12599

Şeker Fabrikası - 1932 - 1

                                       
       *                         
   25 . Şubat . 1932  Tarihinde  Yapılan
                               Genel  Kurul  Toplantı Tutanağı

                Uşak Terakkı-i Ziraat Türk Anonim Şirketinin 25 .Şubat . 1932 Tarihine müsadif Perşembe günü saat on dörtte Uşak'ta Şirket merkezi olan Şeker Fabrikasında İçtimaı mukarrer adi Hey'eti Umumiyesi mezkür gün ve saatte toplanmıştır.
               
                 İktisat Vekaletini temsilen Hükümet namına Komser olarak İzmir mıntıkası Ticaret Müdürü Ziya Bey İştimaa iştirak etmiştir. İçtima davetnameleri ve ruzname Ticaret Kanununa ve esas mukavelenameye tevfikan İstanbul'da mümteşir Cumhuriyet, Milliyet, Vakit ve Akşam gazetelerinin 25 Kanunisani, 5 ve 15 Şubat 932 tarihli, Ankarada münteşir Hakimiyeti Milliye gazetesinin  25 - 31 Kanunusani 932 , 5 ve 15  932  Şubat tarihli ve İzmir'de münteşir Ana-dolu Gazetesinin 25 Kanunisani , 5 ve 15 Şubat  tarihli nüshalarıyla ilan edildiği ve hissedarlara taahhütlü mektupla davetiyeler gönderildiği anlaşılmıştır.
               
                 İçtimaa  524.432.- lira kıymetinde 264.216 hisseyi asaleten veya vekaleten temsil eden  48  hissedarın iştirak ettiği ve bu miktar Ticaret Kanunu mucibince içtimaın akti için lazım gelen müzakere nisabını geçtiği görül-müş ve işe başlanabileceği Komser Bey tarafından bildirilmiştir. Vaki teklif üzerine reisliğe Remzi Bey akaliyetin de iltihakıyle müttefiken intihap olunmuştur. En çok reye sahip olan hissedarlardan Sanayi ve Maden Bankası namına  Adnan Bey ve Molla Ömer Oğlu Nuri Bey rey toplamaya memur intihap edilmiştir.
             
                 Hey'eti Umumiye katipliğine hissedarlardan Yusuf Raşit, Sabri, Seyfi, Tevfik, Asım ve Ömer Beyler intihap olunmuştur.
             
                 Müzakereye başlandığı ve ruznamede yazılı ifade üzerine söz istenilmesi Reis Remzi Bet tarafından tebliğ ve söz isteyenler tespit edilmiştir.
           
                 Avukat Nuri Bey :

                 Ruznamenin ilanı hakkında Komser Beye ricamız vardır. Lütfen nazarı dikkate alınsın.
         
                 Reis Remzi Bey :
                 İzah ediniz.
           
                 Nuri Bey :

                 Bu günkü içtima keyfiyeti tasfiye memurları tarafından ilanat ve davetname ile yapıldı. Ancak içtimaın gazete-lerde adi olarak vuku bulacağı yazılı isede davetnamelerde hiç bir kayıt yoktur. Bu cihet elimizde bulunan davetna-melerde anlaşılmaktadır. Binaenalyh ilanat noksandır. İçtima Kanunen devam edemez. Burada kanuni bir hata vardır.Malumunuzdurki, bu içtima ilanda görüldüğü üzre Şirket mevcudatının satışı hakkındadır. Madde tadili icab eden zamanda fevkalade içtima vuku bulur ve bütün hissedarlar ales'seviye davet edilir. Madde tadili şirketin herhangi bir idari şeklinin tadili hakkındadır. Satış keyfiyeti şirket idaresinin tadilinden büyük olup bütün mevcudiyetine saridir. Binaenaleyh bu vaziyetten umum hissedarların alakadar olması icabeder. Bu noktai nazardan davet kanunsuzdur.
           
                  Komser Bey :

                  Gazetedeki ilan ve davetnameler Kanuna muvafıktır ve adi bulunduğundan Hey'eti Umumiye müzakeresine devam eder. Kanunen aranması gereken nisapta mevcuttur. Bu gibi itirazlar zapta geçecektir. Bu sebabten müzakere devam edecektir.
         
                  Remzi Bey :

                  Beyanat tabii zapta geçmiştir.Bu hususta ve başka hususlarda söz isteyen varmı?
           
                  Nuri Bey :

                  Bendenize kalırsa bu hususta karar Hey'eti Umumiyenindir. Reye müracat edilsin.
           
                  Komser Bey :

                  Müzakereye iptidar için celse Kanunen açılmıştır. Merasimi lazime ifa edildiğini anladıktan sonra daveti icap-ettiren Ruzname üzerinde konuşmak lazımdır. Kanunsuzluk varsa zabıtlarla tespit ve Komserlik imzasıyla tevsik olunacağından muterizlerin hakkı bakidir. Hey'eti Umumiye bu Mes'ele üzerinde karar veremez.Kanun tarafından Kanun namına burada bulunuyorum.
       
                  Nuri Bey :

                  Reye müracaat zaruridir, Komser Bey, içtimaın vuku bulup bulmayacağını tayin eder.
         
                  Reis Remzi Bey :

                  Riyaset reyleri sormaga mecburdur. Bu içtima Kanuni değildir deyenler varsa isimlerini yazdırsınlar.
         
                  Komser :
                  Gazetelerde Kanunen yapılması lazım gelen ilanat yapılmışmıdır? Hey'eti Umumiye ilanatlarla beraber davetiyeleri aldılar. Nuri Bey keyfiyeti gazetede okuduklarını ve davetnameyi aldığını söyledikten sonra bir hisseda-rın bu içtimaları Kanunsuz bulması iddiası doğru, haklı bir şey değildir. Bir Kanun neşredilince on milyon Türk bilir sayarız. Mademki gazetelerde ilan yapılmıştır davetnameler tevzi edilmiştir her hissedarı haberdar olmuş addede-riz. Gelen Hey'eti Umumiyede vazifesini yapar gelmeyenleri düşünmeyiz. Usulsüz olarak ne görüyorlarsa bun izah etsinler.
         
                  Nuri Bey :

                  Bendeniz vakıfım. Vakıf olmayan hissedarlar için söylüyorum.
         
                  Molla Ömer Oğlu Nuri Bey :

                  600 hisseye malik olan mı, beher hissedar mı iştirak edecek, bu reye konulmalıdır.
         
                  Remzi Bey :
                  Müsadenizle izah edeyim. Her hissedarın hey'eti Umumiyenin Kanuniyeti hakkında itiraz hakkıdır. Riyaset bunu itibara alır. Keyfiyet kayda geçecektir. Reye koymak ıstırarı vardır. Tekliften maksat içtimaı tehirolduğuna göre bundan bir faide hasıl olacakmı. Tasfiye halinde olan bir müesseseyi seri tasfiye daha muvafık olmaz mı, usule tealluk eder. Muhtelif tedbirlerle tasfiyeden içtinap mümkünmüdür. Bunları düşünmek ve rey beyan etmek Umumi Hey'etin takdirine aittir. Bu içtimaın Kanunsuz olduğu hakkında iddiada  bulunanların isimlerini yazıyoruz.
           
