
                       Reis bey:
                       Dahili nizamnemenin 41.maddesinde yazılı hususat 8.fasılda musarrah maddelere yani şirket tasvbiyesidnin temdidi veya feshi kararına mualliktir.fesih kararı ise evvelce verilmiştir.bu husustaki 39.ve40. maddeleri okuyorum:
                   
                       Otundokuzuncu madde - mesclisi idare sirlet sermayesinin 3 rubu zayi oldugu halde sirketin feshine veya devamına karar verlmek üzere hey'eti umumiyeyi davet eder.
                        Kırkıncı madde - Şirketin muddeti munkazi oldukta veya muteti tekml olmaksızın fesh olundukta iştima eden hey'eti mumumiye şirketin tasviye muameletı ve hesabıtına karar verecek ve yesviye yi hesap için bir veya birkaç memur tayin edecktir.Hey'eti umumiye sirketin mevcut oldyugu zamanlarda oldugu gibi tasviye yi hesap esnasında dahi iktidar ve selayetini istimale devam edecektir.TAsviyeyi hesaba memur olanlar hey'eti umumiyenin kararı ve hukumetin musadesi ile sirketi mefsuhanın hukuk ve senedat taahudatını diger bir sirkete veya ahar bir kimseye devir ve ferağ edebileceklerdir.
                     
                        Fasılda mevzu bahis olan hukumler bunlardır.Nuri beyin itirazının bugunki iştima ruznamesinin birinci ve ikinci maddlerine sumuli yoktur.Ancak ruznamenin üçüncü maddesi için Nuri beyin tirazı vechile nısıf ekseriyeti aramalıyız.
                   
                        Hukuk müsaviri Fazıl bey:
                        Fil hakika Nuri beyin itirazının ruznamemizde  ki birinci ve ikicni maddesine temas eden bir noktaso yokru.ancak rubu ekereyiet mevcut olduguna göre ruznamenin birinci ve ikinic maddeleri konuşalabilir.
                     
                        Hukumet komseri namına kaymakam Asım bey:
                 
                       41.maddenin şumuli taayyün etmiştir.ticaret kanunun 366.maddesi mucibince muzakereye devam edilebir.remzi beyin risayetini kabul ediyorumusunuz?(müttefikan kabul edlilr)
                     
                        Reis bey:

                        Nisap rubu ekseriyeti gecmiştir.gazetelrde ruzname ilan olunjkuştur.gazeteler onomüzdedir.Okuyorum 
                     
                        Hakimiyeti milliye;17/11/932 tarih ve no.4074;anadolu;30/11/932 tarih ve no:5448; kütahya;13/11/932 tarih veno:236;miliyet ;19/11/932 tarih no.2434 buna nazaran iştimamız kanunidir.komser beyde iştimaın kanuni oldugu kabul ve teyit ettiginden ruznamenin birincxi veikinci maddelrini muzakere edbiliriz.bunları okuyorum:
                   
                       1 tasviye işleri ve bir senede bitirlmemesinin sebepleri hakkında tasviye memurları tarafından hissedarlara talimat verilmesi.
                 
                       2 Halk hisselerinin tamamen öndemesi husundaki tesebbüslere dair hissedarlara malumat verilmesi 
                 
                       3 görülüyorki bu maddeler izahet mahiyetinde olup ne heasabın kati ve ne de tasviyeyte gidilmek veya tasviyeden vazgeçilmek gibi muameleleri ihtiva etmiyor.
                 
                       Bina en aleyh izahet kabilinden olan bu iki maddenin konuşulması tasviye muamletinı muessir edecek degildir.şimdi musadenizle rapor okunacaktır.bu husuta sadete dahil mes'eleler hakkında söz isteyenler varsa söz verecegim.Rey toplamak içinde iki zatın imtihabından sonra raportu okuruz
                   
                       (Reyleri toplamaya memur olarak sanayi ve muadin bankası namına sakir bey hissedarlar namına da keles zade nuri bey muttefikan imtihab edelmişlerdir.)
                   
                        (Rapou ve merbutu Bilanço ile murakıpların raporu aynen okunur.)
                               
