12599

Şeker Fabrikası - 1928 - 3


                   1928 - 2  nin Devamı

                 Sermaye                                                                   1.200.000.-00
                 Duyun Senedatı                                                            13.173.-48
                 Türkiye Sanayi ve Maden Bankası                    1.966.266.-42
                 Muhtelif Alacaklılar                                                   360.903.-50
                 İŞ Babkası İzmir Şubesi                                             20.469.-57
                 Emanet                                                                           25.469.-00
                 Hesabat-ı Nazıme                                                        46.666.-00    
              
                 Kayyum-u Sabite İmha Hesabı                                71.483.-03

                                                                                                3.703.992.-00

                       
                             MUAMELAT                                   Yekün
             Sene-i Sabıkadan Devrolunan                                 137.441.-89
             
                1926 Senesinde Hesabat-ı Muvakkatede
                 Mukayyet Olup 1927 Senesinde Meclis-i
                 İdarece zarardan Mahsubu Kabul Olunan
                 Masarıf-ı Müteferrike ve Emtia satışı
                 Zararları                                                                            3.864.-48
             
                 Eylül 1927 den Eylül 1928 Tarihine kadar
                 Fabrikanın Bir Senelik Sigorta Ücreti                        6.604.-18 
             
                  Faiz ve Komisyon                                                      239.445.-61
               
                 Skoda Fabrikasının Sahip Olduğu Şİrketimiz
                 Hisse Senedatının Bermucib-i Mukavel
                 % 9  Faizi                                                                          21.308.-08
               
                 Şeker Satışından                                                            14.702.-52  
               
                 Ambarda Mevcut 800.806 kilo Şekerin Maliyet
                 Bedeliyle Piyasa bedeli Arasındaki Fark                168.722.-52
 
                                                                                                        592.090.-47     

             1926 Senesine Aid Olup Meclis-i İdarece
                 Kardan Mahsubu Kabul Olunan Müteferrik                     349.-78

                 Varidat ve Tahsisat                                                            
               
                 Akçe Farkından                                                                       715.-22   

            
                 Varidat-ı Müteferrika                                                           2.064.-94 

                 
                 Emtia-i Muhtelife Satışından                                              3.058.-23
                 
                 1926 Senesi İstikraz Olunan Meblağ-ı Faiz ve 
                 Komisyonlarının Meclisi İdare Kararıyla Hesabat-ı
                 Muvakkateye Naklinden                                                   51.452.-23
                 
                 Meclis-i İdare Kararıyla Hesabat-ı Muvakkateye 
                 Nakil Olunan Artezyen Masarıfına Ait Amortinin
                 Tashihinden                                                                            4.756.-70
                 
                 Zara Bakayası Olup Bera-i TevazinZam Olunan       529.693.-26

                                                                                                             592.090.-47   


              Defatir Kuyudatına  muvafık olduğu tastik olunur.


                                                           Muhasebe Müdürü :  Arif                 Müdür-ü Umumi : İlhami Nafiz

                                              

 
                  Aslı Arşivimdedir.

                                   -------------------------    *     ---------------------