12599

Şeker Fabrikası - 1934 - 1

                      *
                        24 . Nisan . 1934  Salı  Günü  Yapılan
                     Olağan  Genel  Kurul  Toplantı  Tutanağı

               Uşak Terakkıi Ziraat Türk Anonim Şirketinin 24 . Nisan .1934  Salı günü saat  14.00 de Şirket merkezi olan Şeker Fabrikasında içtimaı kararlaştırılan adi hissedarlar Umumi Hey'eti, mezkur gün ve saatte toplanmıştır. İktisat vekaletini temsilen Hükümet namına  Komiser olarak Uşak Kaymakamı Aziz Bey içtimaa iştirak etmiştir.
         
               İçtima davetnameleri ve ruzname Ticaret Kanununa ve esas mukavelenameye yevfikan İstanbul'da in-tişar eden Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinin 14. Mart 1934  tarihli nüshalarıyla ve Uşak'ta münadi suretiyle ilan edildiği ve taahhütlü mektuplar ile hissedarların içtimaa davet edildiği görülmüştür.
           
               içtimaa  621182  lira kıymetinde 310591  adet hisseyi asaleten veya vekaleten temsil eden  36  hissedarın  iştirak etmiş oldığu tespit edilerek Şirket dahili nizamnamesinin 40 ve 41 maddelerinde zikredilen nisap miktarının geçtiği görülmesine binaen müzakereye başlanmasında Kanuni bir mahzur olmadığı Koiser Bey tarafından bildirilmiştir. İçtimaı idare etmek üzere reisliğe Remzi Bey efendinin intihabı ittifakla kabul edilmiştir.
             
               Reis Remzi Bey :

               Reis intihabı suretiyle gösterdiğiniz itimada teşekkür ederim. Usulen rey toplamaya memur iki zatla, zabıt tutmak için ayrıca iki katibin intihabı lazımdır.Teklif varmıdır.
             
               Geçen defa Molla Ömer Oğlu Nuri Beyle en büyük hissedar Banka münessilini intihap etmiştik. Kabul ederseniz halk hisselerini temsilen Molla Ömer Oğlu Nuri Beyle Banka namına hukuk müşaviri Avukat Halil Nuri beyi rey toplamaga memur olarak teklif ederim. İttifakla kabul edilmiştir.
           
               Reis Remzi Bey :

               Katipler için teklif var mı ?
             
               Hukuk müşaviri Fazıl Bey :

               Noter olması dolayısıyla geçen seferlerde olduğu gibi Asım beyi teklif ederim.
             
               Reis :

               Başka varmı ?
             
               Remzi bey :

               Sabri Beyi teklif ederim.
             
               Noter Asım ve Sabri Beyler ittifakla katip seçilmişlerdir.
             
               Reis Remzi Bey :

               İçtimaın Kanuni olduğunu nisaptan ve Komiser beyin tebliğinden anladık intihapta yaptık şimdi ruznameye geçiyoruz.
             
               Ruznamenin birinci maddesi mucibince tasfiye memurları raporu okunacaktır.

                                   
    Hali  Tasfiyede  Bulunan Uşak Terakkıi Ziraat Türk  Anonim
                                             Şirketi  Hissedarlar  Umumi  Hey'etine  

               Şİrketin infisahı üzerine  6 . Agustos . 1931 tarihinde tasfiye kararı verildiği malumunuzdur. O tarihten itibaren bu güne kadar geçen safhalar diğer toplantılarda arz ve izah edilmişti. Bu gün vaziyet şudur.
           
               1 - Tasfiyenin gayri menkul malları tamamen satılmış ve paraya çevrilmiştir.
             
               2 - Tasfiyenin menkul malları kezalik tamamen satılmış ve paraya çevrilmiştir.
             
               3 - Şirketin zürra zimmetinde müteselsil kefalet senedinde bağlı alacakları hakiki bedelleriyle tama-men Bankaya devredilmiştir. 
             
               4 - Şirketin teminatlı veya tevzi edilecek hisse bedellerinden yüzde yüzü tahsil edilebilecek matlubatı da hakiki bedelleriyle Bankaya devir ve temlik edilmiştir.
             
               Şu suretle tasfiye heyetiniz Şirketi ızrar etmeyecek bütün muameleleri yapmış ve büyük bir kısım alacağını da değer kıymetleriyle devir ve temlik etmek suretiyle paraya çevirmiştir.
               
