12599

Şeker Fabrikası - 1932 - 5

             *
                                          TÜRKİYE SANAYİ VE MAADİN BANKASI

                     UŞAK ŞEKER FABRİKASININ 1932 SENESİ BİLANÇOSUDUR


        M E V C U D A T  V E  M A T L U B A T :  

                                                                                                        MÜFREDAT                           İCMAL
                 SABİT KIYMETLER:                                                                                              1.844.982.-46                                                                                                                                                  
                  Arazi                                                                                  13,152,-73

                 Binalar                                                                             750,200,-43

                 Şeker Fabrikası Makinaları                                        722,664,-72
 
                 İspirto                                                                                 81,946,-00

                Muhtelif tesisat                                                               181,845,-61
 
                Ziraat Makinaları                                                               55,646,-07
 
                Kimyahaneler alatı                                                            10,635,-73

                Rasathane alatı                                                                        339,-08

                Nakil vasıtaları                                                                      3,444,-00

                Demirbaş eya ve nefruşat                                               25,108,-09

                NAKİT :                                                                                                                        179.187.-19                                                                                                                                                                                    
                Kasa                                                                                      16,090,-63

                 Borçlu Bankalar                                                               163,096,-56

                 İzmir Ziraat Bankasında        90,680,-53

                 Uşak        '                '                   6,575,-37
  
                 Uşak       İş              '                  35,164,-47

                 Afyon        '                '                 10,082,-17

                Eskişehir  İş            '                     1,172,-02

                Sanayi ve Maadin                      19,422,-00

                NAKİT EMTİA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2,391,121,-30  
    
               Merkez ambarında  83744  Çuval beheri  25 Li.     2,093,600,-00          

               Denizli         '                 1293          '          '      25 Li.          32.325,-00      

               Nazilli          '                 1324          '          '      25 Li.           33,100,-00

              Sarı Şeker Merkez 105,494  Kilo beher K. 20 Kr.          21,098,-80

              Kirli     '            '                782           '         '     '   '    '                  156,-40

             Melas '            '          888,580          '           '      8    '            44,429,-00
 
             Küspe  '           '         192,960           '             '1/ 2  '                   9,64,-80

             İspirto  '          '           551,491          '          '      30 '            165,447,-30


             MALZEME  ANBARLARI                                                                                                258.041.-67
             Umumi  Ambarda                                                                  235.918.-48
             Fabrika  Ambarında                                                                         34.-20
             İdare  Ambarı                                                                               1.326.-45
             Kimyanelerde                                                                                  790.-04
             Dispanserde                                                                                    374.-68
             Mıntıkalarda                                                                               19.597.-82  

             KÜÇÜK  ALAT ve EDEVAT                                                                                                 4.982.-70
            
             1933 SENESİ  TECRÜBE ve NUMUNE TARLALARI                                                       1.013.-71

              MATLUBAT                                                                                                                     237.417.-88
     
              Muvakkat Borçlular                                                                 46.537.-01
              Cari Hesaplar                                                                            77.576.-42
              Gelecek Mallar Bedelinden                                                      3.517.-88
              Pancar  Zürrasından                                                             109.786.-57

                                                                                                Yekün :                                  4.916.746.-91                                

                                      D İ Y U N A T
                                                                             
                                                                                                            MÜFREDAT                      İ C M A L 
                                                                                    
            SABİT ARAZİ :                                                                                                               1,844,982,-46

            Arazi                                                                                              13,152,-73                                          

           Binalar                                                                                         750,200,-43 

           Şeker fabrikası makinaları                                                     722,664,-72

           İspirto     '                    '                                                                   81,946,-00

          Muhtelif tesisat                                                                            181,845,-61

          Ziraat Makinaları                                                                            55,646,-07

          Kimyahane alatı                                                                             10,,635,-73

         Rasathane alatı                                                                                      339,-08

         Nakil vasıtaları                                                                                     3,444,-00

        Demirbaş eşya ve mefruşat                                                           25,108,-09

        İŞLETME SERMAYESİ:                                                                                                         943,674,-42

       MUVAKKAT ALACAKLILAR:                                                                                                507,355,-28

      EMANETİ AYNİYE:                                                                                                                        2,545,-50

      ALACAKLI BANKALAR:                                                                                                      1,618,189,-27

        Sabank 1 Numaralı      cari hesabı                                           1.507.913.-66

         Uşak Ziraat Bankası        '         '                                                    110,275,-61

 
                                                                              Yekün..                  4.916.746.-91                                                                                                                                                   
 Orjinali Arşivimdedir.