                  Hami Bey :

                  İştirak ediyorum.
           
                  Nuri Bey :

           
                  İştirak ediyorum. İlanat doğru değildir. Davetnamelerde bu cihet tasrih edilmemektedir.
           
                  Sadettin Bey :

                  Kanunsuzluk yoktur. Ticaret Kanunun bu babtaki maddesi " Tasfiye mümurları münfesih şirkete ait emvali  ancak bil müzayede satabilirler." deyor. Bunun aksi için yani elden satış için şürekanın muvafakati lazımdır. Diğer bir maddede ise bu mes'ele adi içtimaların nisabı ile hal olunur. Denilmektedir. Kanunun bu babtaki  366  ve 450 inci maddeleri sarihtir. ( maddeler okunur ) Binaenalyh Kanuna mugayeret varit değildir.
           
                  Nuri Bey :

                  Tabii ekseriyetle hal olunur ve ruznamede yanlış olur.
           
                  Remzi Bey :

                  Müsaade ediniz, söz isteyiniz sıra ile söz vereyim.
           
                  Hami Bey :

                  Bu içtima olsa olsa Fevkaladedir. adi içtimaın, malumu aliniz vaktı Mayıs nihayetindedir. Binaenaleyh ilanda adiyen değil, fevkalade içtima denilmesi lazımdır. İlanat kanunsuzdur.
           
                  Remzi Bey :

                  Hey'eti Umumiyenin reyine müracatı riyaset zaruri görür. İtiraz edenlerin isimlerinin Hey'eti Umumiyenin zaptına geçmesi lazımdır. İsimleri yazacağız.
           
                  Nuri Bey :

                  Malumunuzdur ki, şahısların reyleri birer rey değil, müteaddittir. İşari reye müracaatta bu keyfiyet anlaşıla-maz. Reyi hafi ile yapılması ve rey verenler verakada imzasına göstermesi lazımdır. Rey alınacak zamanda da her umumi içtimada itiraz ettiğimiz gibi Bankanın yalınız on yedi reyi vardı. Muvazaa ile diğer zevata verdiği reyler hükümsüzdür. Bunların esnayı tetkikte nazarı dikkate alınması lazımdır.
           
                 Sadettin Bey :

                 Herkes reyini verirken not ettirir. Rey adedini bildirir. Muhterem hazurundan hiç birisinin fazla rey söylemyeceği tabiidir. Sonra mukayese olunur.
           
                  Remzi Bey :

                  Amal olsun işin teklif üzerine hareket edeeceğiz. Her zat reyini nisabı buluruz. ( Reyler söylenilir.)
           
                  Nuri Bey  10 , Hami Bey  7 , Akseli Zade Ahmet Bey  6 , Bayram Efensdi  2 , Aziz Efendi  5 , Hamza zade  2 , Çorapcı Zade Ali Bey  2 , Süleymen Bey  5 ,  Hacı Mehmet Ali Bey  8 , Mirim Zade Şükrü Bey 8 , Molla Ömer Zade Nuri Bey  3 , Simavlı Zade Hacı İbrahim Bey 5 , Kıyye Zade Ahmet Bey 3
           
                  Remzi Bey Devamla :

                  Başka varmı beyler cem edeceğiz. ( REyler cem edilir yekün  66  reydir. )
           
                  Remzi Bey Devamla :

                  İtiraz nisabı teşkil etmiyor. Çünkü  66 rey yani 79.200.- lira sermaye sahipleri itiraz etmişlerdir.Binaenaleyh müzakereye devam ediyoruz. Ruzname bir maddeden ibatertir. Fabrika ve müştemilatının pazarlıkla satılması hak-kında selahiyet mevzu bahstir.
           
                  Tasfiye Memuru Sadettin Bey :

                  Tasfiye memurlarının raporu okunsun . ( Tasfiye memurlarının raporu okunur.)

                                                        Tasfiye  Memurlarının Fabrikanın Sanai  Maadin  Bankasına
                                                                 Satılması  Kararını  Tastik  İçin  
                                                         Genel  Kurula  Bir Raporla  Sunuyorlar

                                   
                                      
                                         Hali Tasfiyede Bulunan Uşak Terakkı-i Ziraat  Türk Anonim
                                                   Şirketi Muhterem Hissedarlar  Umumi  Hey'etine


                
  Tasfiye mebdei itibariyle tanzim edilmiş olan Bilançonun  24 . Teşrinisani " Kasım" 931 tarihinde tolanan Hey'eti Umumiyece tastik edilmesi üzerine biz tasfiye memurları,
                  Bir yandan 931 senesi kampanyasının ikmali ve matlubatın tahsili mesaisine devam ile beraber diğer taraftanda Şirket mevcudatının tasfiyesi tetkikatına girişerek mevcudatın aşağıda yazılı esaslar dairesinde  tasfiye-sini münasip gördük.
               
                  1
- Şeker Fabrikası müştemilatının kaimen bir kül halinde satılması hissedaran menfaati muktezasından ve icabı maslahattan olduğundan. Fabrika aşağıda yazılı gayri kabili tefrik müştemilatıyla bir kalemde satışa arz edilmiştir.
             
                       BU MÜŞTEMİLAT ŞUNLARDIR
:    
           
 
                   Bil' umum Binalar , Araziden Fabrika tesisatıyle alakadar olanlar , Bil'umum ağır makinalar ve Kimyaha-ne , rasathane alatı , İspirto fabrikası , Melas ve İspirto depoları , teressüp havuzları , su tesisatı , dranajlar ve kuyular , Demir yolu ve dekaviller , Elekririk Tesisatı , sabit kantarlar , telefon tesisatı , hudut ve speri saika tesisatı , lagım-lar , yollar ve garaj önünde tulumba. 
              
                   2 -
Kampanya malzemesinden bakiye kalan kömür, Küsbe ve kireç taşının dahi mukayyet maliyet kıymet-leri esas tutulmak suretiyle ve küçük alet ve edevat ile malzeme ve koltuk ambarları mevcutlarının piyass kıymetleri taktir ettirilerek o kımetleri üzerinden pazarlıkla satışa arz edilmesi ve ziraat aleti ile vasati nakliyenin ve demirbaş eşya ve mefruşatın dahi bir hey'et marifetiyle tahmin ettirilecek kıymetleri üzerinden ve aleni müzayede suretiyle satılması münasip görülmüştür.
             
                   Bu takdiri kıymet muameleleri kısmen bitmiş ve kısmen devam etmekte bulunmuş olup neticeye göre bu eşya ve levazım pek yakında satış arz olunacaktır.
             
                   Şirket mevcudatının en mühim kısmını teşkil eden Fabrika ve müştemilatının bil'müzayede bulunacak bedel ile alel usul talibine ihalesi tasfiye Tasfiye hey'etinin selahiyetleri cümlesinden olduğu halde Hey'etimiz bu satışıpazarlık suretiyle ve muhterem hey'etlerinin tasvibiyle yapmayı daha münasip ve hissedarların menfaatine daha muvafıkbulduğumuzdan dolayı bir taraftan satış esaslarını gazetelerle ilan ve pazarlık müddetini tespit etmk-le beraber diğer taraftan muhterem hey'etlerini bu içtimaa davet eylemiştir.  
             
