12599

Şeker Fabrikası - 1931 - 3

                                 
                 
                   
          *                     6 ağustos 1931 Tarihli Umumi Hey'eti içtimaına
                                            İştirak eden Hissedarlar cetvelidir.           Hisse                 Duhuliye                                 Esami  
           adedi                 Numrusu


               2500                                     1             Şirket    Meclisi     İdare    Reisi    Remzi          Bey      
                           
               1308                                     4              "             "                "           azası      İsmail          "

                6000                                     5              "           Muhasebesinde  Celil zade   Lütfü       "


                6000                                     6             "            Ziraat  Baş Müfettişi                 Ferit       "
 
                6000                                     7             "                "        Fen memuru               Cemil       "

                6000                                     8             "                 "       Atelyeler Şefi               Bekir       "

                6000                                     9             "             Muhaberat Şefi                           Rasih    "

                6000                                    10           "             Hukuk Müşaviri Katibi                Nuri       "

                6000                                    11            "            Rasatol                                         Ali            "

                6000                                    12           "             Muhasiplerinden Bacak        Z.Tevfik     "

                 6000                                   13           "             Muhasebesinde Hisse ve 
                                                                                            Dosya Memuru                      Şerof           "

                 6000                                   14           "              Kimyaker muavini                      Zeki       "
 
                 6000                                   15            "             Dispanser                                  Emin        "

                 6000                                   16           "              Makina Mühendisi                    Fikret       "

                 6000                                   18            "             Muhasebe Şefi                         Muharrem  "
 
                 6000                                   19            "              Ambar memuru                      Kamil         "

                  6000                                   20           "              Muhasebe Müdürü                 Arif             "
 
                  6000                                   22           "              Makinist Ali Haydar Bey

                  6000                                   23           "             Tornacı ustası                         Hamdi          "
 
                  6000                                   24           "              Ziraat Fen   Memuru               Naci            "

                  6000                                   25           "              İdare Amiri                              Şükrü           "

                  6000                                   26           "             Tesviyeci       ustası              Mustafa         "

                   6000                                  27           "               "                      "                        İzzet              "

                   6000                                  28           "              Hukuk Müşaviri                       Fazıl              "

                   6000                                  29           "              Muhasiplerinden                    Besim           "
 
                   6000                                  30           "              Elektrekci  Bekir     Kamil                            "

                 42218                                  31                          Türkiye Sanayi ve Maadin

                 25000                                  32                           Uşak Mal Müdürüyeti

                    3000                                 33                           Ziraat Bankası     Müdürü      Hilmi      Bey     

                    4289                                 36                          Hacı   Yahya   zade                 Asım            "

                    1113                                 37                          Avukat                                      Hami             "

                      622                                  41                         Sunullah    zade                  Mehmet            "

                     870                                   48                          Bozkuşlu                               Faik                 "

                     604                                   50                           Uşak Balıkesirli zade Ethem Ruhi          "
  
                    2710                                  51                          Bacak  zade                       İsmail               "

                   1000                                   52                           Agır  Ceza Reisi                 Sabri               "

                   3P73                                   54                           Alaşehirli   Akçalı   Zade    Kazım           "

                   7725                                   55                           Konyalı  Keleş   zade         Nuri                "

                   2413                                    61                          Uşakta Akseli zade                   Ahmet    "

                   1295                                    62                          Avukat                                          Nuri         "

                   1269                                    63                          Uşakta Akseli zade                    Ahmet   "

                    1233                                   71                          Hacı Demirci zade                   Ahmet       "

                    1376                                   72                         Sabık Mal Müdürü               İbrahim          "

                    3655                                   84                          İbrahim Kahya  zade            Cemal          "

                           2                                   87                          Muhsir Kadir zade                 Nuri             "

                       710                                   88                          Şirketimiz Muhasebe Müdürü   Arif       "
       
                     5025                                   89                          Eskişihirli   Hacı   Mehmet         Ali          "

                       200                                    91                          Uşakta  Tirit zade                    Alettin       "

                          14                                   92                          Uşakın Bagbaşı   Kar.    İdris  
                                                                                                 oglu   Hasan Aga
           
                            3                                   93                           Uşakın    "               "    Hatip O.Mehmet " 

                            3                                   94                             "              "                "      Işık   "   Halil     "

                       108                                    95                          Uşakta Kiyye zade                   Ahmet       "

