12599

Şeker Fabrikası - 1933 - 2

                       ? . Mayıs . 1931  Tarihli  Cumhuriyet  Gazetesinden


                               UŞAK  TERAKKİİ  ZİRAAT  TÜRK  
          ANONİM  ŞİRKETİ  İDARE  MECLİSİNDEN :               Sermaye vaziyetinin tezekkürü için 18 mayıs 931 tarihinde toplanması mukarrer fevkalade umumi heyet Kanunen lazım gelen ekseriyet hasıl olmadığından içtima akdedilememişti.

            Sermaye sülüsten aşağı düşmüş olduğundan Ticaret Kanununun 325 inci maddesi mucibince serma-yenin ikmali veya şirketin tasfiyesini müzakere etmek üzere ikinci defa  29 haziran 931 tarihinde fevkalade içtimaa davet edilen Umumi heyet  de ekseriyet nisabını bulmadığından içtima edememiştir.
 

                Ticaret Kanununun 386 ıncı maddesi mucibince üçüncü içtima 6 Ağustos 931 tarihine müsadif per-şembe günü saat 10 da şirket merkezi olan şeker Fabrikasında toplanacağından hissedarların içtimadan  10 gün evvel Uşak'ta şirket merkezine, İstanbul'da ve Ankara'da  Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasına, İzmir'de Emin Zade Neşet Bey'e müracaatla hisse senetlerini tevdi ile duhuliye varakası almaları luzumu ilan olunur.

                   Ruzname    

 
                  Sermayenin tezyit ve ikmali ve yahut Şirketin fesih ve tasfiyesi.


                                        -------------------------    *    ---------------------
                 

                 *

                            1933  SENESİ KAR VE ZARAR HESABININ MÜFREDATI

                                                         31,12,1933

                                                              Z A  R A R

                                                                                                                                                                                             Lira  Kr.
                                                                                                                                                                                       .
                         1932  Senesinden müdevver ( 888580 ) kilo Melas
                          fiatının 5 kuruştan 1 kuruşa tenzilinden..................                                                                      35,543,-20

                          İspirto deposunda mevcut 932 senesinden mü -
                          devver ( 266307 ) kilo İspirto fiatının 50 kuruştan
                          13,5 kuruşa tenzilinden..............................................                                                                        43,940,-66

                          Satış için Sümer Bank İstanbul şubesine gön - 
                          derilen ( 285184 ) Kilo İspirtonun 30 kuruştan
                          17,25 kuruşa fiatın tenzilinden...............................                                                                           47,305,-71

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      126,789,-57
                           Kar olup tevasün için konulan .............................                                                                           934,080,-85


                                                                                                                                        1,060,870,-42

                                                           K A R
                                                                                                                                                                                      Lira  Kr.
                        31,12,933 Tarihine kadar satılan 39770 Çuval ve
                        49846 Kasa şekerin satışından mütevellit Kar..                                                                     76,995,-42

                        Bankalardaki alacaklı cari hesaplarımız faizi...                                                                         9,782,-26

                       Sürradaki matlubattan tahsil edilen faiz.............                                                                         7,911,-46

                       Eskişehir şeker fabrikasındaki alacagımızdan 
                       tahsiledilen  faiz......................................................                                                                           5,526,-50 

                       Şeker sevk nakliye ücretlerinden geri alınan
                        bonifikasyon...........................................................                                                                         27,281,-93

                        Gümrük resimlerinden geri alınıp sarfedilmiş
                        olması itibarile maliyetlere iade edilemiyen..                                                                             1,290,-71

                        Malzemelerin elya,kuru,küsbe satışlarından 
                        ve müteferrik kar................................................                                                                              5,526,-45

                        Kristal şeker fabrikası işletme karı................                                                                         666,505,-53

                        Kesme     "            "              "          "...................                                                                         252,308,-42

                        İspirto                    "              "          "..................                                                                               9,741,-74

                                                                                                                                                                         
  1,060,870,-42

                                                                             KAYITLARA UYGUNDUR 31,12,1933

                                                                    Muhasebe Müdürü                                    Umum Müdür

                                                                                 İmza

      Orjinali  Arşivimdedir.

