12599

Şeker Fabrikası - 1931 - 5

                  1931 - 4  den devam       
    6.Ağustos 931 den evvel yapılan          
    masraflar olup tenzil edilen                        332.843.-42
                                                                            1.989.147.-95
    İspirto İstihsal ve satış masraflarına                                          199.427.-71
tasfiye için verilen muhtelif masraflara                                            28.740.-96                          2.217.316.-62
  6 Agustos 931 den sonra emval kıymet-
lerinde yapılan ilaveler bedeline                                                       301.495.-02                             301.496.-02
    Binalar                                                              116.333.-77           
    Şeker Fabrikası makinaları                              9.228.-02
     İspirto      "                "                                        93.452.-51 
     Kimyane alatı                                                       1.358.-34
     Rasathane   "                                                          156.-19
     Muhtelif Tesisat                                                12.710.-95
     Küçük alet ve edevat                                         2.621.-14
     Ziraat Makinaları                                              18.028.-48  
     Demirbaş eşya ve mefruşat                           18.006.-59  
    Muhtelif malzeme                                              29.600.-03
                                          301.496.-02
  Vezne ve Bankalardaki mevduat                                                    766.237.-23                             766.237.-23  
 Türkiye Sanayi ve Maden Ban.                      696.330.-95
 Uşak ziraat Bankası                                           65.031.-97
 Kasada                                   4.874.-31
                                          766.237.-23
                                                                                    6.965.098.-41                     Aslı arşivimdedir.  
                ----------------    *    --------------   

        24  .  Teşrinisani " Kasım " . 931  Tarihinde Yapılan 
            Olağan  Üstü  Umumi  Hey'et  Toplantı  Tutanağı

                 
                 Hali tasfiyede bulunan Uşak terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketinin  24 . Teşrinisani .931 tarihine müsadif salı günü saat on üçte Uşak'ta Şirket merkezi olan Şeker Fabrikasında içtimai mukarrer alel'ade Umumi Hey'eti mezkur gün ve saatte toplanmıştır.
       
                  İçtimaada İktisat Vekaletini temsilen Hükümet namına komser olarak İzmir mıntıkası Ticaret Müdürü Ziya Bey bulunmuştur.
           
                  İçtimaa ruzname ve davetnameleri Ticaret Kanununa ve esas Nizamnameye tevfikan İstanbulda münteşir Vakit gazetesinin 24, 31, 10  ve  10.11.931 tarihli, Milliyet Gazetesinin  24, 30, 10  ve 10.11.931 tarihli İzmir'de münteşir Anadolu Gazetesinin  25.10 ve  10.11. tarihli ve Kütahya'da münteşir Kütahya Gazetesinin 25.10. ve 1, 8, 11, 931 tarihli nüshalarıyla ilan edildiği ve hissedarlara taahhütlü mektupla davetiyeler gönderildiği anlaşılmıştır.
         
                  İçtimaa  458.668.- lira kıymetinde  229.334  hisseyi asaleten veya vekaleten temsil eden 38 hissedarın iştirak ettiği ve bu miktar Ticaret Kanunu mucibince ictimaın akdi için lazım gelen müzakere nisabını doldurduğu görülmüş ve komser Ziya Bey tarafından Hey'eti Umumiyenin müzakerata devam edebileceği tebliğ edilmiş ve Şirketin tasfiye halinde bulunmasına mebni Mec'lisi İdare mümfesih olduğundan He'eti Umumiyeye Reis intihabı lazım geldiği bildirilmiştir.
 
           
      Remzi Beyefendi müttefikan riyasete intihap edilmiştir.Reis tarafından iki katip intihabı reye konulmuş Besim ve İhsan Beyler intihap olunmuştur.

                 En büyük hissedarlardan rey toplamağa memur iki zatın seçilmesi teklif edilmiştir.

                 Avukat Nuri Bey :
             Sanayi Maadin Bankasının  en büyük hissedar olduğu söyleniyor. Ne kadar sermayeye malik olduğunu anlamak istiyoruz. Tasfiye memuru Alaattin Bey bize bildirsin. Kendisinden soruyorum.

                 Alaattin Bey :
                  Muhasebe kaydından öğrenebiliriz.