                           30                                  96                          Mes'udiyeli                                  Hamza  aga

                           50                                  97                          Sagır oglu                          Mehmet             "

                           62                                   98                          Tekelli     zade             Abdulkerim            "

                         100                                  99                           Omurcalı Ömer Başı Og.  Salih                "

                              6                                102                          Kabaklarlı    Bölük Başı
                                                                                                  og.   Ali,Ahmet ve İsa   agalar

                            30                                106                           Uşakta Ulubeyli  Ragıp Efendi  

                          100                                107                          Latif   oglu       Latif                                      "

                          100                                108                           Çorapcı   zade   Ali                                      "
 
                             40                                109                          Orta Köylü Hükkam oglu
                                                                                                   Halil,Müftü oglu Hakkı agalar

                              24                               112                           Hacı Osman oglu Osman aga

                              24                               113                           Bozkuşlu  İsmail,Hüseyin
                                                                                                    ve Ali agalar

                               30                               116                          Bahadır Karyesinden Çavuş
                                                                                                    oglu Ahmet aga

                                  4                               117                          Öksüzler Karyesinden Ali Bey 
                                                                                                     oglu Mehmet

                263938

                   Katip                                                      Katip                                       Reis   
                   imza                                                       imza                                      imza                      Orjinali  Arşivimdedir.


                                      -------------------------       *        -----------------------

 

   *           TERAKKİ   T.A.Ş:                                                                                                                                                                                                                                                                                        ŞEKER FABRİKASI                                                              Uşak ; ................1931                                                                                                                                         
                                                                                                                            imza

 
                     Sermaye vaziyetinin tezekkürü için 18 Mayıs 931  Tarihinde toplanması mukarrer fevkal'ade Umumi

 Hey'eti kanunen lazım gelen ekseriyet hasıl olmadıgı içtima akdedememişti.
       
                     Sermaye sülüsten asagıya düşmüş oldugundan Ticaret kanununun 325 inci maddesi mucibince

sermayenin  ikmali veya şirketin  tasfiyesini müzakere etmek üzere ikinci defa 29 Haziran 931 tarihinde fevkla!ade

içtimaa davet edilen Umumi

               Hey'et de ekseriyet nısabını bulmadıgından içtima edememiştir.

                                          Ticaret kanununun 386 ıncı maddesi mucibince fevkal!ade Umumi hey'et üçüncü defa olarak 6 Agustos 931                          
           
                tarihinde musadif Perşembe günü saat onda Şirket merkezi olun Şeker Fabrikasında toplanacagından

içtimadan on gün evvel                    
             
                Uşakta şirket Merkezine İstanbul ve Ankarada Türkiye Sanayi Ve Maadin Bankasına,İzmirde Emin zade Neşet Beye müracaatla                    
             
                asaleten veya vekaleten malik oldugunuz hisse senetlerinin tevdi ile duhuliye varaksı almanızı rica ederiz efendim

    


                       Ruzname:

                       Sermayenin tezyit ve ikmali ve yahut Şirketin fesh ve tasfiyesi.
                       (Not:Bu içtimaa bir hisseye sahip olanlar dahi iştirak edebilir.)


                       Orjinali arşivimdedir.

                           ------------------------        *       -------------------------
       *
                        6  Agustos  1931  Tarihinde  Yapılan  Fevkal'ade  
                        Hey ' eti  Umumiye  Toplantı  Tutanağı