                                        --------------------------     *     --------------------
                  * 
                                             29 Mart 1933 Tarihli Cumhuriyet Gazetesinden
                               Takdirle  Karşılanan  Bir  Muvaffakiyet

                                           Bir  Sene  İçinde
                    1,559,000 Lira Kar

                     
Sanayi Ve Maadin Bankası,1932 senesinde en
                    fazla kar getiren mali müessesemiz  oldu


           Gecen sene çıkan bir kanunla ikiye ayrılarak Sanayi Kredi Bankası ve Devlet Ofisi ismin almış olan mülga Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası heyeti umumiyesi evvelki gün Ankara' da toplanmıştır.Bankanın heyeti umumiyesi B.M. Meclisi İktisat ve Bütçe Encümenleri azasından mürekkeptir.
     
                Bu toplantıda bankanın 1932 senesi faaliyeti hakkındaki idare meclisi raporu okunmuş ve büyük memnuniyet ve takdirlerle karşılanmıştır.
         
                Bankanın bilançosunu takdire layık bulan heyeti umumiye, idare meclisi ile müdür ve memurlara teşekkür ve takdirlerini zapta geçirmiştir. 
Uşak şeker fabrikasının, eski şirket hissedarlarına hisse bedellerini başabaş tediye etmesi de kabul edilmiştir.
         
               Memleketimizdeki mali müesseseler içinde en fazla temüttü teminine muvaffak olan Sanayi Bankasının vaziyetini gösteren idare meclisi raporunu aynen dercediyoruz. İdare meclisimiz Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının 932 senesi bilançosunu muhterem heyetlerine takdim eder.
       
              Tetkikinden anlaşılacagı veçhile Banka bu son bilançosunu ( 1,559,151 ) liralık kar ile kapatmış bulunuyor.  
         
               Devam eden iktisadi buhran sebebile ticaret piyasamızda günden güne artan durgunluk ve büyüyen risk  ihtimalleri karşısında bankanın ve fabrikaların besiretle çalışarak elde ettikleri bu netice muhterem heyetinizce takdire layık görülür ümidindeyiz.
         
               932 senesi zarfında fabrikalarımızın imal ettikleri malların piyasa kıymetleri mecmuu asgari sekiz milyon liraya baliğ olmuştur.
 


                           
         Orjinali " Gazete fotokopisi olarak" Arşivimdedir.                             -------------------------     *     ---------------------

              *
                                    12 . Mart . 1933   Tarihli Kütahya Gazetesinden  Sayı :252   Sayfa: 2
                                                  

             Uşak  Şeker  Fabrikası  

                   Uşak Şeker Fabrikasının 932 senesi faaliyeti 931 den oldukça fazladır.Fabrika faaliyetini günden güne artırmaktadır. Geçen sene yani 931 de Uşak'ta 55.000 ton pancar istihsal olunduğu halde 932 yılında 72.000 ton pancar elde edilmesine muvaffakiyet hasıl olmuştur. 930 ise  31.000 ton ve 929 da 25.000 ton rad -delerinde pancar istihsal olunmuştur. 
               Görülüyorki bu mıntıkada,her sene  20.000 bin ton raddesinde bir fazla istihsal vaki olmaktadır. Bu
fazlalık, böyle her sene artıkça Memleketimizde şeker imalatıda artacak ve bir gün hariçten şeker celbine ihtiyaç kalmayacaktır. Bu Sene Fabrikanın  11.600 ton Şeker imal edeceği ümit olunmaktadır.

                - M . İ . T .  Mecmuasından     


                                                 ------------------------    *     ----------------------
 
         *        16 . Nisan . 1933  Tarihli Kütahya gazetesinden  Sayı : 256   Sayfa : 1

                                      Uşak  Şeker  Fabrikası  
                                                    ----------------  *  --------------
                                           Hisse   Bedelleri   Ödeniyor