                 Avukat  Nuri Bey :
                 Şirketin tasfiyesine memur Belediye Reisi alaattin Bey Belediyenin Meclis odasında  50 - 60 hissedar huzurunda yapılan bir içtimada  Uşak'lıların hissesi  200.000.- lira  Sanayi ve Maadin Bankasının  318.000.- lira olduğundan bahsetmişti. Bu gün Hey'eti Umumiyede bu sermaya vaziyetinin tetkikatına nazaran burada söylenmesini ve zapta geçmesini talep eylerim.

                 Alaattin Bey : 
                   Belediye odasında fabrika Müessisleri toplanmıştı. Toplanmada gayri resmi surette konuşulmada Bankanın  318.000.- liraya malik olduğunu söyledim.  
 Bugün bankanın hissesinin ne kadar oldugunu yine soyuroysunuz .Ben bugün malik oldugum hisseyi yarın ahere satabilirim.Bİnaberin orada söylemiş oldugum rakamla kayıt beyninde mubayenet olabilir.Bu şayını tenkit degildir.Bugün sanayi bankasının içtirakı 20,00 hisse iledir.
             
                   Avukat Nuri Bey:
                   Muhasebe muduru Arif bey söylesin.Şimdi 400,000 lira demişit.
            
              Muhasebe muduru Arif Bey:

                  (Kaydı tetkik ile gelerek)Sanayi ve Maadin bankasının bugun kayıtlarımızdaki hisse miktarı 20,800 den ibarettir.
                
              Hukuk musaviri Fazıl Bey:

                  Alaeddin beyin reysen tasfiye memuru sıfatıyla söyledigi bir söz kanunun işlerde muteber olamayacagı gibi hatta muhasebe muduru Arif Bey de bu hususta bir şey söylese ve kayıtlara nazaran tebayün olsa kayıt muteberdir.Binaenaleyh nuri beyin itirazınında muteber olamayacagı ve bundan bir maksat elde edemeyecegi bu gibi munakaşalar beyhude oldugu fikrindeyim.
               
              Nuri Bey:

                  Ben sanayi ve maadin bankasının istimal ettigi reyleirn kanune olmadıgını muvazalı bulundugunu tespit etmek zapta geçirtmek istiyorum.
               
              Reis:

                  Herkes kendi sözünü söyleyebilir.Arif beyden sorulan suale kendisi cevaqbını vermiştir.Mesele bitmiştir.Şimdi rey toplamaga memur iki zat intihab edecegiz.buyuk hissedarlardan teklif var mı?
               
                   Mola Ömer oglu Nuri beyle sanayi ve maadin bankası namına hissedar Adnan bey intihab edilmiştir.Bİlahare tasfiye bilançosu hey'eti idare ve tasfiye memurlarının musterek raporu ve murakıp raporları okunmuştur.
             
             Reis Remzi Bey:

                 Rapor ve bilanço okunmuştur.Arzu edenler meseleler uzerinde veya heyeti umumiye hakkında söz istesinler.
           
             Avukat Nuri Bey:
                 Hey'eti umumiyenin tasdikine arz olunan bu bilançoyu tasviye memurları tasdik etmişitr.Tasviye memurlarınıda sanayi ve3 maadin bankası intihap etmiştir.İntihap kanuni degildir.Sonra tasviye memurlarının munferiden idareye mezuniyeti var mı?Selahattın Nevzat bey tasviye memuru oldugu halde bilançoda imzasını görmüyoruz.Daha eyidir ki kararları zaif kalacaktır.Çünkü tasfiye memurlarından birisi sanayi ve maadin bankasının mudurudur.En buyuk alakadardır.Bitaraf olamaz.Selahattın Nevzat beyde imza koymamış iştirak etmemiştir.Demekki iki reyle kararlar veriliyor.umumi heyet kararlarının okunmasını talep ederim.
             
                  Tİcaret kanunun 214. maddesini okudu.Mucibince ifayı muamele olunmasını talep etti.
              
             Selahattin Nevzat Bey:

                  Nuri beyin kanunun 214.maddesine tevfikan dermeyan eyledigi mutealasına itiraz etti.3 arkadaşın tanzim ettigi kararı tasdik ettigini söyledi.ve ben işim dolayısıyla bulunamadım.3 kişi karar ittihaz edebiliecekti.Sonradan kendim tetkike bilançoyu muvafık buldum dedi.
               