                     Uşak terakkii ziraat turk anon,m şirketinin 6 agustos 931 tarihinide musadif persembe günü saat 10 da Uşakta sirket merkezi olan seker fabrikaısnda iştimaı mukarrer fevkal-ade hey'eti umumiyesi meskur gun  ve saat te toplanmıştır. 
                     İktisat  Vekaletini  temsilen hukumet namına komser olarak İzmir mıntıkası Ticaret Müdürü Zıya bey iştimaa iştirak etmiştir.
                     İçtima davetnameleri ve ruzname ticaret kanununa ve eses nizamnameye tevfikan istanbulda milliyet,vakıt ve cumhuriyet huriyet ve İzmirde Anadolu ve Yeni asır gazetesi gazetelerinin ve Ankarada Resmi gaztetenin 6 ve 22 temmuz 931 tarihli nushalarıle ve onbeser gün fasıla ile ikişer defa ilan edildigi ve bütün hissedarlara teahhütlü mektupla davetiyeler gönderildigi anlaşılmışitır.
                     İçtimaa 527876 lira kıymetinde 263938 hisseyi asaleten ve vekaleten temsil eden 71 hissedarın iştirak ettiği ve bu miktar ticaret kanunu mucibince içtimaın akdi için lazım gelen muzakere nısabını geçtigi anlaşılmıştır.Reis Remzi bey celseyi açmıştır.
                     En çok reye sahip olan hissedarlardan sanayi ve maadin bankası temsil eden Müdürü Umumi Sadettin bey ile hazinei maliyeyi temsil eden malmüdür vekili Husamettin bey rey toplamaga memur intihap edilmiştir.
                     Hey'eti Umumiye katipliğini hissedarların yılancı zade Hakkı beyle kamalak zade Kamil bey intihap olunmuştur.Muzakereye başlandıgı ve ruznamede yazılı madde ile söz istenilmesi reis remzi bey tarafından teblig ve söz istiyenler söz edilmiştir.
         
                     Avukat Nuri bey:
                      Ruznameyi muzakerat gazteelerle ilan edilmiş ise de bu iştimaa 3 ay evvel ki iştimaın mutemmi mi oldugundan o iştimadan muzakeresi icap eden mevaddın bu iştimada da muzakeresi lazımdır.biz hissedaran öyle idda ediyoruz ki bu iştima kanunsuzdur.Bu hususta ki tadirimizi takdim ediyorum.
         
                Komser Bey:

                     Bu itirazın tahris edilmesi lazımdır.Ruzname gaztelerle ilan eidlmiş ve nisapta hasıl olmuştur
            
                Avukat Buri Bey:

                     İlan varakasında yalınız sermaye hakkında karar iktihazı denmiştir.evvel ki ilanların ikinci ve üçüncü maddeleri bu defa gazetelerle ilan edilmemmiştir.iştima dogru degildir.iki ve üçüncü maddeler ilanda olmadıgından hissedarlar belki gelir ve belki gelmezler.Kanunun tahris eyledigi butun ruzname ilna edilir hissedarların ona göre hazırlıklı gelirlerdi
           
                    Hami Bey:
                     Bu içtimada rey hakkı olmayan bir çok zavatşn reye iştirak etmek üzre burada bulundukları görüyoruz.Bu da kanuni degildir.
               
                Remzi Bey:
                     Başka söz istiyen var mı?
             
                Komser Bey:

                     Ruznamede bulunmayan maddeleri Hey'eti Umumiye muzakere etmez.
             
                Remzi Bey:

                      Ruznameyi ilan eden idare meclisi oldugundan söz bana düşüyor.ilk ruznameyi yaptıgımız zaman adi içtimaın ruznamesi ni de yazmıştık ve sizleri davet etmiştik.Kabul edien bilanço neticesi sermaye sülüten asagı dusmuştur.kanunen intisah lazımdır ve kanuni vazifenizi ikmal edniiz yoluna hukumet komserinin teklifi karşısında kaldık.kanunen intisah vaziyetini olunca bu mesele halledilmeden nizamname tadiline geçillemezdi.
                      Hami Beyin itirazına gelince bu itiraz bir çok defa yapğılmıştır.Bu hususa vekalet de muvafak etmiştir.tatbikat da yapılmıştır.Bu hususta vekalet ve muvafakat emtiştir.diger cehetten bu iştimaa fevkal'adedir,kendine göre ayrı merasimi vardır.reyler tamamen istimal edilebilir.gecen iştimadada bu bahiste tahsilet arz etmiştir.mamafi itiraz edenlerin mahkemeye ityiraz hakkı vardır.ko mser beyden rica ederiz.bu dair mutelalarını lutf etsinler.
             
                 Fazıl Bey:

                       Bendeniz arkadaşının itirazına cevap verecegim.ruzname meclisi didare tarından yapılır.hissedarlar5 veya murakıop bir madde ilave teklif edilirse meclisi diare bunu tay' edemez.itirazı dogru degildir.bu iştima sermaye meselesi mevzu bahsi olacagından bu şekilde ilanat temamen kanunidir.ruznamade tasarruf etmek heyu'eti umumiyeinin deg,l hey'eyti idarenindir.
             