                Bundan sonra tasfiyenin ikmali noktasından evvela : yapılacak işler hakkında muhterem Hey'etinizden selahiyet almak lazım gelmektedir. Çünkü bundan sonra tasfiye memurlarınızın tek bir iş kalmıştır ki o da tamamen tahsil edilemeyecek matlubatın müşterilerine en müsait fiyatla satılması işidir. Gerek subut vasıtala-rı noktsından ve gerek tahsil kabiliyetleri noktasından bu kısım matlubatın tamamını tahsil etmek mümkün olamayacağından bu matlubatı daha ucuz fiyatlarla en çok verene devir ve temlik mecburiyetindeyiz.Aksi takdirde tasfiyenin neticelenmesi matlubatın Mahkeme ve İcra daireleri marifetiyle tamamen tahsiline kalırki bu cihetin ihtiyari taktirinde tasfiye senelerce uzar ve netice elde edilmedikçe Sümer Bankın halk hisselerinimümkün olama
 ödemesi yacağı cihetle bu yüzden hissedarlar çok mutazarrır olur.
             
                Şirket daimi nizamnamesinin  40 ve 41 inci maddeleri mucibince Hukuk ve senedat ve taahhüdatınıaherlere devri ferağ edebilmekiçin " Şirket sermayesinin Laakal nısfına müsavi hisse senedatı " sahiplerinin içtimada hazır bulunması ve bu hususta tasfiye memurlarınıza selahiyet verilmesi lazım gelmektedir.
               
                İşte Muhterem Hey'etinizi bu gün buraya toplamaktaki kastımızın en mühimi budur. Bu selahiyet verilgiği takdirde Hey'etiniz Şirket Hukuk, senedat ve matlubatını müşterilerine ve taliplerine münasip şartlarla devri ferağ edecektir.
             
                Bundan sonra tasfiyedeki şirket bütün mevcutlarını alacaklarını tamamen paraya çevirmiş olacağından derhal tasfiye muamelesi intaç olunacak ve hisselerin tevziine başlanacaktır. Saniyen diğer bazı noktalar hakkında muvafakatınızı ve tasfiye Hey'etine selahiyet vermenizi rica edeceğiz.
             
                A - Şirketin  ( 10 ) liradan küçük alacakları vardır. Bu alacakların takip masrafları hasıllarından fazla tutacağı gibi kısmi azamı esasen vesikasızdır. Bu kısım borçluların adedi 1715 olup alacak miktarı  64.822.-64 liradır.
             
                B - Şirketin tohumdan 875 şahısta  30.676.- 64 lira alacağı vardır. Tohum alacaklarının en büyük bir kısmı zürranın pancar ziraatına alışkın ve iklimin pancar zerriyatına müsait olmaması hasabiyle bazı mıntıkaların terk edilmiş olmasından tevellüt etmiştir. Esasen zarara uğramış olan zürradan bu tohum alacaklarını tahsil ile zarar-ların büyütmeği muvafık görmediğimizden 10 liradan küçük matlubat ile birlikte bunların da terkin kayıtlarını iltizam ettik ve en büyük hissedar olan Sümer Bankın noktai nazarını aldık. Banka her iki kısım alacakların affına muvafakat etmiş olmasına binaen bu iki kısım alacakların terkini kaydıhakkında Hey'etinizce karar ittihazını rica ediyoruz.
       
           
 C - Affını lüzumlu gördüğümüz bir alacağımız da hissedarlardaki hisse matlubatı faizleriyle bu nevi alacak-lardan mütevellit mahkeme kararları ve avukat ücretleridir. Şirketin iktisadi vaziyetinin iyi gitmemesi yüzünden bir kısım hissedarlar hisse taksitlerini ödemekten imtina etmişlerdi. Filhakika bu hareketleri mazur görmemek icapeder. Ancak tasfiye hasılatının açığını kapatarak halk hisseleri bedellerini tamamen ödemeği Sümerbank taahhüt etmiş olduğundan bu vaziyet muvacehesinde faiz alacaklarının ve bu alacaklardan mütevellit mahkeme masraflarının ve vekalet ücretlerinin de takibini muvafıkı hal görmekteyiz. Bu hususta bir karar ittihazını teklif ve reca ederiz.
               