              Avukat nuri bey:

                  24,11,931 tarih ve 3 varaklı merbut takriri verdi ve okundu.
               
             Alaeddin Bey:

                 Nuri bey arkadaşımız gecen belediyede yapılan bir iştimadan bahsediyorlar.Bilhassa sahsıma alakar eden sözler söyleyorlar.Nuri beyin okudugu ve söyledigi seylere göre bizler hep hırsız , yalınız, NUri bey de halkın haklarının mudefiidir.Sİze kuçuk bir şey anlatacagım.Hoca efendiler bilirler  vaktiyle boş testiye ortaya koyarlarmış ve bu testi boşmudur,dolumudur, ? deye sorarlarmış.Boştur deyince ( vay işte karısını boşadı ) deye sahit tutrlarmış Nuri beyin hareketleri de böyledir.Demegoji yapıyor.Halkı aldatıyor.
                 
                  Belediyede bir iştima oldu.Buradan halka ben böyle söyledim.şirketin zararı bu idare zamanında degilidr.Daha evveldir.928 bilançosunu gösterdim.900 kusur bin lira zararı okudum.Daha o vakitten tasviye icap ettiğini ve binaenaleyh şimdi idarede olanlarını bir kastı olmadıgını bil'akis işi kurtardıklarını ve bugun muhalif mevkiinde bulunanların dava edenlkerin şirketi zarara soktuklarını ilave ettim.Şimdi de bunları tekrar ediyorum.Sualler asıl zararı yapanlara sorulmalıdır.Sanayi ve maadin bankası bu işe yardım etmeseydi,hukumet bakmasaydı muessese hiç olurdu.Orada bu sözlerim uzerine halk beni tasfip etti ve beni ve diger iki arkadaşımı intihab etti.Nuri beyi degil.Orada bulunanlardan bazıları Nuri bey,Ahmey bey,Osman zeki bey burada mevcuttur.Onlarda işittiler iştimadan maksadımız halka verilecek ve sırf yardım kabilinden hisse bedellerinin artırılması idi.BUnun için rica edecektil.Ben murahaslıgı hiç bir hakkımız yokturğ  derseniz kabul ederim.Bİr taraftan dava , bir taraftan rica nasıl olur  dedim.Bizim tasdikn ettigmiz bilanço evvelki idareye ait işlerin bilançosudur.Tasviyenin getirecegi muamleler sonra yazıulacak hasılat ne varsa tabii hissedarların hesabına geçirilecek.Bİlanço dogrudur.Vaktiyle yine gurultuler oldu.MUterizlerden Cemal Bey murakıp intap edildi.Herşey açık herşey anlaşılsın deye 
                
              Cemal Bey:

              Ben muteriz degilim.   
             
              Reis: 

                   Yanlış anlasılmasın kasıtları başkadır.Devam edeniz efendim.
             
              Belediye reisi Alettin bey:

                   (devamla)kanunsuz muamle deyorlar.bizi kanunsuzlukla ittiham eden nuri beye derim ki biz kanunsuz haraket etmen kimseleriz.Türkiye de kanunun cari oldugu bir yerdeyiz.Hukumet kanunsuzluga musade etmez.Nuri beyin yaptıgı hareketler saf halkı kandırmaktan başka degildir.
               
                  Sadettin bey:
                  Söyleyeceklerim tasfiye bilançosuna ve bizden sordukları sule aittir:arkadaşlar bu tasfiye bilançosu Hey'eti diarenin ve tasfiye heyetine verdigi bilançodur.Bu bİlançonun mufredat ve mizanları muhasebede mevcuttur.Bakılabilir.Bilanço zamanında tanzim edilmemiştir.NA tamam bir sene bilançosudur.Be senenin taahütleri tasfiye mumaletının içindedir.Elimizden geldigi kadar çalışıyoruz.Hissedarlşarın hukuları gözetilmektedir.Okudukları kagıtta sordukları suale gelince bu mektubu biz dün aldık.SUaller tetkik ister.Her sorulan sual için cevap vermek vazifemiz deggildir.Mufredat mizanları muhasebede tetkike amadedier.Spnra kanuna nazaran tasfiye muamletına dair sual sorabilirler.bu muamletta başlmadı.bu itirazlar yeirnde degilidr.
             