                 Komser Bey:
                      Hami Beyin itirazları çokm defa mevzu bahsi olmuş.bu mes'ele bir  çok şirketlerde geçmil ve tatbik edilmiştir.iştihadın;bu suretle olmasıda lazımdır.fakat bu tasfir mesesidir.bu da bizim selayetihimiz haricindedir.
          
                  Remzi bey:

                        İntisah vaziyeti cvardır dmiştim.bununla beraber haşlkın iştimaya gelmesi için bir çok defalar ilanat yapılmıştır.ilanlar şirkete bin liraya mal olmuştur.diger masraflarda oluyor.hissedarlar masraflar ediyor.
            
                  Avukat Nuri bey:
                        İnfisah vaziyetini biz kabul etmiyoruz.intisah vaziyeti yokrut.ispata çalışcagız ve bil'ahare göreşecegiz.bu iştimaa kanunimidir deiglmidir evvala mu cehetin halli lazımdır.mevcut bir ruznmae noksan eildiginden muteririz.nedne noksan yapğılmıştır.buna Hey'eti umumiye karar vermesi lazımdır.
           
                  Remzi bey:
                        Komser bey zati alinizden soruyorum.devamımızı muvafık buluyormusun,bulmayormusun?
           
                  Komser:

                        325. maddenin tatbikini evvelden trabik etmiştim.bence vaziyet kkanuna muvafıktır.heyeti umumie iştimaya devam edebilir.
            
                  Noter Asım bey:

                        Ticaret kanunun 372.maddesi madem ki meclisi dare ikli maddenin muzakeresine evval luzum görülmüş bil'ahere acaba nedne çıkarılmıştır.bina enlaeyh takrar aynı ruznamenin ilanı icap ederdi.bu noktadan gayri kanunu buluyorum.
                  
                  Komser bey:

                        Asım Beiyn iddası adi iştimaları aittir.elimizde ruznmae mevcuttur.bir saret yoktur.bunun için bu madde hey'eti umumiyenin kanunsuz olduguna delil teşkil etmez.bina en aleyh bu itiraz mevzuu bahs olmaz.kanunda ruznamde olmayan mevat muzakere edilemez kaydı vardır
                 
                  Asım bey:

                        370. madde davetlerde ruznmayi muzakerat oöası laqzımdır.bu iştima 3ay evvelki iştimaın mutemmidir.bina en aleyh iki madde tay'edilmiştir.bu ruznameye 2. madde ilave edilmediginden iştimaın tyehire lazıumdır.
                   Reis:
                        Reye muracatta luzum görüyormusun?
             
                  Nur
i bey:
                        Görüyoruz.
               
                  Reis:

                       Şu halde rica ederim.iştimaın kanuna muvafık olmadıgını idda edenler isimlerini ve reylerini yazdırsınlar
                        (itiraz edenlerin isimleri ve reyleri yazıldı)
                        1295 Nuri Bey,1113 Hami, Bey,4289 Asım Bey,1376 Hafız İbrahim bey,1233 Hacı Demirci Zade Hamdi Bey,1263 Akseri Zade Amet Bey,2710 Bacak Zade İsmail Bey,604 Balıkerili Etem Ruhi Bey,870 Bozkuşlu Faik Ağa,14 Bagbasından Hasan Çavus,30 Ulubeyden Ragıp Efendi,50 Mesuliyeden Sagır Oglu Mehmet,3 Bagbasından Hatip Oglu Mehmet Efendi,30 Mesuliyeden Hacı Paşa Oglu Hamza Efendi,100 Omurcadan Ömer Paşa Oglu Salih Efendi,51 Cuhaca Oglu Mehmet Emin Efendi,24 Hacı Osman Oglu Osman Efendi,15 Ortaköyden müftüoglu Hakkı Efendi,25 İskender Oglu Mustafa  Efendi,25 Ortaköy Hükkam Oglu Murat Efendi 3 Bagbaşından Asık Oglu Halil Efendi,100 Ortaköy İskender Oglu Hasan Efendi.
                        Reis :         

                         On beş bin kusur rey içtimaın kanuniyetine itiraz ediyor.Ekseriyet devam fikrindedir.Bu itirazları dosyaya ilave edecegiz.Fevkal'ade içtimaımızın esas mevzuuna geçiyoruz.tezyidi sermaye yapılmazsa infisah lazım gelir.bu takdir de tasfiye memurlarını intihap lazımdır.söz söylemek isteyenler varsa ismini yazacagım.Nuri Bey söz sizindir.
             