                D - Sümerbank namına Umum Müdürlerden Osman Beyefendinin tasfiye memurları ücreti hakkında muhterem Hey'etinize bir teklifleri vardır. Tekliflerini bizzat izah edeceklerdir. Bu toplantının müteferrik tasfiye işlerine dair karar ittihaz olunan son toplantı olması münasebetiyle bu meselenin de bir karara raptını reca ederiz efendim.

                                                                                                                                 Tasfiye  Memurları
                                                                                                                      Sadettin            A. Zühtü           Alaattin
           
                  Reis Bey :

                 Tasfiye memurları raporu hakkında söz isteyen varmı ?  Söz isteyen olmamıştır.
             
                  Reis Remzi Bey :

                  İkinci maddede Şirketin hukuk,  senedat ve teahüdatının elden ve pazarlıkla talibine devri için tasfiye memurlarına selahiyet verilmesi yazılıdır.
             
                  Rapordaki izahat arasında dinlediğiniz.maksat tasfiyeyi bir an evvel bitirmektir. Kissedarların menfaatine uygundur. Bu hususta söz isteyen varmı ? yok. Şu halde tasfiye memurlarının teklifini kabul edenler işaret versinler. İttifakla kabul edilmiştir.
             
                  Reis  Bey :

                  Üçüncü maddede tohum borçlarıyla, on lira ve daha küçük borçların affı yazılıdır. Tohum ilk teessüste zürraa verilmiş fakat zürra pancar ziraatını bilmediklerinden mahsul alamamış ve ekseriya zarar etmişlerdir. On liradan küçük matlubat ise ekseriya fakir zürraın borcudur. Takip masraf ve külfetini değmez. Banka bunlarında affını muvafık görüyor tasfiye memurları da tasvibinizi isteyorlar. Söz isteyen varmı ? Yok . Kabul edenler işaret versinler. İttifakla kabul edilmiştir.
               
                   Reis Bey :

                  Dördüncü maddede hisseden mütevellit borçların faizlerinin affı yazılıdır. Hisseler Yüzde yüz ödendiğine ve bu gibi borçlar mahsup olduğuna göre faizlerinde affı muvafık görülmüştür. Kabul edenler, İttifakla kabul edilmişir.
             
                   Reis Bey :

                   Tasfiye memurlarının raporlarında hisse alacaklarının takibi için ihtiyar olunmuş mahkeme masrafı ve ve-kalet ücreti gibi diğer masrafların da affı teklif olunmaktadır. Bu teklif  5 . maddeyi alakadar etmektedir. Kabul edenler ? İttifakla kabul edilmiştir.
             
                   Yine 5. maddeyi alakadar eden tasfiye memurlarının raporundaki tasfiye memurlarına biner lira maktu ücret verilmesi hususunu ve Osman Nuri Beyefendinin teklifini reyinize koyacağım.
                                       Hali  Tasfiyede  Bulunan Uşak  Terakkıi Ziraat 
                                        Türk   Anonim   Şirketi  Tasfiye  Memurlarına 

 

                   Şirketin İnfisahı üzerine Umumi Hey'etçe tasfiya memurluğuna intihap edilen Sadettin, Zühtü, Selahattin  Nevzat ve Alaattin beyefendilere içtima edecekleri her gün için on beşer lira huzur hakkı ile tren üçretlerinin tesvi-yesi 6.8.1931  tarihli içtimaada kararlaştırılmış ise de tasfiyenin arz etmiş olduğu safha ile tasfiye müddeti zarfında İspirto Fabrikasının tesisi ve biri Şeker, digeri İspirto olmak üzere iki kampanya işletilmesi ve tasfiye muameleleri-nin arz etmiş olduğu müşkülat ve tenevvüe nazaran yalnız huzur hakkı ile iktifa edilmesi kafi olmayacağından birer defaya mahsus olmak üzere mumaileyhlere  ayrıca Biner lira ücret verilmesi hususundaki teklifimizin Umumi Hey'etçe arzını rica ederiz.                            Saygılar efendim.
                                                                                                                                                  O. Nuri

                   Kabul edenler ?  Kabul edilmiştir.
         
                   Fazıl Bey :
                   İçtima zaptını imzalamak için diğer içtimalarda olduğu gibi Reis ve katiplerle rey toplamaya memur zatlara selahiyet verilmesi lazımdır.
           
                   Reis Bey :

                   Bu selahiyeti verenler işaret etsin. İttifakla kabul edilmiştir.
           