              Fazıl Bey:

                   Nuri bey ticaret kanununda bir madde   ve fıkra olmadıgını söyledi halbuki:455inci madde aşikardır.binaenaleyh iştimaa manasız degil tamemen kanunidir.Bİr tasfiye meuru vazifesini diger memura devir edemez.fakat 215inci madde mucibincxe tasfiye memurlarını 3ü ekseriyetle karar verebilirler.
             
               Akseli zade Ahmet bey:

                    Benimki istirhamkardır deye söze başladı ve Uşaklıların şeker fabrikasında fedakarlıklardan basederek merbut 24 teşrinsani 931tarihli notu verdi.
                
               Selahattin nevzat bey:
                    *Samimi arkadaşlarım arasında bulunmaktan mutehasıl heyecanla söyleyecegim.Nuri beyin yazdıgı uzun takrirlerinde bir çok sözleri arasında iki kelime beni çok muteessir etti.tasfiye memurlarına su'ikasıtlar ve alet oluyorlar gibi bu agız söyler sarfedilmeseydi susardım.kagıtta yazılı olmasaydı hiddette kapılmış derdim.Bu mehterem meslektaşım ne istedigin bana söylemeli bnemle görüşmeli idi.Bize verilen vazifeyi yaptık.Mevzuatı kanuniye tamamen muvafıktır.Hey'eti umumiye huzurunda bu kelimlerin manasını nuri bey tasrih etsinler.
                 
                Yılancı Zade Hakkı Bey:
                      Bu müesseyi vucuda getiren sanayi ve maadin bankasına uşaklılar medyunu sukrandırlar.Nuri beyden itirazlarını yaparken nezekat dairesinde hareket istemkte haklıyız.Sanayi ve maadin banksı için mahut kelimesini kullanmak dogru degildir.
                   
                Ziraat Bankası Muhasebe Mudur  Muavini Zühtu Bey :

                     Nuri bey vazifemi sadettin beye devrettigimi birine söyledigimi söylüyor.Rica ederim kime söyledimse buna söylesinler.Ben vazfemmi yapmaya muktedirim.ve esasen meslegim budur.20 seneden beri muhasebe vafilerimi yaparım.kime söylemişim ne söylemişi nuri beyden soruyorum.
               
                Avukat Nuri Bey :

                      Sözlerimde nezaketsizlik yoktur.ben sanayi vemaadin bankasına mahut demedim.İstimal eylşedikleri mahut relyleri kastediyorum.Ticaret kanunun 455inci maddesi hukuk müşaviri Fazıl beyin tefsiri gibi degildir.Bilancoda hal ve vaziyet hakkında ne gösterilmiştir.neler tetkik edilmiştir.sekerin çıkması ve kampnaynın hitam bulmaısndan evvel tasviye için hiç söz söylemeye hakları yoktur.Selahattin Nevzat beyin suikast kelimeis hakkındaki mutealalarına gelince bu cehet takdirimde ne maksatla söylenmiştir aşikardır.Şahıslara bir diyecegim yoktur. ben tasviyeyi istiyenlere ve tasviyeden menfaat göreceklere söylüyorum.iştimada tasviye iişlerinden bahsedildi.Hakkımızı aramak lazım geldigini ve hakkımız oldugunu söyledim.Ben hiç hırsızlıktan bahsetmedim ve etmem.Bu gün iki kuvvet mucadele ediyor.Sanayi ve maadin bankasının menfaati halkıjn zararı mevzu bahistir.Sanayi ve maadin bankasını temsil eden sadettin beyin tasviye memuru olamaycagını söyledim.Sahıslarına hurmetkarım.Mueseseseleri menfaati noktasında itiraz ediyorum.Alakdarı dolayısıyla tasviyeye memur olamazlar.Sahıs deil sermaye mevzu bahstir.Binaenaleyh raporunda hiç bir tariz yoktur.Fakat yapılan muamelede de dogruluk yoktur.4tasviye memuru 2ye indi nisap kayboldu.Zühtü beyinde alakadar olmadıgını biliyoruz.Sermaye mucadelesi vardır.Ceva verilsin.Tasviye olunursa sermayemiz ölmemişmidir.Elimizde şekerler hesap olunsun deyorum.Aletiin beyin söyledigi intihaba gelince bunu ahali bilir.netekim hey'et gimedi.kimseye ucret verilmedi.biz sermayemizi imha eden tasviye memurlarına itiraz ediyoruz.Sözlerimde hiç bir şahsi itiraz yoktur.Daima sermaye üzerine söylüyıorumkadınların bile hiç gelmedikleri halde buraya gelmeleri de gösteriyor.onlarda alakdarlar.Tasviye memurlarına 7gün evvel mektuplarımı vermişimdir.İşte taahüt makbuzları.
               