                    Binaenaleyh, bu günkü içtimada tasfiye memurlarınca muhterem Hey'etlerinin tasvip kararlarına arzolu-nan satış, Fabrika ve müştemilatının yokarda arz olunan pazarlıkla elden satışı mes'elesidir.
           
                   Bu satış hakkında gazetelerle ilan olunan şartlar ve bu ilanların hangi tarihlerde hangi gazetelerle neşro-lunduğunu mübeyyin cetvel merbuttur. İlanda mümderiç fiyat satılmakta olan arazi , mebani ve tesisat kıymeti mu-kayyidesine tamamen mutabık olup yalınız ilk tesis senelerinde istikraz olunan mebaliğe ait faiz yekünu olan ve 927 senesinde Bilanço vaziyetini mecburi tasfiye vaziyetinden kurtarmak maksadıyle kar ve zarardan sabit kıymet-ler faslına nakledilmiş bulunan  51.452.- lira bu yekundan tenzil edilmiş bulunmaktadır. Bu ilan üzerine yalınız San-ai  ve Maadin Bankası matlubatına mahsuben fabrikayı satın almaya talip olmuş ve merbut şartnamede münderiç esaslar dairesinde  1.765.689.- lira fiyat teklif eylemiştir. Teklif olunan fiyat mukayyet kıymetlere nispetle 51.000.- lira kadar noksandır.
             
                    Bu vaziyet karşısında Hey'etimiz Sanayi ve Maadin Bankasıyla tekrar pazarlığa girilmiş ve teklif eyledikleri bedelin kıymeti mukayyideye iblağı için  51.452.- zam etmelerini talep etmiş ve Sanai ve Maadin Bankası da mahsa şimdiye kadar müessesenize karşı ızhar etmiş olduğu harıhaklılıkların yeni bir delilini ibraz etmiş olmak için bu talebimizi kabul ile bedeli iştirayı  1.817.141.- liraya iblağ  etmiştir. 
             
                    Bu teklifi hey'etiniz maku ve mutedil ve hissedaran menfaatine muvafık bulmaktadır. Çünkü 929 senesin-de Meclisi İdarece mutahassıs Mühendislere yaptırılan takdiri kıymetler neticesinde binalara konulan kıymet, Mu-kayyet kıymete nisbetle yüzde otuz dört ve makinalara konulan kıymet keza mukayyet kıymetlere nispetle yüzde yir-mi dokuz derecesinde noksandı. Son iki sene zarfında Makina ve inşaat bedellerinde vaki olan mühim tenezzüllerdahi ayrıca nazarı mütaalaya alınmaya laıktır.
             
                    Binaenalyh tasfiye heyetimiz başka alıcı zuhur etmediğinide nazarı dikkate alarak mukayyet kıymet yekünu olan  1.817.141.- lira üzerinden Fabrika ve müştemilatının Sanai ve Maadin Bankasına elden satılması hususunda muhterem Hey'etlerinin tasvip ve selahiyet kararlarını rica eder.
             
                    Nuri Bey :

                    Gazete ilanları da okunsun, toptan satışmıdır, Ne şekildedir. ( gazete ilanı ilk fıkra okunur :
           
                    Hali tasfiyede bulunan Uşak Terakkıi Ziraat Türk Anonim Şirketi tasfiye heyetinden:
             
                    Hey'eti Umumiye kararı ile tasfiye halinde bulunan Uşak Terakkıi Türk Anonim Şirketinin Mutasarrıf olduğu Şeker Fabrikası aşağıda yazılı müştemilatı  ve teferruat ve bilcümle mütemmim cüzileriyle beraber satışa çıkarılmış olduğundan satış şartlarının esas hatları aşağıda ilan olunur.
           
                    Reis Bey :
                    Söz isteyen varmı ?
           
                    Nuri Bey :

                    Tasfiye memurları Ticaret Kanunun 456 ıncı maddesi mucibince Hey'eti Umumiyeye karşı mecbur oldukla-rı vazifeyi ifa etmediler. Mazkur maddede tasfiye sonunda derhal nihayi ve kat'i bir hesabı Hey'eti Umumiyeye getirmeğe mecburdu. Okunan rapor Fabrikayı toptan satışa arzedildiğine dairdir. Bu hususda Kanuna muhaliftir. Çünkü tasfiye memurları münfesih şirketin emvalini toptan satışa ancak Umumi Hey'ette aldığı karar üzerine ya-par. Böyle bir karar yoktur. Binaenaleyh kendilerine Kanunun bahşetmediği bir vazifeyi yapıyorlar. Tasfiye kararına evvelden beri muhalifiz. Farzı muhal tasfiye kabul olunsa bu seneki fabrika İstihsalatının hesap neticesinde ser-mayemizi koruyacak bir vaziyette olduğunu görüyoruz. Binaenaleyh Şİrket tasfiyesi ortadan kalkacağı için satışa hiç bir surette muvafakat edemeyiz.
           
                    Şunu da ilave edeyim:
             
                    Fabrika mevcudatının kıymetleri konulan fiyatlar usul dairesinde tayin edilmediği ğibi erbabı fen ve ihtisastan da intihap olunmadiği için bil'umum mevcudat noksan bedelle gösterilmiştir. Buna ait olan Misallerim şunlardır: Fabrika malzeme ambarındaki mevcut yedek alatı 290 bin lira iken yüzde seksen derecesinde noksan fiyatla gösterilmiştir. Halbuki bu alat kullanılmadığı için ve atidede fabrikada kullanılacağından fatura üzerinden kabulü lazımdı. Makina aksamı ve garajdaki alatı ziraiye ve kamyonlar için gösterilen bedeller de hakikata mukarin değildir. Ve zararımıza olarak akydedilmiştir. Tayin olunan muhammin Hey'etinin şahıslarına hürmet etmekle beraberSüleyman efendi bu güne kadar Maliye tahsildarlığı ve biraz ziraat yapmış bir zattır.Seyfi Beyde uzun zaman aşar ile iştigalden başka bir iş yapmamıştır. Demekki bu iki zat ne Fabrikadan ve nede alatından ve nede alatı ziraiye ile bunların teferruatından hiç birisine vukufiyetleri yoktur. Fiyatlarına da vakıf değillerdir. Bil'umum malze-meyi fabriknın kendi aralarında bulundurduğu memurların direktif mucibince tespit ettiler. Bu takdiri kıymet listesi-nin nihayetinde mıhammin Hey'eti olarak bir makina Mühendisi veya alatı ziraiye mütehessısı veya bu gibi bir fen adamı imzası olmalıydıbu rapora bir diyeceğimiz olmazdı. Çünkü hiç kullanılmayan yedek alatların dun fiyatla Bilançoya geçmesi halen kullanılan alatı ziraiyenin de hurda demir fiyatı üzerinden Bilanço yapılması  buna bariz bir delildir.Şuhalde ihtisas ve vukufu olmayan bu iki zat doğrudan doğruya yanlarındaki memurların bir esasa müstenit olmayarak koydukları fiyatı tamik etmeden kabul ettiler. Böyle bi,r Bilanço veya rapor akaliyet aleyhine yapılmış bir Bilançodur. Bunu kabul etmeyeruz.  
           