                   Reis Remzi Bey :

                   Arkadaşlar; İçtimamızda konuşulacak şeyler bitmiştir. Bundan sonra bir içtimaımız vardır. Kat'i netice o zaman bildirilecektir. Hisselerin yüzde yüz verilmesi ve hiç bir surette tenzilat yapılmayarak hissedarların bir para zarar etmemesi hususunda Hükümetimizin ve Bankamızın verdiği kararı hissedarlar namına ehemmiyetle kayde-derim. Uşaklıların fabrika ile olan alakası kesilmiş değildir. Gelmeyen hissdarlara da söyleyiniz, hisselerini sat-mağa lüzum yoktur. Banka bunların asıl sahiplerinin elinden  yüzde yüzünü ödemek sureti ile satın alacaktır. Boşuna zarar etmesinler. İştima bitmiştir.
           
                     Hissedarların Milletimize Hükümetimize çok teşekkür ederiz sesleriyle içtimaa nihayet verilmiştir.
 
                                                                                                                     Uşak Şeker Fabrikası  24 .4 . 1934 

                               Katip                             Katip                                                              Reis
                 Fabrika Ticaret                 Uşak Noteri                                    Uşak Şeker Fabrikası  Umum
               Şu. Memurlarından                                                                                          Müdürü

                             İmza                            İmza                                                                     İmza
                            Sabri                             Asım                                                                  Remzi

                                                                            Rey  Toplamağa  Memur :

                                          Molla Ömer  Oğlu                            Sümerbank  Hukuk  Müşavir  Muavini
                                                    Nuri                                                        Avukat      Halil  Fevzi

                                                   İmza                                                                           İmza

                      İş bu müzakeratın huzurumda cereyan ettiğini ve zabıtnamenin  cereyanı hale muvafık olduğunu tastik ederim.  24 . 4 . 1934
                                                                                                                                    İktisat Vekaleti namına
                                                                                                                                                     Komiser
                                                                                                                                          Uşak  Kaymakamı 
                                                                                                                                                         Aziz
                                                                                                                                                        İmza 
                                                                                   5  Mayıs  1934     
                                                                           Hali Tasfiyede  Bulunan 
                                                    UŞAK  TERAKKIİ  ZİRAAT  TÜRK  ANONİM  ŞİRKETİ
                                                                                  Memurları  Namına 
                                               A.Fazıl                            (  Kaşe  )                         ( Okunmuyor ) 
                                                 İmza                                                                            İmza 

                          Orjinali  arşivimde 

                                                -------------------------   *    ----------------------
           
                *

                                                SÜMERBANK   UŞAK  ŞEKER  FABRİKASI  
                                                       1934  SENESİ  BİLANÇOSU

                                                                             A K T İ F
      6 .  SABİT  KIYMETLER
             Arazi ve Binalar                                                                                             940.581.-35           2.766.008.- 88
             Makine  ve  Motörler                                                                                 1.094.747.-14

            Alati ziraiye,nakil vasıtaları, Kantarlar ve küç.alat                               116.296.-15 
          Transmisyonlar ve sair tesisat                                                                 584.239.-89 
          Eşya ve Mefruşat                                                                                             30.144.-35            
     5 .   ÖDENEN  AMAORTİSMANLAR                                                                                                         719.154.-83                                                                                                                   
           M Ü T E D A V İ L   K I Y M E T L E R                                                                                             2.853.160.-79
     14 .   MAMUL VE DERDESTİ  İMAL  EMTİA                                                    2.144.122.- 70
        a)   Mamul Emtia                                                                  211.466.- 77
               1 - Şeker                                           2.076.131.- 50
               İç depelar         1.536.855.- 47
               Dış     "                  539.276.- 03
                2 - İspirto                                              38.535.- 27
        b)   Derdesti mal emtia                                                          29.455.- 93
       7 .   HAM  MADDE  VE  MALZEME  AMBARI                                                    709.038..-09
               İptidai Maddeler                                                             275.847.- 45
               Malzeme                                                                          433.190.- 64
          NAKİT  VAZİYETİ                                                                                                                                      480.490.- 87
                9 . Kasa                                                                                                              8.178.- 84
              10 . Bankalar                                                                                                  472.312.- 03
              11 . M A T L U B A T                                                                                                                              232.994.- 12
                     Dahili Borçlular                                                                                          14.666.- 18
                     Harici Borçlular                                                                                          65.632.- 55
                     Şeker Bayileri                                                                                           140.367.- 81
                      Zürra Hesapları                                                                                         12.327.- 58 
              12 . M U V A K K A T   H E S A P L A R                                                                                              328.831.- 53
                      Gelecek  emtia                                                                                           22.374.- 84 
                      Banka Namına Satın alınan hisse senetleri                                        65.877.- 09
                      Mıntıkalar Ayniyatı                                                                                     23.672.- 21
                      Sarfiyat avansları                                                                                      41.245.- 58
                      Depozitolar( C.M.Bankası Gümrük,Şimendifer idare )                     43.843.- 46
                      Muvakkat mahiyette olup kapanacak hesaplar                                11.603.- 59
                      Derdesti inşa binalar                                                                                  4.446.- 99
                      Derdesti tasfiye hesabat                                                                         16.603.- 59    
                      Tevzi olunacak toplu masraflar                                                             99.193.- 45
              17 .  N A Z I M   H E S A P L A R                                                                                                      1.025.145.- 43