                  Nuri Bey:
                        Tasfiye vaziyetini burada münakaşaya girmezden evvel bir ricam vardır.Şirketin tasfşyesini icabeden şekil nedir mevcut mudur.tasfiyeden sonra ne olacaktır.İzahını rica ederim.
             
                  Remzi bey:

                        Tasfiyeyi icabettiren sebep 325 inci maddenin gösterdiği sermaye vaziyetidir.Bilançoda sermayenin sülüsten asağıya düştüğünü görüyoruz.Bialnço tarafımızdan itina ile yapılmıştır.Hey'etinizce de kabul edilmiştir.Şirketin kurtarılması ve temadisi idare Hey'etimizin çok arzu ettiği bir şey olmuştur.Bu tab'en ve hissen de böyledir.Geçen defa Bilanço müzakeresinde komser bey de sözl almış infisahı kabulden başka çare yoktur.
                        Nuri Bey:
                         Halk hissedarları Hey'eti bir istirham da bulunuyoru.İçtima devama başladı ve ekseriyetle kabul edildi.Bu vaziyet hissedarlar için zararlıdır.Fakat bunu yapmazdan  evvel düşünecegimiz bir keyfiyet vardır ki Kampanyaya bir ay kalmıştır.Bunun için bir çok masraflar yapılmıştır.Tabii fabrika işlemege başlayınca seker çıkacak bunlar ve bunlar satılacaktır.Öyle düşünüyoruz ki kampanyadan sonra temamen düzelecektir.Bu günkü vaziyeti ıslah edecektir.Bu günde sonra tasarruflar yapılsın.Tehirini rica ederiz.Biz yeniden masraflara girecegiz.Netekim İspirto Fabrikası yapılıyor.Yarın buda satış vaziyetine gececek kıymetten düşecektir ve zararımızadır.Sarfiyat tehir edilmeli.İçtimain taliki çok ehemmiyetli ve makuldür.Bilhassa Hey'eti umumiyeden rica ederiz.Kampanya soonuna tehir olsun.O vakıt sermaye yine sülüsanı kaybolmuş vaziyette kalırsa o zaman diyecegmiz kalmaz.
           
                   Reis Bey:
   
                     Nuri Beyin sözlerine esbabı mucibe ile ilave edilecek bir şey var mıdır?
               
                         Hami ve Ruhi beyler tarafından)Hepimiz istiyoruz sesleri.
         
                   Reis Bey:

                         Biz bu vaziyetti mecburi olarak kabul ediyoruz.Şahsan tasfiyeyi istemeyorum.Halkın hukukunun muhafazasını bizzat Vekil beyden rica ettim ve Vekil Beyefendi tarafından da (halkın hukuku muhafaza edilecek halk fazla zarar ettirilmyecek fakat tasfiye zaruridir)denilmiştir.Bu iş dört milyon lira sermaye Hukumetin işi olmuştur.Tasfiyesi mevzu bahsolan Şirketin itibarı mütezelzildir.Ve bu vaziyet her tarafa şayi oldukça Şirketin zararda devamı demektir.Çekoslavakya gaztelerinde gördük.Şirketin vaziyeti fena gittiginden dolayı tasfiye edilecektir deye bahsediyolar.Bunlar itibarımız ve iş üzerine tesir yapar.Esasen bu sermya ile bu işin yürümeyecegini anladık amma geç anlamışız.İşi kurtarmak ve takviye etmek için hukumet bankası iştirakını temine çalışıyor.Ziraat bankası takriben bir buçuk milyon lira Maliye bir milyon lira ile iştirak edecek.Böylece iş kurtulursa memleket  de bilhassan Uşak halkı da istifade eyleyecektir.Karışmış oldukca çok ihmal edilmiş zararlı bir muessesenin aynen Bankalar tarafından zararı ile beraber kabul eidlmesi güçtür.Bu gün Şirketi tasviyeye sevkeden sebeplerin en mühimi mali sebeptir.Kanuni sebepler de vardır.Dört milyon lira kadar borcumuz vardır.Sermaye kalmamıştır.;Senede 270 bin lira kadar faiz veriyoruz.Bu normal sermayenin temettüüdür.Borçlar olmasa son iki senesinin hasılası tabii bir temettü veriyor demektir.Bu hasılalardan fazla da irat elde olunabilir.Fakat pancar mahsulü işlendigine göre çok tehlikeler de varittir.Bir de bakasırsınız afetli bir sene olur mahsul batar.Fabrika bir çok zarar düşer.Netekim gecen sene aynı sebeple tasfiyeden kurtulmak için bizzat kendimiz teşebbüs ederek tasfiye tehir ile kampanyayı bekledik.Telafi etmedi.Halbuki işi kavramayanlar bir çok mübalagalı karlardan bahsettiler.Kar miktarı görüldü.Önümüzdeki kampanya telafi edecke midir.Bu da meçhudür.
             