                                                                                  Hali Tasviyede Bulunan Uşak 
                                                 Terakkii  Ziraat Türk Anonim Şirketi Hissedarları 
                                                                            Umum Hey'etine 

 
                      Tasviye meddei itibarıyla tanzim ve 24/11/31 tarihinde toplana hissedarlar umum heyetince tasdik olunan bilanço mucibince  6 agustos tarihinde tasfiyeye intikal eden menkul ve gayri menkul malların satılması ve 31 senesi şeker ve ispirto kampanyalrının yapılması ve matlubattan tashili mumkun olanların tashili ve şirket kayıt ve defterlerne göre lazumüleda borçların ödenmesi muamlerlerine dahil bu güne kadar istihdal olunan neticeleri mubeyyin hulasai hesabiyeyi merbuten takdim ediyoruz.
                 
                      Bu hesabın tetkikinden anlasılcagı vechile şirket envalinden bu güne kdar nakte tahvil olunanrın mecmu bedeli
6,995,098.- 41 liraya bali olmakta ve buna mukabil tasviye hesabına yapılan masraflarla ödenen borçlar yekunu 6,898,861,-18 lira tutmakta ve halen lazımüleda 972,476,-66 lira borca mukabıl elimizde 766,237,/23 liralık nakit ile 413,836,43 liralık matlubat ve 52,443,37 lira takdiri kıymetli menkulu ve gayrıli menkul enval mevcut bulunmaktadır.gerçi bu hesaba göre borçlara nispetle eldeki nakit ve enval mcmu kıymeti zahiren 260,040,37 lira kadar fazla görünüyorsa da hakikat halde henüz tahsil edilememiş maklubat ile satılmayan envalin nakte tahvillerinden tevellüt edecek zxararın bu fazlaya teklabul edebilcegi mulahaza olundugundan tasviye neticesinde borçların tamamen ödenmesi kabil olmakla beraber elde hissedarlara tevdi edilcecek bir şey kalmayacagı tahmin olunmaktadır.
               
                     Tasviye hey'etimiz bu neticeyi hissedince halk hissedarların muvaffak olmuş bir iş olan bu tesisden zararla ayrılmamları pek ziyade magduriyetlerini mucip olacagını arz etmek suretiyle bu zararın hukumetçe bir ikramiye ile telafi edilmesi husunda teşebbüsat ta bulunulmuştur.
               
                      Evvelce yüzde elli derecesinde bir ikramiye derpiş edilmiş iken bilahara tekrar vaki olan izaha ve tesebbüsatımız üzerine iktisat vekaletince bu ikramiyenin fabrikayı satın alan sanayi ve muadin bankası tarafından yüzde yüz olarak ve fakat gelecek seneden itibaran üç senede ve üç taksitte verilmesi hususuna muvafakat ve keyfiyet bu eses dahilinde hey'eti vekilewye arz ve sevk olundu.
               
                      Henüz hey'eti musarün ileyhince bu husassa karar verilmiş olmamakla beraber hey'êtimiz bu meselede nüspet karar istihdal olunacagına kuvvetle kani bulunmaktadır.hissedarlara bu suretle yüzdeyüz nispetinde bir ikramiye temin olunmasıyla halk hissedarlarının tasviye ile alakadarı en ziyade leylehilerine olan bir tarzda halledilmiş olucaktır.
             
                     Hissedarlara bu suretle ikramiye itaz keyfiyeti kat'i bir hal tarzına iktiran edince artık tasviye muameletinı;matlubatın tamamen tasvbiyesi cephesi,nden,uzun zamöanlar suruncemede bırakılmayarak bu matlubatı ve henüz satılamayan envali sanayi bankası veya daha ziyade bedel teklif eden bir muessese pazarlıkla ve munasip bir bedel mukabilince devir ve tenlip eylemek hissedarların menfaati icabından olacagı cehetle muhterem hey'etinizn bu hususta nizamnamei dahiliyemizin 40 ve41, maddeleri mucibince tasviyue memurlarına selahiyet verilmesini arz ve teklif ederiz.
             
                     Bu devir ve temlik muamelesi neticesini ve sanayi muadin bankasınca verilecek ikramiyelerin sureti tesviyesini nihai bir planço ile ayrıca hey'eti muhteremenize arzedeceğiz.
                   
                     asviye muameletının  bir sürede ikmali mumkun olamaması sebepleri izahatı muttekaddimeden anlaşılacagı vechile satış işlerinin mukerrer ilanlara ragmen tamamen intiç edilelmemesi ve matlubatın tashili ve tasviyenin uzun takibata ihtiyac göstermesi keyfiyetidir.
                 