                      Reis Bey :

                      Zeki Bey söz sizindir.
           
                      Zeki Bey :

                      Efendim müessese teessüs ederken Sanayi ve Muadin Bankası şirketimize azim bir meblağ vermişti. Se-nelerden beri Bankanın parası kullanıldı. Hadisat ve zaman müesseseyi bu gün tasfiyeye doğru sürüklemiştir.Bir taraftan Bankanın matlubatı diğer taraftan da hissedarların vaziyeti tasfiyeyi icab ettirdi. Tasfiye luzumu karşısında halkın da az çok bir hissesi vardır. Bu hisselerin kendilerine yüzde yüz  nispetinde tediyesini rica ediyorum.
           
                      Akseli Ahmet Bey :

                      Reis Beyefendi tasfiye memurlarının intihabında ve dört senelik hesabatı umumiyede Bilançoların tastikine Hey'eti İdareyi tebriyede Halk arası dahil değildir. Çünkü Sanai ve Muadin Bankası on rey istimal edeceği yerde muvazalarla üşyüz elli rey kullandı. Halhın yüz elli reyi daima akaliyette kaldı. Heyeti İdare kendi hesabatını kendi tasfiye etmiş ve kendisi yine kendisini tebriye etmiştir. Layüsel ammayef'al idarenin neticesi de bu gün meydana çıkmıştır. Lehimize yazılan erkam istisgar ve aleyhimizdekiler istikmal edildi. İşte biz Halk ve fukara ne hesabatı ve nede tasfiye Bilançosunukabul etmiyoruz. Beş kara vagon isticar ederek Halaskarımıza, Başvekile, Vekillere, Meb' uslarımıza velhasıl hertarafa baş vurarak tasfiyenin iadesini istirham edeceğiz. Halkı yadırgayacak bi Hükümet ta-savvur etmiyoruz. Hükümetimiz bizi sinei şefkatine basrak metalebemizi koruyacaktır. 
         
                     Komser Ziya Bey :

                     Bulumduğumuz yer bir Şirket Hey'eti Umumiyesidir. Herkes kendi reyine göre veyahut  temsil ettiği hisselere izafeten söz söyleyerek ifadesini umuma ve Halka teşmil etmemelidir. Burası Milet Meclisi değil. Halk namına de-ğil hisseler namına söz söylenir. Bütün  şirketlerde bilhassa Ecnebi şirketlerde adap ve usulden olan bu noktaya dikakat edilmesini tavsiye ederim.
         
                     Reis Bey :

                     Halkın hakkı namına söylenen sözlerin miktar ve hududu bellidir. Salahiyetler bir tetkik ile meydana çıkacaktır.
         
                     Akseli Ahmet Bey :

                     İstediğim gibi söz söylemekte serbestim.
           
                     Komser Bey :

                     Yalınız Reis Bey müsaade ederseniz izah edeyim. Arkadaş deyorki herkes istediği gibi söz söyler bu doğru-dur. Fakat kendi hesabına söyler. Hissesine istinaden söyler. Umum namına söz söyleyemezler.
           
                     Nuri Bey :

                     Komser Beyin söz söyleme tarzına müdahaleye hakkı yoktur.
         
                     Reis Bey :

                     Söz sizindir Hami Bey  
         
                     Hami Bey :

                     Bizi buraya davet edenler şirketin tasfiye muameletını ikmal etmiş ve satış için reyimizi istemiştir. Tasfiye ve sair teferruat hakkında Nuri Beyin söylediklerine tamamen iştirak etmekle beraber şunuda söyleyeyimki bu Şİrket Şirket olarak vaz edilmişsede bilahere Sanayi Muadin Bankası fazla sermaye koyarak ve hatta ikrazda bulunarak Şirket üzerinde mütehakkim bir vaziyet almış ve Şirketi hali aslisinden çıkararak Sanayi Bankasının müstakil ve münferir bir müessesesi haline koymuştur. Buna sebeb olarak Ticaret Kanununun 365 inci maddesinin vaz'ındaki maksat bir tarafa atılarak hissedarana hakkı rey verilmemesidir. Çünkü 365 inci maddede hisse ne kadar olursa olsun 10 reyden fazla rey istimali men'edilmiştir. Bu ise küçük hissedarların Hukukunun muhafazasına matuftur. Yani sermayedarlar küçük hissedarları ezüp şimdi bizim düştüğümüz vaziyete düşürmesinler. Banka ise  hisse-darları ezmek ve bunların hisselerini yutmak için yegane bir çare bulmuş oda kendi hisselerini içtima günleri için muvakkaten ve muvazaa ile itimat ettikleri memurlarına satarak  10 reyi üçyüz küsur reye çıkararak şirkette içtima-larda mukarreratta hakim ve tamamıyle müstakil bir mevkii kazanmıştır. Bunu senelerce tekrar edip dururuz. Fa-kat buna isma etmek mümkün olmaz. Biz onları her içtimada insafa davet eder ve merhamat dilenirdik. Halbuki Banka bize acımadı ve İdam kararımızı verdi. Bu günde tatbikine başlıyor. Artık son derecesine gelen bir mahku-mun ne ise biz de onu yapacağız. Yani en son merci olan mahkemelere müracaat edeceğiz.. Bunu muhakkak yapacağız. Fakat uzayacaktır. Tasfiyede satışta her şey de neticeyi mahkemeye kadar sürüncümede kalacak bu ise Banka için ve bizim için bir zarardır. Banka şu anda olsun insafa gelsin Halkın yani hissemizin - menfaatinden de geçtik - tamamen tediyesini lütfederse biz de artık çekilelim der kurtultruz. Zannderimki bundan başka bir çarei hal yoktur. Bu nokta Bankanın da nef'inedir. Banka bizim biz Bankanın hepimiz bir Milletin evlatlarıyız. Ve menfaatte Milletindir. Bu hususun ehemmiyetle tezekkür buyrularak Banka Müdürü Sadettin Bey tarafından Banka namına hisselerimizin tamamen iştirasiyle bizi bu dertten kurtarmasını rica ederim.
           
                     Sadettin Bey :

                     Müsadenizle bütün noktalara cevap vereyim. Evet 457 inci madde mucibince bir nihayi Bilanço yapmak la-zım gelir.Fakat daha nihayi bilanço yapmak zamanı gelmemiştir. Bütün mevcudat tespit edildikten satış hasılları ortaya geldikten sonra bu yapılabilir. Müracatımız başka bir noktayı istihdaf  ediyor. Kül halinde satış tabii Hey'eti Umumiye kararına vabestedir. Fakat burada fabrikanın satışı mevzu bahstir. Gayri kabili tefrik olan fabrika ve ak-samını parça parça söküpte demir olarak satacak değiliz. İnşaallah fabrika burada daha çok zaman muntazam neticelerle payidar olur. Kül halinde satış cihetine tevessül edilmiş değildir. Ve esasen bu gün için bu cihete git-menin müşkülatı vardır.bunun için üç rub'u sermaye sahiplerinin bulunması icap eder. Defaatla böyle bir ekseriye-ti toplamaya ise ise muvaffak olamamışızdır. Kanunun bahşh ettiği kül halinde satış Şirket matlubat ve mevcudatı-nın bir kül halinde ahere devridir ki bu mevzu bahsolmamıştır. Bu günkü takdiri kıymetler gayri kanuni ve noksan-dır deyorlar. Satış selahiyeti istediğimiz kısımlar unutulmasınki takdiri kıymete dahil değildir. Satışa arz edilen kıy-metler binalara, makinalara ve tesisata aittir. Bunlar ne derece pahalıya mal olmussa olsun Banka bunları kayıtla-rı üzerinden tekabül etmektedir.
           
