12599

Şeker Fabrikası - 1935 - 1

       *              Tasfiye  Halinde  Bulunan  Uşak
  Terakkii  Ziraat  Türk  Anonim  Şirketinden :  
       Şirketimiz Umumi hissedarlar heyeti aşağıda ruznamede yazılı işleri görüşmek ve karara bağlamak üzere  15/4/1935 pazartesi günü öğleden sonra saat  13,30 da Şirket merkezi olan Uşak Şeker Fabrikasında son içtima halinde toplanacağından  600  hisse senedine sahip olan hissedarların asil veya vekil olarak yazılı gün ve saatte toplantıda hazır bulunmaları ilan olunur.
   


                                                     R U Z N A M  E

             1 - Ortaklara hesap neticelerini bildiren tasfiye memurlarının raporu, Ticaret Kanunu madde: 244

          2 - Tasfiye memurlarının raporunda bahsedilecek olan bazı dağınık maddelerin karara bağlanması

          3 - Ortakların sermayede ve Kar ve Zarardaki hisselerini bildiren bilanço,Ticaret Kanunu madde: 246

          4 - Kat'i ve nihayi bilançomun tastiki, Ticaret Kanunu madde : 457

          5 - Şirketin defter ve yazılı kağıtlarının yedi adil sıfatıyla Sümerbanka tevdii,Ticaret Kanunu
madde : 250                                                    -------------------    *    ------------------
          * 

                                        06. Temmuz  .1935  Tarihli  Türkiye  Şeker  
                                     Fabrikaları  Anonim  Şirketinin  Mizanı

  Nes.             Hesap  Adı                                           Y E K Ü N                                            B A K İ Y E
    No                                                                      Borç                Alacak                         Borç          Alacak

     1 -  Maaş ve  Ücretler                              207.698.-93       207.698.-93
   
     2 -  Ham Madde ve Malz.sarf Hes.        951.834.-56       951.834.-56 
   
     3 -  İşletme vasıtaları Mas.Hes.               13.851.-64         13.851.-64
   
     4 -  Umum masraflar                            1.094.882.-17    1.094.882.-17    
   
     5 -  Amortisman hes.                               156.142.-53        156.142.-53
   
     6 -  Sabit  Kıymetler                              3.888.101.-02        451.896.-14          3.436.204.-88
   
     7 -  Ham Madde ve mal.anbarı           1.508.025.-51        928.935.-42              579.090.-09

     8 -  Sermaye Hesabları                                                      4.428.838.-13                                            4.428.838.-13

     9 -  Nakit ve Senet Hesapları                  533.017.-17       523.060.-60                   9.956.-57

   10 -  Bankalar hesabı                             6.247.416.-05     6.790.211.-76             398.195.-45            940.991.-16

   11 -  Alacaklı ve Borrçlu hes.               6i339.902.-80     6.781.688.-64              282.725.-16            824.511.-00

   12 -  Muvakkat Hesaplar                       3.980.296.-80     3.555.753.-52              431.289.-97                 6.746.-69

   13 -  İmal Mas.ve karşılık                      1.432.369.-05     1.251.405.-76              287.702.-75            106.739.-46

   14 -  Derdesti imal ve Mamul Em.       5.572.746.-33      4.396.682.-50           1.176.063.-83      

   15 -  Satış Hesapları                               2.341.501.-79      3.562.503.-27                                            1.221.001.-48

   16 -  Kar zarar hesabı                            1.237.435.-50          409.836.-28           1.237.435.-50           409.836.-28

   17 -  Nazım hesaplar                               1.281.053.-91      1.281.053.-91              889.153.-93            889.153.-93


                   Y EK Ü N                                   36.786.275.-76    36.786.275.-76           8.727.818.-13        8.727.818.-13


     
           U . Müdür             M. Müdürü 
                                               İmza
                                                                                              İmza                                            İmza 


                             Orjinali  Arşivimde


                                  -----------------------     *      ---------------------

              *
                                20 . Kasım . 1935  Tarihli Kütahya Gazetesinden    Sayı : 348    Sayfa : 4 
 
                  Sümerbank    Uşak   Şeker   Fabrikasından  

               Şimdiye kadar yalnız Uşak Sümerbank namına satın alınmakta olan tasfiye halindeki Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketine ait hisse senetleri bundan

 sonra İstanbulve Ankara'daki Sümerbank şubeleri tarafından da satın alınacaktır.
               