                      Satış ilanlarının sureti ideası merbur cetvelde irae edilmiştir.
                   
                      Hesabat ve muamlematımızın tasdik ve tasvibini arz ve teklif eyleriz efendim.


                                                                                         Tasfiye  Memurları
                                                 S. Nevzat                            Sadettin                       Alaattin                     A.  Zühtü


                                                                                          Mürakipler raporu
                           
                   Tasviye müddeti zarfında bu güne cereyan eden merbut hesap hülasında münderiç muamelatın usule ve kayıtlara muvafık oldugunu tastik eyleriz.
                 
                    Reis Bey :

                    Söz istiyen var mı?
                   
                    Sadettin Bey :
                    Okunan rapor vemerbutu cetvelinden de anlaşılacagı vechile bunlarda tasfiye safahatı izah olunmaktadır.Fabrika bütün tesisat ve müştemilatıle satılmıştır.Bu satışlar kararınız üzerine vaki olmuştur.Elimizle bu gün 766 bin küsur lira nakit ile 413 bin küsur liralık matlubat ve 52 bin küsur liralık da takdiri kıymetli menkul emval mevcuttur.Gerçe borçlara nisbetle nakit ve emval mevcuttur.Gerçe borçlara nispetle nakit ve emval mecmu kıymetli sahiren 260 bin lira kadar fazla göeülüyorsa da hakikatla   tashil edilmemiş matlubat ile satılmayan emvalin nakte tahvilinden tahassül edecek zarar bu fazlya karşılık olabilceginden tadviye neticesinde hissedarlara tezvi edilecek bir şey kalmayor.Bu sebeple halka ikrimayi itisı meselersini hükümete arz etmiştik.Son defa Ankara da hissedarlara taksitlerle yüzdeyüz ikramiye tevziine bu suretle halk hissedarlarının zarardan vikayelerine muvafakat olunmuş ve keyfiyet de bu eses üzerinden hey'eti vekileye sevk olunmuştur.Gerçe bu hususta hennüz bir karar verilmemiş ise de kanaatımız su merkezdedirki:bu hususta herhalde muspet bir netice hasıl olacak ve busuretle halk hissedarlarının tasviye ile alakaları en müsait bir şekilde halledil bulunacaktır.tasviyesinin hitamını teminni ediyordum.fakat mevcut nisabın ademi kıfayeti dolayası ile buna imkan kalmıyor.önmüzdeki umumi iştimaa kadar ümit ederim ki hey'eti vekiliden karar çıkmış bulunur.bu takdirde hey'eti aliyenizden ricam su olucaktır ki;gelece3k iştimaa kadar arkadaşlarınızı ikaz eder nazım gelen nisabı temin ediniz ve tasviye muamelatı da bu suretle nihayet bulmuş olsun.
                 
                    Nuri bey:

                    Bir sualim var:fabrika binaları,müstemilatı,alat ve edavatı ne zaman,kime ve ne suretle ve merasimle satılmıştır?bunlar tapoca tescil edimişmidir.edilmemiş ise muamela kanunu degildir.bina en aleyh bizle kabul etmeyiz.bu senenin kar ve zararından tasviye hesabına ithalı lazım gelen mebali ne olmuştur?zaten şifketin gecen iştimalarda ki kararları aleyhine mahakimde itiraz< edilmiş ve henüz bu  davalr hitam bulmadıgı gibi tasviye memurlarının azline dair acılan dava da bitmemmiştir.bir taraftan bu dava devam ederken tasviye memurlarının gayri menkul malları satması usule muafık degildir.bu cehetin zatta geçmesini rica ederim.
                   
                   Reis bey:

                   Başka söz istiyen var mı?
                   
                   Katibi Adil Asım bey:    

                   Tasviye hey'eti,raporunda hisse bedellerinin 3sene zarfında ödenecegini söylüyor.bir noktayı anlayamadım.bu karar tasviye heyetinin kararımıdır?
                   
                   Sadettin bey:

                   Hayır hükümetin tasavvuru böyledir.
                   