                                      
                                                        Y E K Ü N                      8.405.786.- 45
                                               P A S İ F
              8 . S E R M A Y E                                                                                                                               4.428.838.- 13
             
  İşletme  Sermayesi                                                                                    943.674.- 42
                    Sabit Sermaye                                                                                          3.485.163.- 71
                       B O R Ç L A R I M I Z                                                                                                                 2.364.130.- 51
            10 .  Sümerbank Ankara Şubesi                                                                      831.342.- 22
            11 .   Alacaklar                                                                                                  1.532.788.- 29
                      İç Alacaklar                                                                  41.222.- 62
                      Dış Alacaklar                                                          1.491.565.- 67
               İstihlak Resmi                                    188.981.- 41
               Deyin Senetleri                                  290.149.- 98
               Muhtelif Alacaklar                            347.999.- 95
               Şeker Bayileri                                        2.783.- 15
                Zürra Hesapları                               661.651.- 18
            12 .  M U V A K K A T  H E S A P L A R                                                                                                   15.357.- 93

            16 .  K A R   V E   Z A R A R                                                                                                                    572.314.- 45

             17 . N A Z I M   H E S A P L A R                                                                                                         1.025.145.- 43

                                                                                                                 Y E K Ü N                       8.405.786.- 45


                                     -------------------------     *    ----------------------
         * 
                            08 . Kasım . 1934  Tarihli  Cumhuriyet  Gazetesinden 
                                         Hali  Tasfiyede 
                  Uşak  terakkii   Ziraat
     Türk  Anonim   Şirketinden :
      Uşak Terakkii Ziraat  Türk  Anonim Şirketi Halk hisseleri aşağıda yazılı şerait dairesinde Sümer Bank
 tarafından tediye edilecektir.
     
               1 - Tediyata  15  Teşrinisani  1934  tarihinden itibaren başlanacaktır.

               2 - Tediye mahalli Uşak'ta, Uşak Terakkii Ziraat Şirketi merkezidir.

               3 - Hisse adetlerinin yekünu yirmi beşi tecavüz etmeyen  (  25 ) dahil senedat hamillerine tamamı
  defaten ödenecektir.

               4 - Yirmi beş hisseden fazla hisseye sahip olan hissedarlara hisse bedellerinin,

                     A : Nısfı  15  Teşrinisani  1934  tarihinden itibaren,

                     B : Diger nısfı  1935  senesi birinci üç ay zarfında

                     Bankanın tespit ve ilan edeceği bir tarihte ödenmek suretiyle iki müsavi taksitte tediye
  edilecektir.

               5 - Müracatlar doğrudan doğruya Uşak'ta Tasfiye Memurluğuna yapılacak ve tediyat müracaat
  sırası üzerinden ifa edilecektir.                                                                   -----------------------    *     --------------------


                            17 . Eylül . 1934  Tarihli  Cumhuriyet  Gazetesinden                      

      *                                               Tasfiye  Halinde  Bulunan
                        Uşak  Terakkii  Ziraat
                             Türk  Anonim  Şirketinden : 