       Tasfiye halinde bulunan Uşak Terakkii Ziraat Anonim Şirketinin hissedarlarına taşımakta oldukları
 hisse bedellerinin  933  senesinde ve  %  100 olarak defaten verilmesi, mali istitaatleri buna müsait       olmazsa bir kısmının da 934  de ikmal edilmesi hususunun  C . H . Fırkası ( Tek Parti dönemini Cumhuriyet Halk  Fırkası )Umumi merkezince yapılan teşebbüs neticesinde Sanayi Maadin Bankası Umumi Heyetince karar altına fırka Fırka Katibi Umumiliğinin tamimine atfen  C. H. Fırkası Küyahya Vilayet ve Kaza riyasetlerince bildirilmiştir.  
             İleride yapılacak bu gibi iktisadi teşebbüslere halkımızın çekinmeden, korkmadan daha fazla atılmasını, girmesini temin edecek olan bu yüksek ve tam yerinde olan hareketi memnuniyetle kaydediyor ve yüzde doksanı Vilayetimiz halkından olan alakadar hisse sahiplerine  müjdeliyoruz.      
                                   ----------------------    *    --------------------


              *               4 . Haziran . 1933  Tarihli Kütahya Gazetesinden
                                               ( Sayı : 263  Sayfa : 4
            Yeşil  cami civarında  Uşak  Şeker Fabrikası şübesinin  oturduğu maa  müştemilat  binanın icar müzayedesi 1 / 6 / 033   tarihinden itibaren bir hafta müddetle temdit edilmiştir.


    
                                            -------------------   *    ----------------- 
          *
                        23 . Mayıs . 1933  Tarihli Cumhuriyet Gazetesinden

                 S  Ü  M  E  R         B   A   N   K
                                       Umum   Müdürlüğünden :

                   Hali tasfiyede Uşak Terakkii Ziraat  Türk Anoninim Şirketine aid olup eshabı tarafından zayi olduğu bildirilen aşağıda isimleri, numara ve miktarı yazılı hisse senetleri yerine kaim olmak üzere ikinci bir vesika verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı ilan olunur.

                                                           E S A M İ                            Döküm       Senet        Hisse       Lira 
                                                                                                                            No:             No:          Adedi         Kr.
      Uşak'ın Erceş Köyü         Devriş oğlu Himmet                                    3319           2268           2              4.- 
     
           "            "          "             Molla Hüseyin oğlu Rıza                            3320           2269            2              4.-  
     
           "            "          "             Tokmak oğlu Mustafa                                 3325           2275            5            10.-
     
           "            "          "             Muslu  oğlu Hacı Süleyman                       3330          2280            3              6.-
   
            "      Alaba       "             Hacı oğlu Mehmet Ali                                  3425           4492          2              4.-
   
           "          "            "              İmam oğlu Abdullah                                   3436           2285           2              4.-
   
           "           "          "               Çelmen oğlu İsmail                                    3439          2288            2              4.-
   
         "           "           "                Hacı Kadir oğlu Ramazan                         3440          2291             2              4.-
         
           "      İslam        "              İlyas oğlu Ramazan                                    3173          4303             2             4.-
     
            "         "              "             Mülayim Ali oğlu Raşit ve Akif                    3174          4304             2             4.-
     
            "         "              "             Çepni oğlu Mehmet Onbaşı                       3176          4306            3              6.-
         
            "         "              "             Tahir oğlu Mustafa                                       3180          4310            3              6.-
         
            "         "              "             Cafer oğlu Mehmet Ali                                 3181          4311            3              6.-
         
             "         "             "              Ekiz oğlu Mehmet                                         3189          4319            2              4.-
           
              "         "             "             Berber oğlu Hasan çavuş                            4238          4100            1             2.-
           
              "         "             "             Koca Osman oğlu Yunus                             3201          4331            2             4.-
       
              "         "             "             Ahmet Ağa oğlu Mehmet                              3206          4336            2              4.-
         
              "         "             "              Küçük Ömer oğlu Abdullah                          3208          4338            2             4.-
           
              "         "             "              Halil Ağa oğlu Arif                                           3212          4342            2             4.-
       
             "   Büyükoturak "            Yani oğlu Mehmet                                         3238           4368           2               4.-
       
             "   Kaplangı       "             Berber oğlu Mustafa                                     4238           4100           1              2.-
         
             "   Hacısultan     "            Kasım oğlu İsmail                                        1452           2303           3               6.-
         
             "   Kediyünü        "           Şekerli oğlu İsa                                               898           2022           3                6.-
  
              Gazete fotokopisi arşivimdedir.

                              ---------------------   *    ---------------------