                   Reis bey:

                   Tasviye hey'eti ile bura idaresi hükümetle müştereken yüzdeyüz ödenmesi için delalet ve gayret göstermiştir.Nuri beyin söylediklerine karşı söz istiyen var mıdır?
                   
                   Fazıl bey:

                   Her söz zapta gecer.Nuri beyin söyledikleri de zapt edilmiştir..Bu günkü iştimaya bir karar için degil,tasviyenin teehhür sebebini izah için temin edilmiştir.bina en aleyh Nuri beyin itirazları varit degildir.Noktayı nazarları bugün  için mevzubahs olamaz.Söylenecek başka bir söz görmedigimden Nuri beyin suallerine verilecek izahattan sonra iştimaın dağılacabilecegi kanaatındayım.
                 
                    Nuri bey:

                    Ben bir karar istemedim.İzahat istedim.Satış ne şekilde yapılmıştır.Kanuni midir?Dedim.
                 
                    Reis bey:

                    Fabrika müştemilatı 25subat 932 tarihinde sanayi ve muadin bankasını mevzu usul ve kararlar dahilinde satılmıştır.daha tapu kesilmemiştir.resmi muamelesi takip olunmaktadır.Başka bir itiraz var mıdır?zaptın imzası için imtihab ettiklerinize selahiyet verirsiniz.her fert dahi imza edebilir.kolaylık olması için Nuri beyin,benim ve dahabri iki sahsın imzasını kabul ederseniz mes'ele hasıldır.
                 
                    Nuri bey:

                    İfademi gördükten sonra imza ederim.
                 
                    Reis bey:

                    Efendiler iştimaa dagılmıştır.

                                                                                                               6/12/932
 
                                                                                                                                                     Reis

                                       Katip                                  Katip                                Kat                   

                                                                               Tasviye memurları


      İş bu müzakeretın huzurunda cereyan ettiğini vezabıtnamenin cerayanı hale muafık oldugunu tasdik ederim.6/12/932

                                                                                                                                                             İktisat vekaleti namına
                                                                                                                                                                  Komser  Asım bey
                                                                                                                                                                  Uşak kaymaka   
         Aslı arşivimdedir.

                                             ----------------------     *      ----------------------
                 
   *

                   UŞAK   ŞEKER  FABRİKASININ   SATIŞININ   İLANLARININ  YAPILDIĞI
                                                                     
                                                              GAZETELER   VE   ADLARI                İlan Edilen Gazetenin                     Satılacak                        İlan Edilen
                     İsmi  ve Tarihi                                   Şey                             Satış  Günü

       
             Akşam                     25 . 1 . 32            Fabrika ve Müştemilatının                                     24  Şubata Kadar 
                  "                           26 . 1 . 32              Pazarlıkla   Elden Satışı                                                Müracaat
             Vakit                         25 . 1 . 32                             "                "                                                                  "
                  "                           26 . 1 . 32                              "               "                                                                  "
             Milliyet                      25 . 1 . 32                             "                "                                                                  "
                  "                            26 . 1 . 32                             "                  "                                                                "
             Cumhuriyet             25 . 1 . 32                              "               "                                                                  "
                  "                            26 . 1 . 32                              "                 "                                                                "
             Hakimiyeti                                                          
             Milliye                       25 . 1 . 32                              "                                                                                   "
                  "                            27 . 1 . 32                              "               "                                                                   "
                  "                            30 . 1 . 32                              "              "                                                                    "
                  "                            31 . 1 . 32                              "              "                                                                    "
             Anadolu (İzmir)        25. 1 . 32                              "               "                                                                   "
                  "                            5 . 11 . 32                              "              "                                                                    "
                  "                           15. 11 . 32                              "               "                                                                   "
             Cumhuriyet              6 . 1V . 32                              "               "      Ziraat aletleri demirbaş     21 - 26 Nisan 932
                  "                           12 . 1V . 32                             "              "       eşya malzeme otomobil                  "
             Vakit                           6 . 1V . 32                             "               "      kamyonlar dispanser                       "
                  "                           12 . 1V . 32                             "               "      aletlerinin pazarlık ve                        "
                                                                                                                       müzayede ile satışına dair               " 

               Devamı için   1932 - 3  çü takip edin