                             -----------------------     *     ----------------------

                      Cumhuriyet  15.Aralık .1932 
                                           İktisat :

                   Uşak  Fabrikası Bu  Sene 
        Tam  Randumanını  Verdi !


          100 gün içinde  72.000 ton pancar  işlendi 
            ve 10.000 ton Şeker İstihsal edildi                         


                     Uşak'ta 926 senesinde Molla Ömer oğlu Nuri B. namında himmetkar bir zatın teşebbüsü ve Hükümetin yardımı ile tesis olunan "Uşak Şeker Fabrikasının" bu günkü vaziyetini yerinde tetkik ettik.
             
                 Fabrika Müdürü umumisi Remzi Bey bize şu malumatları verdi.
             
                 Fabrika yapıldığı zaman su düşünülmemiştir. 926 senesinde yapılan bir arteziyenin tecrübesinde 350 metre toprağa girildiği halde su bulunmamış fakat ümitsizliğe ve muvaffakiyetsizliğe karşı mücadeleden feragat edilmemişti. Fabrika da ilk kampanyada  bin ton pancar işlendive dereden çevrilen yağmur sularıyla uydurma bir istihsal yapıldı. İkinci senede Avrupada'dan getirilen bir mütehassısın usulüne on litre kadar su bulundu ve dokuz bin ton pancar işlendi. Üçüncü sene bu suya kuvvet verildi. Fakat Avrupalı Mütehassıs işi benimsemediğinden bu alakasızlıkla yapılan ameliyeler yüzleme olmuş ve bu su 929 senesi kuragına tahammül edemiyerek sıfıra düşmüştü. Avrupalı Profösörün halledemediği bu işi nihayet Türk mütehassıs-larının himmeti ve Fabrika idaresinin azmi kat'i surette halletti.
             
                Yapılan tertibat ve tesisat sayesinde elde edilen su ile 929 senesinde 23 bin, müteakip ve en ku-raksenelerde  30 . 53 bin ton pancar işlendi. Bu senede 72 bin ton pancar işlenmekte ve kampanyanın so-nuna geldiğimiz, yani yeni yağmur mevsimine girdiğimiz halde su yüzünden hiç bir müşkülata tesadüf olmamaktadır.Fabrikanın kapasitesi günde 700 tona iblağ edildiği ve buna İspirto Fabrikası da ilave edildiği halde yüz günlük fasılasız istihsale suyun kifayetsizliği yüzünden hiç bir sekte arız olmamış ve bu mühim mesele Türküğn Yüksek bilgisile ve fütursuz azmiyle bu suretle hal ve temin edilmiştir. 
             
                 Uşak Şeker fabrikası  982.781.- liralık ebniye ve 1.067.582.- makina kıymetini havi mühim bir mües-sesedir. Bu sene 72 bin ton pancar işlemek suretiyle on bin ton şeker, posalardan üç buçuk milyon kilo milasa ve iki milyon kilo reddesinde kuru küsbe istihsal olunmaktadır.
             
                 Fabrikanın ihtiyacı olan pancarı istihsal için bu sene zerriyat yapılan arazinin miktarı 55 bin dönü-me baliğ olmakta ve bu işte 12 bin çiftçi ailesi çalışmakta ve geçinmektedir. Hali hazırda fabrikanın Uşşak, Sincanlı kısımları zerriyatı esas ve Kütahya, İnönü, Bozüyük, Karaköy, çukurhisar kısımları yardımcı ve Alaşe-hir havalisi pancar tecrübe mıntıkalarını teşkil etmektedir.
             
                 Tohum zürraa meccanen verilmekte, zerriyat fabrikanın ekme makinalarıylyapılmaktadır.Fabrika- nın fen memur ve müfettişleri şayanı takdir bir gayret ve dikkatle çalışmaktadır. Fabrika çiftcilere avans su-retiyle de yardımlar göstermekte ve istasyonlarda köylünün malını tonu vasati on beş lira bedelle almakta-dır.Bu sebeble pancar eken köylüler müzayakadan ve borçtan kurtulmuş ve çok müreffeh bir hayata mazhar olmuş bulunmaktadırlar.Bu surette senede şeker fabrikasından yalnız pancar bedeli olarak yirmi yirmi beş bin lira para alan köylülerimiz olduğunu söylemek bu fabrikanın kendi muhutine bahşettiği saadetin derecesini anlatmaga kifayet edeceğini ümit ederiz.
             