                      Zühtü Bey :
                      Nuri bey bana cevap vermediler.Kime söylemişim söylesinler.Göremedigim vazifemi almam.aldıgımıda yaparım.mektubunu dun burada aldık.hatta iştimada konıuştuk.vazifemi kimseye terk etmeidm ve he riştimada bulundum.
                   
                 Nuri Bey :

                      Çalışılmadıgını muamlet teyet ediyor.Karar defteri kafi degil yaptıkları işlerin kayıtları gösterilsin.o zaman malum olur.şimdi bir şey deyemegi.yanlış işitebilirm.defteri gösterisnler.
                  
                 Reis Remzi Bey :

                       Tasviye meurları cevap verecek mi?
                  
                Sadettin Bey :
                      Tasviye heyetinin bi karar defteri vardır.bunu gösterebilirz.Diger defatir muhasebede mevcuttur.ayrı defter muhasebe mecburiyeti kanuniyesi yoktur.muhasebe kayıtlarını tetkik ettik.ona göre kararlarımız verdik.bu kayıtlara her vakit bakılabilir.
             
                 Nuri Bey :

                       Tasviye memurları hiç bir israf gösrmeidler mi?
               
                 Sadettin bey :

                       Hangi israf söylesinler ki cevap verelim.
             
                Nuri bey :

                     Raporlarında var.Bİrini bile tetkik ederlerse anlarlar.Şirket hakkında davalarımız vardır.Bunu sordular mı.bunuda bilmiyorlar.
               
                Reis RemziBey :

                     Tasviye memurlarına sorulacak sual verdikleri tatrirde ise dosyada mevcuttur.Bunlara cevap verilmek kanunen mecburu ise ve tasfiye memurları cevap vermemişlerse o vakit mus'ul olurlar.Burada madde tayiniyle bir şey sorulmadıgına göre verilecek cevap yoktur.
               
                Alaşehirli Kazım Bey :

                     Nuri bey takririnde anlatılan hakka alınan kimselerden bahsettiler.Böyle bir şey vaki degilidr.Meydanda anlatılmış.Sözlerine butun ihissedarların işkerini kast ediyorsa biz Alaşehir hiç bir vakit iştirak etmeyoruz.Buda zapta geçsin.
                
                Reis Remzi Bey :
                     Herkesin itirazı kaydedilecegi ve serbes söyleyebilcegini ve itiraz edenlerin sözlerini dinlemek lazım geldigini dinlemeye tahammül tavsiyesini tekrar etti.
                
                Nuri Bey :
                     Aldatılmak keyfiyeti bu agır bir söz degil.Fakjat vakidir.Bİz davalarımız takip ediyoruz.Acazenin hakkını arayacagız.En güvendigimiz arkdaş belediye içtimaında dava etmeyelim.yüzde elli verecekler dedi.Bu aldatılmatır.Kimse söyledi derseniz güceniyorlar dersini.Alettin bey söyledigi derseniz.Şirket iflas etmişse hali tasviyede ise bize parayı nereden verecekler hangi kanuna istinat edilecektir.
                Alettin Bey :
                     Mevzu harici konuşuluyor.Bende mecbur oluyorum.Bir kaç kelime söyleyecegim.Halkın menfaatlerine ve haklarının mudafasına çok çalışsan remzi beyden bizim için daha çopk yardım etmesini rica eylemştik.Müessis ve hissedarana yüzde yetmişi verilecegini Remzi beyefendini söylediklerini söyledim.Belediye iştimasında tasfiyenin usul dairesinde yapıldıgını ve kanuni oldugunu söyledim.İtiraz edenler 1928 bilançosunu imza eyleyenlerdir.Daha o zaman tasfiye mecburiyeti hasıl olmuştu.Alacak yok mahkemeyi işgal etmek muvafuk degilidr.Halkı kandırmak dogrun degilidr.928 bilançosunu niçin imza etmiş olduklarnı eski hey'etten sordum:sebebini söyle söulediler:kendilerne imza etmesseniz İzmirdeki tohumu geri gönderir demişler.tehdit etmişler.naısl gönderirler.Bu nasıl düşüncedir.Banka 4,000,000 sen 100,000 lira ile alakadardır.Böyle bir tehdit yapılamaz.İşte itiraz edenler bunlardır.
                   
