12599

Uşak Şeker Fabrikası İle İlgili Yorumlarım - 7 -

               *
                           1935  sörası Cumhuriyet Gazetesi

                 Uşak  Terakkii  Ziraat 
          Türk Anonim Şirketi hisse senetlerini zayi eden aşağıda isimleri yazılı hissedarların vaki müracaatları üze-rine kendilerine yeniden ikinci nüsha olarak vesika verilmesi tasfiye heyetinin 20/1/935 tarih ve  141  numaralı kararı iktizasından olduğu ilan olunur.

           Hisse Sahibinin İsim ve Şöhreti                                                    Döküm       Hisse         Hisse     Tutarı
                                                                                                                             No:       Umum No:    Adedi       Lira 
    Eşme Kazası Sabık varidat katibi Hafız Ali                                          6050           5806              50        100.-
 
    Uşak Bozkuş Köyünden Kürt oğlu Hüseyin                                         3088          1158               5          10.-

    Omurca Köyünden Kavaloğlu Ahmet                                                    1598         19354             6           12.-

    Hasan K.den Hacı Bozoğlu Hüseyin                                                       3246           4376             2            4.-

    Denizli Vilayeti Kadastro katiplerinden Osman Nuri                           6921           5683             8          16.-

    Uşak'ın Bulkaz Köyünden Kazıkoğlu Ramazan                                   2747           3203            18         36.- 

    Uşak'ın Karalar köyünden Urşanoğlu Mehmet                                     2291          2547              9         18.-

    Kırkyaren Köyünden Koca Ağa O. Süleyman Mahd.
    Mehmet Ali ve Şerif                                                                                     2238           2710              2            4.-
 
           "        "       Halil ve Ahmet                                                                     2230           2711              2           4.-

           "        "       Yakup ve Hasan                                                                  2229           2712              2           4.-

   Akkeçili Köyünden Hacı Musa  oğlu Süleyman                                     1675           1631               6        12.-

    Alaşehirin Mutar köyünden Deveci Süleyman                                     4937         13266           100      200.-

    Uşak'ın Kamer Mahallesinden Belikırık oğlu Hasan                          2015            607              12          24.

    Beki K. den Ayvaz oğlu Ahmed                                                               1811           2687                3           6.-

        "          "         "         "    Mustafa                                                              1812           2688                3           6.-

        "          "         "         "    Veli                                                                      1810           2687                 6        12.-

        "          "         "         "    Halim oğlu Hacı Emin                                     1802           2678                3           6.-

    Ankara Ticaret Vekaleti Kalemi Mahsus Müdürü Bay Haluk           8166           5703              50      100.-      

    Uşak'ın Mıngırap Köyünden Ömer oğlu Ahmet                                    1657           1613                3          6.-                     Gazetenin  fotokopisi arşi,vimdedir.

                       -----------------------     *     --------------------