                   Hisselerini satmak istiyenler doğrudan bu şubelere de müracaat edebilirler,  1 - 4         

                   Terakkii  Ziraat  Türk  Anonim  Şirketi hisseleri Sümerbank namına şimdilik yalnız Uşak'ta alınmaktadır.
         
                   50 liraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin tamamı, fazla hissesi olanların hisselerinin yarısı

 ödenecek, diğer yarısı için hisse sahiplerine birer vesika verilecektir.
       
                   Hisse bedellerini alabilmek için ya hisse sahiplerinin kendileri veya vekaletnameli vekilleri tarafın-dan Fabrikamıza bizzat müracaat lazımdır.
       
                   Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayısıyla yalnız mektup ile tediye yapılamamaktadır.
           
                   İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde satın alma işi ileride Sümerbank tarafından yapılacak, şekil ve şartları Sümerbank tarafından gazetelerle ilan edilecektir.
         
                   Hisselerin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler çoğalmıştır.
         
                   Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilmemesi ve müracaat edenlere cevap verilmeyeceği ilan olunur.   3  -  3                           

                           ------------------------------    *    ----------------------

 
                  13 . Ocak . 1935  Tarihli  Cumhuriyet  Gazetesinden

               

                      Sümerbank  Uşak  Şeker  Fabrikasından :
        Terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi hisseleri Sümerbank namına şimdilik yalnız Uşak'ta alınmaktadır.
           
             Elli liraya kadar hisseye sahip olanların hisselerinin tamamı, fazla hissesi olanların hisselerinin yarı-sı ödenecek, diğer yarısı için hisse sahiplerine birer vesika verilecektir.
           
             Hisse bedellerini alabilmek içinya hisse sahiplerinin kendileri veya vekaletnameli vekilleri tarafından Fabrikamıza bizzat müracaat lazımdır.
           
             Bedelin tesellümü ve ibra muameleleri dolayısıyla yalnız mektup ile tediye yapılmamaktadır.
           
             İatanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde satın alma ileride Sümerbank tarafından yapılacak, şekil ve şartları Sümerbank tarfından gazetelerle ilan edilecektir.
           
             Hisselerin ödenmesi için talimat harici müracaat edenler çoğalmıştır.
           
             Bundan sonra beyhude müracaat zahmetine girilmemesi ve müracaat edenlere cevap verilmeyeceği ilan olunur.  2  -  3   

 
            ---------------------   *    -----------------

 

           *
                    14 .Mart .1935  Tarihli Cumhuriyet Gazetesinden 


               Sümer  Bank  Umumi  Müdürlüğünden :
   
           Hali tadfiyede Uşak T. Z. T. A.  şirketine aid olup ashabı tarafından zayi olduğu bildirilen aşağıda isimleri, numara ve miktarı yazılı hisse senetleri yerine kaim olmak üzere ikinci bir vesika verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı ilan olunur.
                                                          E  S  A  M  İ                                        Döküm      Senet        Hisse        Lira 
                                                                                                                           No:           No:           Adedi         Kr.
     Uşak      Erice          Köyü   Ayanoğlu Himmet                                    1497        2348             3              6.-
     
       "                "                "        Tilki oğlu Mustafa                                    5102         - . -                1              2.-

       "                "                "         Veli Çavuşoğlu Mustafa                        5103      13510             1              2.-
       
       "                "                "         Sülüs Çavuşoğlu Süleyman                 5104          - . -                1              2.-

       "      Kara boyalık     "         İmamoğlu Yusuf                                      1455         2306             3              6.-

       "      Bozkuş              "          Kayış Bacak oğlu Mehmet                   3105         1179             3              6.-

       "                "                "          İmamoğlu  Mehmet                                7340         6288             1              2.-

       "      Münkrap            "          Cemaloğlu İbrahim                                2052         2361             3              6.-

       "      Dumlupınar       "          Hasan Dayı                                              4297         5333              1              2.-

       "                "                 "          Muratoğlu Mehmet                               5626          5311              1              2.-

       "       Omurca             "          Delibaşoğlu  Mehmet                           1665          1621              3              6.-

       "                "                  "          Delibaşoğlu İsmail                                1666          1622              3              6.-
                  
       Gazetenin  fatokopisi arşivimdedir.

         ---------------------  *   ------------------