                Reis Remzi Bey :

                     Meclisi idarenin devir bilançosunu tasviye memurları tetkik ve tasdşk ettiler.Nuri beyin takdirinide yazılı seylerde bir kısmına bundan evvelki hey'eti umumi iştimasında cevap verdim tekrar cevap vermey luzumyoktur.Tasviye Hey'eti hakkında Nuri beyin söyledigi sözlere tasviye meurları cevap verdiler.Ben sabık idare meclisi reisi bulunmaklıgın dolyısıyla bir kısm noktalar hakkında izahat vermey mucburum.Tasviyeye taraftar olmayanların itirazlarını sukunetle telakki eyleirm.Çübkü hissedarların sermayelerini kaybetmeleri tabiatıyla mulayim gelmez.Bilanço hakkında cevap vermezde3n evvel suikastlar kelimesi üzerinde bende tevakkuf edecegim.SAhsa bir tariz olmadıgı söylenildigine göre mesele yoktur.Ortada iki menfaat mevcuttur dediler.Bir hissedar ahali digeri sanayi ve maadin bankası.SAnayi ve Maadin bankasının verdigi para üçbuçuk milyondan fazladır.BU paranın banka bunyesi üzerindene gibi bir tesir yapmış olacagını takdire bırakıyorum.Müesse bakmıştı.Herkes ve hatta Uşaklılar nevmitti.İşe vaziyet ettiğimiz zaman böyle bulduk.Memleketin menfaatine göre haraket lazımdı.Müessesiyi yaşatmak icap ediyordu.Müessese hukumeti yardımıyla son zamanda selah göstermiştiBunu herkes görebilecekti.yapılan eserler alınan neticeler inkar ve tevile mahal vermeyecek kadar kuvvetlidir.Muvaffakiyeti hiç kimse yalınız sahsına mal edemez.Çalışanlar vazifelerini yapmışlardır.Müessesinin geçirdigi hayatı ve safahatı defterlerde görürsünüz.Müessesinin maziden kalma pürüzleri halen bitmemiştir.Ben mes'uliyetleri daha çok manavi sahada arayan adamım.
              
                Arkadaşlar !T
asfiye memurları arasına girmedim.Benim işlerimi De eyi tetkik etsinler deye.Yalınız manevi düşünce ile çalıştım.Gecen Hey'eti umumiyede yapılasn itirazlar üzerine butun işlerin murakebesi mumkun oldugunu bildirdim..mualefet edenlerin bir murakp namleri göstermesini ösyledim.Ve onu intihab için tavsiye ttim.Cemla beyi teklif ettiler kendisini hiç tanımazdım.Murakıp intihab olundu.Oda defterleri ve bilançoyu tetkik ve tasik etti.Kanuni selahiyetim her hangi bir deftere kapatmak dahi 9olsa açık bulundurmak isterim bu bir manevi vazifedir.Bilanço hissedarların aleyhinde bir vaziyet göstermez.Defterler tetkik edilirse zarar çogalacaktır.Gösterilen zararlar hiç bir maksada musnit degildir.Nuri beyin itrazla variip degildir.yanlış hesapları çıkarmak mes'ulleri tayin etmek isteniliyor.Çok temenni ederim mes'uller meydana çıkarılmalıdır.İçerisi,ne girdiigimiz işlerin maddi mes'uliyetlerinden ziyade manevi mes'uliyetleri bizi işgal ediyor.MEnfi ve tehlikeli vaziyetler halleilmiştir.edilmeseydi Haysiyetlerimiz mevzu bahsti.Manevi mes'uliyet işte budur.
                    