                          Arkadaşlar! İş çok mihimdir.Tasfiyeyi tehirde kar yok zarar vardır.Zarar şudur ki;Halk bu müessesenin zararından mümkün mertebe ehren krutulmak mevkiindir.Keşmekeş devam ettikçe daha pahalı kurtulur.Belki de büsbütün kaybeder.Kampanya sonunda fazla kar görülürse bu da nazara alınır.Hukumet sizler için alel'umum Halk için çok esaslı yardımlar düşünmektedir.Temasımda yüzde elli bir yardım vad'olundu.
                          Yüzde 50 den asagıya düşmeyecektir zannederim.Yokarısı için de çalışmak vazifedir.Bilançoda arasak vaziyeti kurtaracak bir şey bulamayız,bil'akis kurcaladıkca daha bir kısım zararın tahakkuk edecegini tahmin etmekteyiz.Bu ise büsbütün hissedarların zararınadır.Önümüzdeki kampanyayı düşünürsek bir şey bulabilir miyiz?Bunun mechul oldugunu arzettim.Bundan başka tasfiye derhal bitmez bunun bir çok muameleleri vardır.O zamana kadar derhal kampanya eyi giderse hissedarların lehine kaydolunur.Ben şahsen halkın zarar etmemesi lehindeyim ve nua elden geldigi kadar çalışacagım.Mamafih hakkınızı muhafaza etmek için  sizin de ayrıca bir düşündüğünüz varsa müracaat hakkınız olabilmek için söylemekten çekinmeyiniz.Hepsini zapta geçirecegiz.Tasfiyenin tehirinin faidesiz oldugunu izah ettim.Vahi tahrikata kapılup da lüzumsuz masraflarda bulunmamanızı açıkça tasviye edecegim.Herkesi bir maksadı vardır.Başka menfeatlere bilmeyerek alet olmayasınız.
           
                   Nuri Bey:

                         Tasfiyeye karar verilir.Hesabat rüiyet edilir.Karar bir sözdür.HUkumet bize Sabank bize yüzde elli verilmesini vadediyor.Nereden verecek elimize verilecek bir şey var mıdır?Hisselerimiz elimizden çıkmasın.Vadler sözden ibaret kalıyor.Bunlar ne vakit infaz edilecektir.Niz de şeker elde edilince bu kararı o zaman verelim.Sizin vadiniz şifahi kalır o zaman kampanyadan istifade edemeyiz.Mademki bu suretle düşünüyorsanız kampanyadan sonraki vaziyete göre kararımızı verelim.Daha evvel karar altına almak dogru degildir.Anın için rica ediyoruz.İki ay sonuna tehir edilsin ve hissedarah müteessir olmasın.Sarfiyat devam ediyor.Ziraat teşkilatına ne lüzum vardır.Bir sarfiyat istemeyorum.Alpullu Fabrikası ile mukayese edilirse bizim fabrikamızın masrafı iki mislidir.Şeker Fabrikasını kazanamadık.Bir de İspirto Fabrikası paılıyor.Bundan kar edecegimiz ne malumdur.O da zarar ederse birisini kurtarmadan öbürüsüne gecmegi muvafık bulmuyorum.Evet hüsnü niyetli yapılır.Fakat kazanç teminini kim eder.Bunu garanti eden bir müessese var mıdır?İspirto fabrikasına üçyüz lira sarfediyoruz.Bu sene 50 bin lira kazanacak deniyor.Tasfiyeden sonra bu fabrika az para edecektir.İktisat Vekaleti bizim tehir işimize karışmaz.Şekeri istihsal edleim o zaman tasfiye kararı verelim .İktisat vekaleti aleyhimize yürümüştür. 
            