                 Memleketimizin senevi şeker ihtiyacı 60 bin tondan ibarettir. Bunun on bin tonunu Uşak ve 16 bin tonunu Alpullu Şeker Fabrikalarımız temin etmektedir. Uşak Şeker Fabrikası 929 senesinde tamamen Sanayi ve Maadin Bankasına geçmiştir.Banka fabrikayı aldığı zaman bilançosunda iki milyon lira zarar mukayyet idi. Hakikatte bir milyon iki yüz bin liradan ibaret olan zararın geçen sene kazancıyle 800 bin lirası temin edilmiş ve bu seneki istihsale göre bir milyon lira daha kar temin olunmak suretiyle tamamen kapatılacağı anlaşılmıştır.
           
                 İkinci derecede istihsalattan; Melaseden  % 25 - 38 nisbetinde gayri safi ispirto istihsal olunmak-tadır. Fabrikanın 931 senesinde elde ettiği ikibi beşyüz ton melaseden  700 ton  100 derecelik ispirto çıkarıl-mıştır. Kuru küsbeden bir kısmı harice satılmış ve kalorisi yüksek olan bu maddenin bir kısmı mahrukat ola-rak fabrikada kullanılmış ve mebzul miktarda zürraaa meccanen verilmek suretiyle hayvanatın bu faideli ia-şelerinin teminine yardım edilmiştir.Fabrikanın tesisinden çok istifade gören müesseselerden biri de : İzmir Kasaba demir yolu olmuştur.Hat Fabrikanın içinden geçmektedir. Ve tesis edilen bir istasyon vasıtasıyle amalenin her gün şehre gidip gelmeleri kolaylaştırılmıştır.fabrikanın bu hatta 931 senesinde pancar nakliya-tından temin ettiği varidat 200 bin lirayı tecavüz etmiştir.
               
                 Uşak fabrikası toz şeker yapmakta ve kilosunu İstanbul'da vasati 34 kuruşa satmaktadır.Fabrika senede yüz bin çuval sarf etmekte ve bunların beherini fabrikaya elli beş altmış kuruşa mal etmektedir.Fab- rikada yüz yirmi yedi memur ve 486 işçi çalışmaktadır.Türk işçisi ve Türk ihdisası az zamanda bu büyük fabri-kanın nazik ve fenni işlerini kavramışve vazifeyi üzerine almak ehliyet ve liyakatini göstermiştir.Bu gün Ecnebi mütehassısı sıfatı ile iş başında kalanlarteknik müdürle,sermakinist ve işletme şeflerinden ibarettir.
             
                 Uşak Şeker fabrikası Türkün kabiliyet ve azminin kıymetli bir abidesi olarak yükselmiştir.
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                               RAŞİT      

                               -----------------------------   *   ----------------------------

                   03 . Temmuz . 1932  Tarihli Cumhuriyet  Gazetesinden


          Hali  Tasfiyede  Bulunan  Uşak  Terakkii Ziraat
          Türk  Anonim  Şirketi  Tasfiye  Heyetinden :

        Şirketin tasfiyesi münasebetiyle Uşak Şeker Fabrikasında bulunan ve birinci pazarlık ilanı neticesin-de satılamayan aşağıda yazılı mallar, 18 Temmuz 1932  tarihinde saat 14 den 19 za kadar Şeker Fabrikasında pazarlikla satılacaktır. İsteyenlerin mezkür güne kadar tekliflerini tahrirenbildirebileceklerive mezkur gün ve saatte tasfiye memurlarına müracaat eylemeleri ilan olunur.

         SATILACAK  MALLAR  ŞUNLARDIR :
            Demirhane ve Marangozhanelerde kullanılan küçük alet ve edevat, her türlü ziraat makinaları ve parçaları, Kamyon ve Otomobiller ve yedek parçaları, Kimyevi gübreler, muhtelif kayışlar, vesair müteferrik malzeme .
     
              Pazarlıkta uyuşulduğu takdirde müşteri tarafından bedelinin yarısının derhal ve diğer yarı bedelin dahi bir hafta zarfında tesfiyesi Meş'uttur. Mallar ancak bedelin tamamen tediyesinden sonra kaldırılacaktır. Müş-teri bir hafta zarfında kalan nısıf bedeli tesviye etmezsemal yeniden pazarlığa çıkarılacak ve yeni satış be-delinde fark hasıl olursa bu fark birinci müşteriye tazmin ettirilecektir.
         
               Satılık mallar hakkında izahat isteyenlerin Fabrika idaresine her vakit müracaat edebilecekleri ilan olunur. 


                              ------------------------   *    ---------------------