                Arkadaşlar
: Şirketlerin idaresi onların vewrdigi neticelrle ölçülür.ŞU veya bu ufak teferruat meclisi idare azalarında sorulmaz.SUistimali veya liyakatsizliği görülenler degiştirilir.Ve degiştirilmelidir.BUraya ne maksatla geldigimi evvece söyledim.Tekrar etmeyecegim.Eski senelerin Bilançoları zararları gösteriyor.Zamanımızdaki mühimzararlarda eski idarelere aittir.Bir veya bir kaç kişinin davada bulunması bizi durdurmaz.Mahkemeden sorulacak suallere cevap verecegiz.Biz işle ugraştıgımız için raklama bakmayız.Fakat itirazlar davalar kazandıgımız muvaffakıyetleri ıshara yarıyacaktır.Dava olunsun.Mahkemeden bir emir varit olmadıkca mesaiye devam edecegiz.Dava için getirlien vekil ve buna getilrien ucret idari işleridir.Nuri bey bu meşhur vekile 500lira verildini söylüyor bu 500 lira degil 1000 liradır.DAva olundu mudafa için vekil tutuldu.Hissedarlardan bazılarının davası diger hissedaran aleyhine bir masraf kaydediyor.Nazarı dikatenizi cezbederim.Kampanya neticesine 1 ay kalmıştır.Elde edilecek menfeatler de Bilançoya dahil olacaktır.Memleket iktisadiyatında Uşak fabrikasının mevkiisini Şüphesiz hukumet takdir ediyor.Hissedaran mahkemeye muracatta serbesttir.Şeker miktarı 1,500,00 belki 2,00,00 milyondur.yalınız pancarların bir kısmı toprakta olduguna göre yekunu tahmin eidleme.Şekerlerin bu sene ne kadar bedle ile şirket hesbına gececegini öğrenmek kolaydır.Başka bi r yere geçirilmesine imkan yomtur.
             
                     Hey'eti idareye verilen fuzuli maas meselesine gelince buda bizleri alakadar eder.Bizden evvelkiler neyi Hey'eti dare için neyi vermeyi kabul etmişlerse bizde onu kabul ettik.İkramıye yokttur.Ayrıca bir tahsisat bir karar yoktur.Yevmiye ve harcıra yine eski idare kararını geçmemek şartıyla verilmektedir.Bu işin azamatinden ve geçirdigi devrelerden evvelce bahsetmiştim.Bunları yakından eyice anlayanlar sunun bunun sözlerinin teferruat seylerin mes'elede rol oynayamacagını anlamışlardır.Müesesse devlet malıdır.Ve kıymeti çok yüksektir.Yukarıda çıkaralıcak umumi raporlar herşeyi tamamiyle anlatmaga kafi gelecektir.Hakiki vaziyet bizim tarafımızdan saklanmış degil gittikçe meydana konmuştur.Bidayetten beri biz kanun emrini nazarı dikkate aldık.Kampanya yetişecek ve vaziyeti kurtaracak deyi musamahar davrandık.Şirket sermayeisnin azlıgı eses bunyenin zayifligi dolayısıyla gayretler ve husnuniyetler kafi gelmiyordu.Hukumet bidayeten tasfiyeye taraftar olmamıştı.Niçin taraftar olmuştur.
                   
                      Arkadaşlar : Bunu sizin mümeyiz tetkiklerinize bırakacagım.Batmış bir işin b'aşına gelen bir adam sıfatiyle işi yürütmek Şirketi tasfiyeden  kurtarmak şahsi ve manevi menfeatim icabıdır.Bu itibarla tasfiyeye ben de taraftar olamam.Niçin tasfiye ediyorsunuz denilirse demincek izah ettim.Bunye çok zaif başlangıc çok yanlıştır.Uşak munevverlerinin yakından hakikaktı görenlerine ve nezih takdirkar sözlerine naciz bir teşekkür arz etmek mecburuyitini hissediyorum.Müessese burada bulundukca hissedarlar hisselerinden daha fazla istifade edeceklerdir..3 ila 400.000 binlira konmasıyla tasfiyedden krutulmak imkanı vardır.Fakat tasfiye kararı alınmazdan evvel konması lazımdı.Her şahıs muhteremdir.HEr söz ihtiramla terakki olunmalıdır.Şimdi muhasebeden aldıgım ve sözlerimin delili olan rakamları size okuyacagım.928 senesi bilançosunda görülcek olan 934,000 lira zarardır.Biz böylece teslim aldık.929 senesi bu rakam bir milyon on ben bin lira 930 senesi bir milyon yüz otuz yedi bin liraya çıkmıştır.Bu ilave zararlar bizim iredenin degildir.Zamanın bize devir ettigi bakıye zararlardır.Bu gibi muesseselerde işletme rakamına bakarlar.Vaziyeti daha eyi izah eder.Bizim 929 senesinde işletmemiz 296,000 lira 930 senesinde 208,500 lira kar bırakmıştır.931 senesini de benimle  beraber sizde tahmin edersiniz.ŞU halde bizim idare senelerimiz işletmede muhim kar bırakmıştır.Karları ffaizlere ve eskiden kalan zararlara karşılık vertmiştir.Faizlerin yekunu 929 da 264,000 930 da 280,000 liradır.Evvel ce faizler zarar hanesine kaydolunurdu.Ayrıca zararlarda yapılıoyrudu.Biz zararları durdurduk ve failzeri ödedik.İşletme karımız 2 sene zarfında 505,000 lira 2 senelik faiz 546,000 liradır.Bu rakamlar hakıkatı izah için kafidir.Arkadaşlar bir otomobil fazla masraf eder luzumsuz gidebilir.Ve belki vakidir.İdare işleridir.Bunlar haber alıondıkca men edilir cezası verilir teferruattan takdire baglı şeylerdir.Başak söz istiyenler varsa söylesinler.(Celse 10 dakika tatil olundu)Muzakere başladı.
                   