                      Takdiri kıymeti zaruri olan kısımları Kamyon, Otomobil, Traktör gibi istimalden sakıt olan veya üç sene kul-lanıldıktan sonra satılmaya arz edildiği zaman mukayyet kıymet göstermeyecek olan bu gibi alatı ziraiyedir. Bunlar bittabii takdiri kıymete tabidir. Buda sizin tasvibinize arz edilecek başka münasip bir şekilde maalesef yoktur. Bu satışlara ait kayıt kıymetleriyle takdiri kıymetlerinin noksan olması da pek tabiidir.Zaten bu gibi kısımlar bittabii mü-zayede ile satılacaktır. Kim isterse fazla bedelle talip olabilir.Müzayede neticesi hakkında vakti gelince cevabını da veririz. Takdiri kıymet için intihap edilmiş zevata gelince, Bu husustaki sözü selahiyattar arkadaşa bırakırım. Mu-hamminler muhterem zevattır. Belediye tarafından intihap olunmuştur.Tasfiye için yaptığımız Bilançoyu daha iki ay evvel tasvibinize verdik. Bunda mevcut kıymetler takip edilmektedir.Fabrika ayrıca kül halinda şimdi satışa arz edil-miştir. Tasfiye ikmal edilmiş değildir. Bankanıın Şirket üzerinde tahakkümü yoktur. Şekli Hükümet verdi ve Banka da Hükümetin emrine itaat etti.  Hami Bey Banka bizimdir deyor. Banka bittabii Milletindir. Hisselerimizi yüzde yüz kabul etsin deyor. İşte bu nokta tamamen selahiyetim haricindedir. Bankanın bir İdare Meclisi vardır sonra bu meseleye o da kendiliğinden karar veremez. Hüükümet karar verecektir. İş elyevm tasfiyededir. Neticesi çıksın bu ricayı o zaman müştereken Hükümetten isteriz. Naçiz bir fert sıfatıyla Halka yapılacak tediyenin kabil olduğu kadar çok olması için çalışacağıma söz veririm. Bu temenninin serdini tasfiye hasılı ortaya çıktıktan sonra Hükümete ya-pabiliriz. Verilecek miktar belli olur. Maruzatım bundan ibarettir.
           
                     Alaattin Bey :
                     Hami ve Nuri Beylerin sözüne Sadettin Bey cevap verdi. Hami ve Nuri Beyler güzel söylediler uzun söylediler fakat efkarı teşvik etmek istediler. Nuri Beyin evvelce okuduğu  456 ıncı maddeyi bir daha okumasını tavsiye ederim.
           
                     Nuri Bey :
                     Siz Okuyun
           
                     Alaattin Bey :

                     Ben okuyorum. ( Okur ) bu madde bu günkü mevzuu haricindedir. Bunu iki muhterem Avukat değil başka birisi ileri sürseydi zuhul buyurmuş derdim. Halbuki maddeyi okuyanlar anlaması lazım lazım gelen hukukcu ar-kadaşlardır. Bu gün için bu ictimada bu maddenin yeri yoktur. Bu madde bu gün okunacak bir madde değildir. Bunun nihayi ve kat'i Bilanço geldiği zaman okunması lazımdı. Belediyenin gösterdiği iki arkadaşa gelince, Kanun bu selahiyeti Belediyeye vermiştir.Ve Belediye bunu yapmıştır. Nuri Bey bu iki arkadaş için Maliye tahsildarlığı et-miş ziraat yapmış mütalaasını yürüterek iyi bir yola gitmemiştir. Bu zatlar muhteremdir. Süleymean Bey Belediye Reisliği yapmış bir zattır. Diğer bir arkadaşta Halk arasından bahsetti. Halk eziliyor dedi. Tasfiye Hey'etinin bir uzvu bulunduğum için şunu arz etmekisterimki bu gibi sözler temamen cavaptan müstağnidir. Burası Parlemento değildir. Umum namına Halk namına söylensin. Burada parası hissesi olan söyler. Hami Bey de  456 ıncı madde hususunda hataya düştüler. Bu gün için tasfiyenin nihayi hesabı ortada yoktur.
           
                     Bazıları mahfoluyoruz diyorlar. Komser Bey eyi söylemişti. Hiç birimiz Halk namına bir şey söyleyemeyiz. Ancak kendi hesabımıza yani taşıdığımız hisse miktarı kadar söz söyleyebiliriz.
           
                     Aksel Ahmet Bey :

                     Burada halk demekten maksadım hissedarandır.
           
                     Komser Bey :

                     Maksadım Muaheze değildi. selameti muameleyi temin idi. Vekalet dahilinde söz söylensin demi,ştim.
           
                     Reis bey :

                     Söz isteyen arkadaşlar, ona göre söyleyin , Başka söz isteyen varmı ?
           
                     Nuri Bey :