                 Tasfiye edilmekte olan Şirketimizin Avukat Fazıl Bey tarafından Uşak'ta takip edilen İzmir'de beş şahısta  ceman  2.783.-94 lira, Soma'da sekiz şahısta  955.-31 lira, hisse alacaklar ile Kütahya'da dokuz 
şahısta 164.-92 lira zeriyat alacakları ve İstanbulda iki şahısta  193.-00 lira hisse ve üç şahısta 310.-45 lira Garzdan  Uşak'ta takipte Manisada sekiz şahısta  1.067.-20 lira ve takibe verilmeyen Eski foça'da bir şahısta 400.-00 lira ve Fazıl Bey tarafından Uşak'ta takipte bir şahısta 800.-00 lira hisse ve Eskişehir'de dört şahısta 
394.-12 lira zeriyat ve Kula'da iki şahısta 68.-00 lira ve Afyon'da iki şahısta 280.-00 lira hisse alacaklarile gene Afyon'da  17 şahısta  499.-97 lira zeriyat, Kırkağaçta üç şahısta 998.- 00 , Akhisar'da iki şahısta 375.- , Eşme'de iki şahısta 36.- ve Menemende iki aşhısta 204.-10 lira hisse alacaklarile Bozüyükte beş şahısta 107.-43 lira
zerriyat ve Salihli'de iki şahısta 390.- lira hisse alacakları ve gene Salihli'de 16 şahısta 23.957.-13 lira zerriyat,

                  Alaşehir'de iki şahısta 160.- lira hisse, gene Alaşehir'de 17 şahısta  11.900.-49 lira zeriyat ve Uşak'ta 184 şa-hısta  24.089.-27 lira zeriyat ve garz ve Avukat Süreyya Bey tarafından takip edilen Kemalpaşa'da bir şahısta 100, Kasabada 32 şahısta 3.179.-50 lira hisse alacaklarile Kasabada 34 şahısta 10.492.-95 lira zeriyat alacak-ları, Ispatta'da Avukat Tahsin Bey tarafından takip edilen bir şahısta 6.291.-00 ve Burdur'da takip edilen bir şahısta 9.061.-91 ve Avukat Ali Rıza Bey tarafından Kütahya'da takipte 12 şahısta 988 ve Avukat Kenen ve Mehmet Nuri Beyler tarafından takipte Manisa'da 27 şahısta 2.969.- lira hisse alacaklarile 15 şahısta 736.-17 lira zeriyat, Avukat İsmail Hakkı Bey tarafından Eskişehir'de takipte bir şahısta 2.000.- lira hisse ve Akhisarda Uşaki Avukat İsmail Hakkı Bey tarafından takipte 43 kişide 1.309.-21 lira zeriyat Hacı Tevfik ve Sadık Beyler tarafından Balıkesir'de takipte 6 şahısta 571.- lira hisse ve 10 şahısta 334.01 lira zeriyat ve Avukat Mustafa Kemel Bey tarafından takipte Menemen'de 17 şahısta 2.208.-75 lira hisse ve 75 şahısta 2.912.-29 lira zeriyat,
 
                  Dava vekili Etem Bey tarafından takip edilen Salihlide  11 şahıs 1.093.- lira hisse, 15 şahısta 2.430.- lira zeri-yat, Avukat Rüştü Bey tarafından takipte Alaşehir'de 16 kişide 5.190.-23 lira zeriyat alacakları ki ceman
122.001.-47 liralık matlubat toptan pazarlık suretiyle elden satılacaktır.

          Müşterilerin Uşak'ta Şirket merkezine yazı ile müracaat etmeleri ve % 75 nispetinde pey akçesi yatırmaları lazımdır.en geç 15 Eylül 1934 tarihine kadar müracaat kabul olunacaktır.

          Fazla tafsilat isteyenlerin Şirket merkezine müracaat etmeleri ilan olunur.     (  2619  
)      


                                            ---------------------    *    --------------------
                       
                                 23 . Eylül . 1934  Tarihli Kütahya  Gazetesinden
  ( Sayı : 331    Sayfa :  4 )
                                           30 . Eylül . 1934  Tarihli Kütahya Gazetesinden  
 ( Sayı : 332    Sayfa : 4 )