                   Komser Ziya Bey:

                         Nuri beyin iktisat vekaleti aleyhimizde yürümüştür.Sözünü kabul etmeyorum.İktisat vekaleti her vakıt iktisadi işlerinde halka yardım düşünmüştür.Şimdi de bunu düşünüyor.
              
                   Nuri bey:
                         Şakir bey hüsnü niyyetle hareket etmemiştir.
              
                   Yılancı Zade Hakkı Bey:

                         Nuri beyin İktisat aleyhimizde yürümüştür.Sözü zapta geçmesin.İktisat vekaleti Halkın menfeatine çalışır ve çalışıyor.
             
                         Reis:
                          İktisat vekaletinin halkın aleyhine yürümesi varit olamaz.Bİr kaç yüz bin lira sermaye üzerine şu müesseseyi kurmak için konulmuş olan dört milyon liralık sermayeyi unutmamalıdır.Bahsettiğim yüzde elli de hak degil bir muavenettir.Tasfiyeyi iki ay sonraya tehir hey'eti umumiyenin işidir.Kanuni vaziyetin dikkatinize vaz ettim.İdari,mali bir miktar da izahat verdim.Nuri bey deyorlarki tasfiye etmeyelim aynı zamanda deyorlarki meurlar da çalışmasın,masraf yapılmasın bu sözde tenakus vardır.Tasfiye edilmezse iş yürür,masraf devam eder.İspirto Fabrikası da yapılır.Nuri bey hem tasfiye edelim ve hem de etmeyelim deyorlar.Önümüzdeki kampanyayı bekleyelim şekeri çıkaralım deyen de kendisidir.Sarfiyat yapmayalım,ziraat memurlarına,diğer bir çok memurlara nlüzum yoktur deyen de kendisidir.Sarfiyat dursun sözlerini belki İspirto fabrikası için deyorlar.Buna da cevap vereyim:
               
                         Arkadaşlar,Her meclisi idare tasfiye arifesinde böyle büyük mes'uliyeti girmez.Fakat yaptıgımız bu ispirto fabrikası işini biliyoruz.Eyi işlerimizden birisidir.Bunun mes'uliyete omuzlarımıza alırız.İspirto fabrikası Uşaklılar lehine betonlarla tesbit olunmuş ve Uşak'gömülmüş bir sermayedir.Bunu istememek hangi ruhi haletin alametidirn anlayamadım.Sadet harici olmakla beraber nir az izahat vermege zaruret hissediyorum.Bir defa İspirto istibsali melase satışından çok daha karlıdır.Bundan başka esasen melasemizi satamadık.İspirtoyu daha kolay satabilecegimiz ve müşterisi hazırdır.Bu sene ispirto fabrikasına verecegimiz paranın nısfı kadarını ispirto bedelinden alabilecegiz.Şirketin ve müessesenin menfeatine bu kadar uygun bir teşebbüsü tehir etmek belki zah,ren yolunda olurdu.Hakikatta alakasızlıga ve lakaytlıgı gösterirdi.Bundan başka ben kendiligimizden izah edecegim.İki büyük tesis daha yaptık.Birisi makina,diğeri de şeker deposudur.Bu iki büyük işi neden yaptınız deye sorulmuş farzediyorum.Şeker mazasını vaziyetini görenler bilirler.Biz çok şeker çıkaracagımız düşündüğümüzden depo yapmagı zaruri bulduk.Gecen sene yedi bin lira kira vermişiz.Yaptıgımız maza kırk bin liralıktır.Bundan başka bekçi parası ve sigorta ve Banka ücreti masraflara dahiğl degildir.Ana makina ihtiyatına gelince bu bütün şeker fabrikalarında kabul edilen esaslardandır.Günde 500-550 ton işleyen fabrika yirmi gün dursa onbin ton pancar çürür.Bundan dolayı ana makinaya lüzumu kat'i vardır.Alpullu Fabrikası da yedek makina yapmıştır.İşte bu bizde bundan dolayı yaptık.Şeker fabrikası ve pancar ziraati her hangi bir şirketin hususi olarak memleketimizde başarabilecegi işlerden degildir.Bu teisi bilvesile söylemiştim.Hükümetin çok ehemmiyetle vardıgı bir iştir.Ve bu işte alaksı çok yüksektir.Devamını istiyor.

                          Devamı için  1931 - 4 dü takip ediniz.