                     Şahsi ve temsil ettiğim hissedarlar namına olan itirazıma tasfiye memurlarından Sadettin ve Alaattin Beyler cevap verdiler. Hatta ettin deyolar. Her ikisine de cevabım şudur. Şimdi okudukları Kanunun 456 ıncı maddesi bu günkü hale tamamen mutabıktır. Çok yanılıyorlar Nihayi hesap her şey satıldıktan sonra yani hiç kimsenein söz söylemeye itiraza selahiyeti kalnmayacağı bir zamanda hasıl olan naktin tevzii ve taksimi zamanına ait olduğunu söylamektedirler. Alaattin Bey daha ileri giderek kendisinden yirmi sene evvel Hukuk tahsili gören ve bu güne kadar bir çok hakları muhakim safhalarında müdafaa eden Uşak Halkınca tanınmış Avukatlarımıza karşı sözler söylediler. Biz karşımızda az hukuk tahsili gören bir zata bile sen Kanunu yanlış anlıyorsun gibi sözler söylemeyiz. Buna meslek ve Hukuk şinaslık manidir. Ancak herkes okuduğu maddeyi kendi fikrine göre muhakeme eder ve içtihadatını sarf eder. İçtihatlar muhteremdir. Bunu bilemezlerse bu gün vazıı Kanun olan Millet Meclisi ve Temyiz Mahkemesi kararlarına müracaatla anlarlar.Binaenaleyh noktayı nazar ve içtihatım Ticaret Kanununun 456 ıncı maddesi bu günkü vaziyetimize muvafıktır. Bundan sonraki 458 inci madde tasfiye memurlarının toptan satış hak-kında Hey'eti Umumiyeden karar alacağını bildiriyor.Böylece tertip edildiği cihetle mukaddem madde ahkamı mu-ahher maddenin ahkamına oluyor. Kat'i hesap tanzim edilmesi herkesin anlayacağı bir tarzda olacağı zannında-yım. O da Şirketin sermayesi matlubatı mevcudatı bir kıymet takdiri suretiyle Bilançoya yazılır. Hasıl olacak yekuna göre harice olan borçları ve sermayeye olan borcu karşılaştırılır ve bu hesaptan sonra ey hissedarlar , vaziyet şudur borcunuz alacaklara kifayet etmeyor . Sermaye kayboluyor denilir. Hey''eti Umumiyede o vakit takdirde hata varmıdır, tasfiye memurları eyi iş gördüler mi gösterilmesinden fazla satılmasına imkan var mı idi deye bunları düşünecek ve bir karar alacaktır. Tasfiye memurları görüyoruz kimevcudatı Şirketi başka müşteri bulamayarak Bankaya satmaya kalktılar. Banka bir kıymet vermiş bundan başka bir kıymet yoktur heman vermeye mecburuz deyorlar. Bu tarzda hisselerimiz kalmamıştır. Sermayemiz mahfolmuştur. Ve biz de bu hususa imza edeceğiz. Na-zarı dikkatinize arz edeceğim büyük bir Kanunu mes'ele vardır. Emvali satan tasfiye kurulu memuru Sadettin Bey satın alanda Bankanın Müdürü Umumisi Sadettin Beydir. işte malimizin nasıl satıldığını anlayınız. Söz söylerken hem şahsi sermayemizin ve hem de haklarını boynumuza saran o masum halkın vekili sıfatıyle hakkını müdafaa ediyoruz. Tetkik olunacak rey pusulasında ve vekaletnamede kaç kişinin vekili olduğumuz görülür. Buraya gelen arkadaşlardan bir kısmı da reylerini şahsa olan itimat dolayısıyla bana vermişlerdir.bunun aksini iddia eden zevat bu içtimaa başka türlü gelmete de çalıştılar. Hatta Halk namına Hukuku Kanuniyemizi aramak için eski içtimalar-da Halk namına intihap ettiğimiz mürakıp bile aleyhe rey toplamaya çıkmıştır.Kaç rey ile geldiğini anlayınız. Bina-enaleyh Halk hissedarlarının yüzde doksanını temsil ederim desem yanlış değildir. Burada beni ne Komser Bey ve nede tasfiye Hey'eti tahtie edemez. Buna ilave edeceğim mühim bir şey de vardır yalınız vekalet suretiyle söz söylemek değil Şekit kocasından aldığı yetim evlatlarının nafakasını bu şirkete sermaya vazına sebeb olan bir kimseyim. O kadın beşyüz lira vermiştir. İsmi Feride hanım ve kendisi de buradadır.Ağlanacak bir vaziyeti bize teklif edenlerin vicdanlarına müracaat ederim. Bundan üç gün evvel Alaattin Bey beni kendi odasına çağırmış ve iki kişi huzurunda Muhamminlerden Süleyman ve Osmen Beyler huzurunda Şirketin vaziyeti halk hisselerini yüz de yüz vermeğe muktedirdir, ben bunu Hey'eti Umumiyede söyleyeceğim . Siz de senet ittihaz ediniz . dedi bu muhterem arkadaşım bu güne kadar hiç bir şeyi inkar etmemiş bie genç tanıdığımızdan söylediklerini bu içtimada da tekrar edeceğini kuvvetle bilirim.
             
                         Binaenaleyh her ne olursa olsun bizim iddia edeceğimiz nokta tasfiye yoktur bu sene 850 bin küsur lira şeker karı vardır. Bu sözün muhterem Remzi Beyefendi tarafından söylendiğini işittik. Ortaya böyle bir kar çıkınca tasfiyeye sebep olan sermayeyi ortaya çıkmış ve kazanılmış buluyoruz. Biz isterdik ki Tasfiye memurları tasfiye ka-rarının geri alınmasını teklif etsinler. Bunu yapmadılar ve satışa devam ettiler. Halk hisselerinin aleyhine vuku bulan bu harekette kusur olduğundan azillerini de Uşak Ticaret Mahkemesinden  15 gün evvel istedik. Zaten daha iki davamız mahkemede iken ve bu davalar bitmedikçe farzı mahal satışa bir karar verilse bile karar hükümsüzdür.Yarın Mahkemeler bu kararı kökünden imha edecektir.
           
                        Mürakıp Cemal Bey :

           Müsaade ederseniz efendim , Komser Bey, Reis Beyden de söz edeceğim. Burada Kanuna temas ediliyor.
           
                        Reis Bey :

                        Beyler söz alınız sıra ile söz vereceğim.
           
                        Hami Bey :

                        Burada münakaşa suretiyle söz söyleyecek değilim. Sadettin Bey bu şirkete Devlet direktif verdi deyerek bu işi bir devlet mes'elesi yapmak isteyorki bu doğru degildir.Şirket Anonimdir.Fesh edildikten ve muamelat temama-men bittikten sonra Maliye Sanayi ve Ziraat bankalarından müteşkkil bir müessese haline geldiği zaman buna bir Devlet işidir denilebilir. Fakat şimdiki halde Şirket bir Anonim Şirkettir. Eğer Devlet işi olsaydı Devlet tebaasının Hukukunu sıyanet ederek biz böyle bir Devlet müessesesi yapacağız. Alınız hakkınızı bizden fazla bir şey istemeyin çıkınız gidiniz derdi. Halbuki iş böyle değildir ve sonrada biz tasfiye memurları vazifelerini tamamen ikmal etmiş ve bitirmiştir demedik. Evet tasfiye memurları Şirketin emvalini tespit etmiştir. Kıymeti tahmin etmiştir ve ancak buna dair olan vazifesini bitirmiştir. Yalınız paraya kalp mes'elesi kalmıştır. O da bittikten sonra para artarsa hissedarana bir nispet dahilinde tevzi mes'elesi kalır. Binaenaleyh tasfiye memurları tasfiyeyi yapmamıştır denmez, yapmıştır. Sonra bizim söz söylemeye hakkımız kalmaz Asıl söz söyleyecek içtimaa ise bu içtimadır. Alaattin Beye hürmet ederim meslektaşı bulunduğumuz ve büyüğü olduğumuz için mukabeleten hürmet etmesini beklerdik.Etmedi ve bizi teçhil etti. Bunu da gençliğine bağışlarız. Evvel ve ahir demiştim  Tasfiye yoktur ve bunu icap ederse erkama müsteniden iddia ve teyit ederiz.Binaenaleyh hissedaranla uzlaşmagı tercih ile işin halledil-mesini gerek hissedarların gerekse büyük bir müessesemiz olan Bankanın menfaati namına rica ederim.
           
                      Komser Bey :

                      Nuri Bey biraderimizin komserliğin müahezesinden şikayet ettiler. yedi senedir içtimalarda bulunurum ve görürümki Nuri Bey Hakperest değildir. KOmserin vazifesi vardır ve bunu yapmaktadır. Her hissedarın asaleten ve vekaleten hisse miktarlarınca söz söyleyebileceğini herkes namına söz söyleyemeyeceğini yine tekrar ederim. Netekim Feride hanım namına söylediği söze bir şey demedim. Ruzname haricindeki sözleri de dinliyor ve zapta geçmesine müsade ediyorum. Ayrıca Nuri Bey yüzde doksan hisse temsil ettiğini iddia etmiştir. Kendisini bunu ispata davet ederim. 
             