                        Nuri beyin talep ettigi gecen içtimadaki tasfiye memurlarının vazife ve selahiyetı hakkında ittihaz olunan karar olkundu.
               
                  Reis Remzi Bey :

                        Bu mevzu uzerine söz söyleyecek var mıdır?
                     
                       Söyleyecek olmadıgından bilançonun tasdiki reye kondu ve reyi işari ile tasdik olundu.Muhalif kalnlar soruldu.Nuri bey ismini yazdırdı.Bilançonun kontrolune taraftar olmayan başka bir kkimse var mıdır? deye tekrar soruldu.Başka muhalif yoktur.
                   
                 Sadettin Bey :
                       Alakadarların menafii ve hususatı Saire takip edilmke üzre mürakipların yeniden intihabını ve bu intihabatın reyi işari ile icrasını teklif etti.
                    
                 Reis Remzi Bey :

                       Rei hafi ile icrası muvafık olacagını söyledi.
                     
                 Yılancı Zade Hakkı Bey :
                       Eski murakıpların yeniden intihabını teklif etti.Nİhayet reyi hafi ile murakıp intihabına başlandı.Neticede 297 reyle eski murakıp Abdullah Hüsrav ve Cemil Beyler intihab edildi.10 rey muhalif vardır.MUrakıp ücretleri gecen sene olundugu gibi kabul olundu.
                      
                  Reis Remzi Bey :

                        Defterlerimizi evvelce söyledgimiz gibi her vakıt tetkike amade bulunduracagız.Bu murakıplardan başka hissedarlardan istiyen tetkik edebilir.Savastıgımız buyuk işin muvafakiyetle başarılması amalimizdir.Zabıtnameyi imzalamak için lütfen biraz beklenilmesini veya imza için bir kaç kişiye selahiyet veirlmesini rica ederim.
                       
                        İttifakla rey toplmaga memur Nuri ve Adnan beylerle katiplerin imza etmeleri muvafık görüldü.
                      
                  Reis :

                       Avukat Nuri Beyde imza etsinler.
                       
                  Nuri :

                       Sözlerimizi okuduktan sonra gene imza ederim.
                      
                  Reis :
                       İştima nihayet bulmuştur efendim.

                                                   Katip                                                  Katip                                                         Reis
                                                    İmza                                                   İmza                                                         İmza

                                                                                                          Rey toplamaga memur
                                  Molla Ömer Oglu                                                                                             Sanayi ve Maadin Bankası
                                                                                                                                                                               Mümessili
                                                                                                                                                                                  Adnan
                       Bu muzakeretın huzurunda cereyan ettigini ve zabıtnamenin cerayanı hale muvafık oldugunu tasdik ederim     24.11.931

                                                                                                                                                                      İktisat Vekaleti Namına 
                                                                                                                                                                                 Komser
                                                                                                                                                               İzmir Mıntıkası Tİcaret Müdürü
                                     Orjinali Arşivimdedir.

                                                               ---------------------       *      ---------------------