             Tasfiye edilmekte olan şirketimizin Avukat Fazıl Bey tarafındanUşak'ta takip edilen İzmirde beş şahısta ceman 2.783.-94 lira , Somada sekiz şahısta ceman  955.-31 lira, hisse alacaklarıyla Kütahya'da dokuz şahısta  194.-94 lira zeriyat alacakları ve İstanbul'da iki şahısta  193.- lira hisse ve üç şahısta 310.-45 lira garzdan Uşakta takipte Manisada sekiz şahısta 1.067.-20  lira ve takibe verilmeyen Eskifoçada bir şahısta 400.- lira ve Fazıl Bey tarafından Uşakta takipte bir şahısta 800.- lira  hisse ve Eskişehirde dört şahısta 394.-12 lira  zeriyat ve Kulada iki şahısta 68.- ve Afyonda 17 şahısta 499,-97  lira zeriyat, Kırkağaçta üç şahısta 998.- Akhisarda iki şahısta 375.- ,Eşmede iki şahısta 36.- ve menemende iki şahısta 204.-10 lira hisse alacaklarıyla Bozüyükte beş şahısta 107.-43 lira zeriyat ve Salihlide iki şahısta  390.- lira hisse alacakları ve yine Salihlide 16 şahısta 23.957.-13 lira zeriyat ,Alaşehirde iki şahısta 160.- lira hisse yine Alaşehirde 17 şahısta 11.900.-49 lira zeriyat ve Uşakta 184 şahısta  ( 24.089.-27 ) lira zeriyat ve garz ve Avukat Süreyy Bey tarafından takip edilen Kemalpaşada bir şahısta 100.- , Kasabada 32 şahısta 3.179.-50 lira hisse alacaklarıyla Kasabada 34 şahısta  10.492.-95 lira zeriyat alacakları , Ispartada avukat Tahsin Bey tarafındantakip edilen bir şahsın 6.291.- ve Bur-durda takip edilen bir şahısta  9.061.-91 ve Avukat AliRıza Bey yarafından Kütahyada takipte on iki şahısta 988.-  ve Avukat Kenan ve Mehmet Nuri Beyler tarafından takipte Manisada  27 şahısta 2.969.- lira hisse alacakları ile 15 şahısta 736.-17 lira zeriyat, İsmail Hakkı Bey tarafından Eskişehirde takipte bir şahıstan 2.000.- lira hisse ve Akhisarda Uşaki avukat İsmail Hakkı bey tarafından takipte  43 ki-şide 1.309.-21 lira zeriyat hacı Tefik ve Sadık Beyler tarafından Balıkesirde takipte altı şahısta  571.- lira hisse ve  10 şahısta 334.-01 lira zeriyat ve avukat Mustafa Kemal Bey tarafından takipte  Menemende 17 şahısta 2.208.-75 lira hisse ve 75 şahısta 2.912.-29 lira zeriyat , Dava vekili Etem Bey tarafından takip edilen salihlide  11 şahısta 1.093.- l,ra hisse , 15 şahısta 2.430.- lira zeriyat , Avukat Rüştü Bey tarafından takipte Alaşehirde 16 kişide 5.190.-23 zeriyat alacakları ki ceman ( 122.001.-47 ) liralık matlubat toptan pazarlık suretiyle elden satılacaktır.  

                Müşterilerin Uşak Şirket merkezine yazı ile müracaat etmeleri ve  % 7.5 nisbetinde pey akçesi yatırmalarılazımdır. engeş 25 teşrini evvel " Ekim " 934 tarihine kadar müracaat kabul olunacaktır.

               Fazla tafsilat isteyenlerin şirket merkezine müracaat etmeleri ilan olunur.

                                      ----------------------    *     -------------------- 

                  *     23 Aralık 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi
            Uşak Şeker Fabrikasının Siyasi Bir Oyunla 

                    Devletleştirildiğinin Basındaki  Yansıması  
             
               Uşak'tan notlar 
         Şehirde bir topluluk varlığı göze çarpıyor. Bütün genel kurumları istenildiği gibi çevirmek için geregen üyeler var. Değişim partisi bütün bu işlerin üstünde düzencilik yapıyor. Kafaları altı okun saçtığı işıklarla ay-dınlık bir Uşak gençliği ve bunların başında hepsinin saygısını kazanmış bir önder var.

                        Bay Remzi Güres 
         Uşağa can veren, Uşak ekonomisinin motoru olan Şeker Fabrikamızın bu güçlü, bilgili genel çevirgeni buradaki topluluk hareketlerinin de çevirgenliğini yapıyor. Fırkada da Fabrikadaki kadar çalışan bu kişi Uşak ve Uşaklılar için hayırhak olduğu kadar faydalı.
             Gazete fotokopisi arşivimdedir.

                                  ----------------------    *      ---------------------