                       Nuri Bey :

                       Cevap vermemiştir.
             
                       Cemal Bey :

                       Nuri Beye cevabım şudur : İki senedenberi dava takibi suretiyle Hissedaranla Fabrika arasında devam eden münasebatın eyi gitmediğine kaniiz. Dava yolunun eyi netice vermediğini düşünen bazı arkadaşlar davadan ferağat etmişlerse bu zevatın kendi haklarıdır. Tahtie edilemez. Nuri Beyin vaki hucumu kendilerine teveccüh celbi ve bendenizi hatalı göstererek efkarı umumiye nezdinde küçük düşürerek aleyhimde cereyan ihzarından başka bir şey değildir.Memleket ve muhterem hemşehrilerim beni de Nuri Beyi de çok eyi tanırlar.
         
                       Alaattin Bey :

                       Şİmdi Bendeniz söyleyeceğim. Bihassa iki avukat arkadaşa cevap verirken demek isterim ki filhakika her-kes içtihadında serbestir. Fakat içtihatlar mevzua münhasır kalmak suretiyle hiç bir avukat mahkemede benim kanaatım budur deye Hakime ulu orta her şeyi okuyamaz. Hakim , arkadaş bu içtihat işi değil Kanun ve mevzu işi-dir. deyerek kendini sukuta davet eder. Bu içtimanın Kanuni bir şekilde yürümesi için Hükümet buraya bir komser göndermiştir. Ve arkadaşlar emin olunki Nuri Beyin temas ettiği Kanunsuz vaziyet burada olsaydıKomser Bey içtimaa müsaade etmezlerdi. 465 inci madde için haklı olarak söyledim. Komser Bey bu maddenin bu günkü içtima ile alakadar olup olmadığı hususunda hakem olsun.
           
                        Komser Bey :
                        Bu fikirde olsam mani olurdum.
       
                        Alaattin Bey :
                        Benim için Hami Bey bizi teçhil etti. Gençliğine bağışlıyoruz dediler. Haksızdırlar. Kendileri sadece Hey'eti Umumiye ruznamesini eyi okumamış olmak dolayısıyla yanılmışlardır. Tasfiye edilmesin deyenler bu günkü itirazlarını  6 Ağustosta yapacaklardı.Şimdi fazla vakit zayi edildiği muhakkaktır. Şahsımı alakadar eden noktaya gelince : Yüzde yüz meselesini evet söyledim.Yalınız Nuri Bey bir şey unuttular. Kendilerine bu yüzde yüz için bera-berce müracaat edelim Devlette alakadardır. Dava etmeyin vaziyeti kurtarabiliriz. demiştim. Tasfiye memuru olmak sıfatıyla böyle bir vaidde nasıl bulunabilirdim. Ortada kati bir hesap yokken bunu nasıl söyleyebilirdim. Ben Uşak'lı Alaattin yüzde yüz verilmesi kabildir dedim ve yinede derim. Hami Bey tasfiye geri alınsın dedi. Bu talep boştur. Bu talep zaman itibarıyla uygun olmadığı gibi Ruznama ilede alakadar değildir. Hami Beyin şeker şirketi işi Devlet işi olmadı deyorlar. Bu iş şirket işi olsaydıdaha basit olurdu. Banka Mahkemeye müracaat eder ve Şirketi dava ede-rek Kanunen iflas ettirirdi.
     
                      Komser Bey :
                      Üste taahhütleride imza ettirirdi.
           
                      Alaatin Bey :

                      Ve halktan hiç biri beş para dahi alamazdı. Devlet bunu eyilik olsun için deye böyle düşündü ve emin olunki bu sizin lehinizedir. Nuri Bey hanımları misal gösterdi ve acıklı bir lisanla bu vaziyeti tasfir etti. Şiir yapmak kolay bir şeydir.Ben de bir arkadaş bilirimki paltosu yamalar içinde verdiği parayı şirketten aramaktadır.Ben de bu acıklı vaziyeti şiir ve edebiyat yaparak tasfir edebilirdim. Bu arkadaştan hatta Remzi Beye de bahsettim. Halbuki bu iş histen ziyade bir hesap işidir. Nuri beyin Cemal Beye hucumunu mucip ve uzlaşma yoluna davet eden sözleri varit ise Cemal Bey doğruyu söylemiş demektir. Son teklifim şudur : Hami ve Nuri Beyler hisseleri yüzde yüz tevzi için mevcut sistemden başka bir yol biliyorlarsa göstersinler. Ben o yolda yürürüm. Dava yolu makul ise beni ikna etsinler hemen tasfiye memurluğundan istifa ile birlikte çalışırım ve bu yolda birleşmemiz şüphesiz çok doğru olur.
       
                     Feride Hanım :
                     Şehit zevcesiyim. On senelik maaşımı Nuri Bey vasıtasıyla memleketime ve bana bir menfaati olur deye Şirkete yatırdım. Bu gün üzerimde bir ev bile yoktur. Alaattin Beyin sözüne dayanamayarak söylüyorum. Ondört sene türlü mezahim ile beş evladımı idare ettim. Bu gün sabrım kalmamıştır. Hisselerimin verilmesini isterim. Zevcimin  10 senelik tekaüt maaşını ben buraya yatırdım. Hem şirketin hemde benim işime medar olur deye.
       
                    Hami Bey :
                    Mademki tasfiye hali yoktur öyle ise uzlaşalım.
             
                    Sadettin Bey :

                    Bir noktaya işaret etmeden geçmeyeceğim. Şirketin vaziyeti yüzde yüz vermeye müsaittir deniliyor. Bu ifade-den tasfiye neticesi böyle bir tediyeye imkan varken ucuz satışlarla bu imkanın selbedileceği manası çıkabilir. Halbuki anladığıma göre bu beyanatta bulunan zevatın maksatları Şirket artık eyi neticeler veren bir işletme safha-sına girmiş olduğu için istikbalde işe sahip olacak müessesenin eski hissedarlara zararları nisbetinde bir tazminat vermesi mümkün olduğunu işaret etmektedir. Yoksa Kanuni tasfiye hasılının böyle bir tediyeye asla müsait olmayacağını tavzih etmek isterim. 
           
                    Fazıl Bey :
                   Şİrketin Hukuk müşaviri olduğumdan Umumi Hey'eti tenvir vazifmdir. Mevzu bahs olan 456 ıncı madde için çok söylendi. Okuyacağım ( 456 ıncı madde okunur ) buna nazaran bu günkü vaziyetin tasfiye sonumudur değilmi-dir Hey'eti Umumiye takdir eder. Elde edilen kar eski zararı telafi etti. Binaenaleyh tasfiye yok denilmektedir ki bu kanuni değildir. Sebebini gine Kanundan alıyorum.Tasfiye kararı verilmekle Tasfiye kararı verilmekle Terakkıi  Zira-iye şirketi ölmüştür. Tasfiye memurlarının vazifesi tıpkı ölen bir adamın terekesinin tasfiye edilmesi için mahkeme tarafından tasfiye memurlarının vaziyetine benzer ve yapılacak iş tereke mahiyetinde olan şirket mebcudatının satılarak nakte tahvili sureti ile tasfiye işine devamdır. Ticaret Kanununun 445 inci maddesi mucibince infisahı müteakip şirketin tasfiyesi icapeder. Bu tasfiye hey'etinin vazifesidir. Tasfiye hey'eti ancak tasfiye muamelatının icabatından olan hususat hakkında hissedarlarla Umumi hey'eti içtimaa davet edebilir. Binaenaleyh tasfiye hususatından olmayan hususat hakkında Hey'eti Umumiyeyi içtimaya davet edemeyeceği gibi Hey'eti Umumiye dahi bu yolda bir karar veremez.Esas itibariyle tasfiye Hey'etinin elden satış hususundaki kararı hissedarlar men-faatinedir. Yalınız Banka talip olduğu için müzayede ile yapılsaydıilk teklif edilen bedel mukabilinde satılması iktiza ederdi. Satış pazarlıkla olduğu için  51 bin küsur lira daha fazla bir bedelle satmağı teklif etmiştirki bu bir kardır. Ruznameye dahil olmayan husuast münakaşa şeklinde devam etti. Çünki ortada müsamaha vardı. Herkes derdi-ni döktü nizamnamenin  25 inci maddesi mucibince ruznameye dahil olmayan hususat  Umumi Hey'ette müzake-re ve münakaşa edilemez. Zannederim ki bu müsaade sırf  hissedaranı tenvir gayesine matuf olmuştur.
         
                   Reis Bey :

                   Müsaadenizle bir kaç sözle izahatta bulunup içtimaı bitirelim. Meselenin usule tealluk eden ciheti için sözleri idare etmek riyasetin hakkıdır deyeceğim. Tasfiye için söylenen sözler mevzuu alakadar ediyor. İdareye tealluk eden sözlere gelince niçin tasfiye var evvelki Umumi Hey'etlerde bunu izah etmiştim. Satışın şöyle veya böyle olmasına itiraz ediliyor. Asıl mesele akeliyet hakkı zayi  midir mes'elesidir. Satış ucuzdur iddiasına karşı cevap vermek için elde delil ve vesika bulundurulacaktır. Hissedarların bazılarının itirazları haklıdır. Belki Türkiye'de bir şirket  Umumi Hey'etinde ilk defa bir hanım söz alıyor bunun hakiki terakkimize vesile olmasını dilerim.Hesapların tastikine İdare meslisinin tebriyesine halkın iştirak etmediği yolundaki sözlere gelince bu bizleri istihdaf ediyorsa cevabım şudur : Biz Umumi Hey'etlerde şimdiye kadar bir ekaliyetin tasfiyeye aleyhtarlığını ögrendik.Maksadın hisseleri zarardan kurtarmak olduğu açıkça söylendi. Zabıtlara bakılırsa bu cihet sıhhatle görülür. İcraatımız o derece sağlamdır ki hesabatın tebriyenin tastik edilmemesi yolundaki sözleri retetmek külfetinden azadeyim
Umumi Hey'etlerin bizde bıraktığı intiba şudur : Eziliyoruz, Hisselerimiz, sermayemiz mahfoluyor, mahvoluyor deye bazı tezahürler. Tasfiye Hey'eti arkadaşlarımızdan Alaattin Beyin dediği gibi tasfiye için diğer akanuni yol da vardır. Bu yola gidilmemiş ise Halkın menfaati, müessesenin menfaati için gidilmemiştir. Hükümetin dört milyon serma-yesi ortada varken bu işte alakası yoktur denilebilir mi bu günkü içtima Kanuni vaziyette olup mahkemeye müracat için bir sebeb yoktur. Ve istiyenler tabii mahkemeye müracaat edebilirler. Hissedarlara verilecek kısmın azami olması azami olması için çalışmak vadini tekrar ediyorum. Netekim şimdiye kadar da çalıştım. Hükümet isterki kendisi ile bir işte buluşmuş halk mutazarır olmasın. Hükümetin menfaatide bu yolu gösterir.
           
                     Kar için benim söylediğim rakkama gelince bu henüz teayyün etmemiş olmakla beraber  800bin kar var-dır .Ancak bu gayri safidir.İşletme karıdır. Bundan 300 bin liralık kadar faizler diğer eski zararlar Skoda hisseleri çıkarılacaktır. Tasfiyeden sonraki hisselere tevziat sırası gelir. İkramiye veya tazminat olsun bunlar Hükümet kararıyla verilecek meblağlardır. Tevziat yapılabilmek için itibara alınacak şey son senede şirketin gösterdiği parlak vaziyettir. Hükümet Halk hükümetidir. Ve bizlerde Hükümeti Halkçılığı takviyeye çalışırız. Hükümet halkın umumunu7nve fertlerinin hususi menfaatlerini müdafaa ile mükelleftir. 
           
                    
Tasfiye memurlarına gelince Ziraat Bankasından mahalli Belediyeden Sanayi ve Devlet Bankalarından gelmiş olan zatlar muhterem şahsiyetlerdir. Vazifelerini nasıl yaptılar bunu herkes kendi takdiri ile düşünür. İdare işlerinde bulunduğum için Hey'ette ben bulunmadım. Hatalarımız kabahatlarımız varsa , açıkça söylensin meydana çıkarılsın deye. Halk aleyhine bir sui kast bir hareket görmeye imkan yoktur. Banka bunu neden yapsın Hususi kesesi yoktur. Memurların ceplerine bir para girecek değildir. Bu itibarla şahıslar hakkında söylenen söz- leri tabii görüyorum.  
             
                     Bu günkü karar fabrikanın satışına ait olacaktır. Bu teklif zararlımıdır, Fabrikanın mukayyet kıymeti ile satışı zararlı bir satış mıdır bizce böyle değildir. Bu noktayı insaf sahiplerinin takdirine bırakıyorum. Hissedarların menfaatini ızhar eden bir şey varsa derhal esaslı tetkikata girişir ve menfaatlerin bir santim dahi zayi olmasına mani oluruz. Her hissedarın bize bu hususta müracaat etmesini rica ederim.
             
                     Sözüm bitmiştir. Selahiyet kararı için rey isteyeceğim.
             
                    Nuri Bey :

                    Herkes istediği gibi rey verir. Tasfiye hali yoktur. satışa ve buna müteallik hususata muhalifim der ve geçerim.
           
                    Reis Bey :

                    Sanayi ve Muadin Bankasının teklif ettiği  1.817.141.- bedel mukabilinde Fabrika ve müştemilatının elden satılması ve bu hususta tasfiye Hey'etine selahiyet verilmesi kabul ediliyormu, satışı kabul edenler muvafıkım, etmeyenler de muhalifim desinler.
             
                    Nuri Bey :

                    Tasfiye yoktur. Satışa muhalifim. Biz böyle deyecegiz.
            
                         Devamı için   1932 - 2 yi takip ediniz.