12599

Şeker Fabrikası - 1932 - 3

                 1932 - 2  nin  Devamı

             İlan Edilen Gazetenin                                           Satılacak                  İlan  Edilen
                    İsmi ve Tarihi                                                        Şey                      Satış Günü

        Hakimiyeti   Milliye          06 . IV . 32                         1932 - 2 deki           1932 - 2 deki
             "                                     12 . IV . 32                                    "                                  "
         Anadolu                           12 . IV . 32                                    "                                  "
             "                                     14 . IV . 32                                    "                                  "
         Kütahya                           17 . IV . 32                                    "                                   "
         Milliyet                              30 . VI . 32           Ayni eşyadan satılmayan-    18 - 19 Temmuz 32 
              "                                   07 . VII . 32           ların pazarlık ve müzayede                "
         Anadolu                           29 . VI . 32           ile satılacağına dair
              "                                    07. VII . 32                                   "                                     "
         Hakimiyeti Milliye           30 . VI . 32                                   "                                     "
              "                                    07. VII . 32                                   "                                     "
         Kütahya                           03 . VII . 32                                   "                                     "                        17 . Teşrini Evvel            Milliyet                               12 . IX . 32          Ayni eşyadansatılmayan-                  "                                     932          
         Anadolu                           11 . IX . 32           ların  pazarlık ve müzayede               "                                          
         Hakimiyeti Milliye            11 . IX . 32          ile satılacağına dair                            "
         Kütahya                            11 . IX . 32                                   "                                      "    

                        Her ilan Uşak'ta Yılancı kahvesi önündeki direğe, Tuz Pazarına, Halı Pazarına, Mende Pazarına ve Bedestene yapıştırılan ilanlarla ve ayrıca tellal bağırtarak ilan olunmuştur.

                                   -----------------    *     -----------------
                 
         *
                       1932  SENESİNDE  YAPILAN  
           YAZIŞMALARDAN  BAZI  ÖRNEKLER  
                                                                                          2 . 3 . 932 
                      Hulasa  :  Karlık Köyünün Kat'i                                                                                                      
                                        Hesabı hakkında

                                                                                       Ziraat Baş  Müfettişliğine          

                                       1 - Karlık Köyünün Kat'i hesap cetveli,  : Pancar bedeli tediye bordroları, kefaleti muteselsileli borçlu senedi ve zurraa yedindeki tesellüm makbuzları merbuten takdim kılınmıştır.
 
                                       2 - Karlık Köyüne pancar beli olarak  (  53  )  lira  (  38  ) kuruş tediye edilmiştir.

                                       3 - Karlık Köyünün bakıyyei zimmet olarak devrettiği  ( 1.249 ) lira  ( 25 ) kuruşun  ( 36 ) lira  ( 94 )  kuruşu tahsil ve                     bakıyyesi içinde kefaleti muteselsileli borçlu senedi alınmıştır.

                                       4 - Merbut kat'i hesap evrakının muamelesi ve pancar bedeli olarak tediye edilen  ( 53 ) lira  ( 38 ) kuruşun                                   hesabıma matlup kaydı hususu tensibinize arz olunur ef.  

                                                                                                                                                                            Uşak  11 H. M.
                                                                                Kayıt
                                                                      1792      -       2 . 3 . 932                                                                               İmza 

                                                                                                                                       Tastikan  M. M.
                                                                                                                                           2 .III. 932

                                 Orjinali  Arşivimdedir.


                         ---------------------------      *      --------------------------
                               
                        *
                                                                                                                                                                     2 . 3 . 932

                                   Hulasa : Kapaklar Köyünün
                                                   Kat'i Hesabı Hakkında

                                                                               Ziraat  Baş  Müfettişliğine

                          1 - Kapaklar Köyünün Kat'i hesap cetveli, Pancar bedeli tediye bordroları, kefaleti müteselsileli  borçlu senadi ve zürra yedinde ki tesellüm makbuzları merbute takdim kılınmıştır.
                             
                          2 - Kapaklar Köyüne pancar bedeli olarak  ( 1.000 ) lira  ( 93 ) kuruş tediye edilmiştir. 

                          3 - Kapaklar Köyünün bakıyyei zimmet olarak devrettiği  ( 3.399 ) lira  ( 23 ) kuruşun  ( 251 ) lira   ( 62 ) kuruşu tahsil ve  ( 2.745 ) lira  ( 68 ) kuruşu için kefaleti müteselsileli borçlu senedi alınmıştır.

                          4 - 1308 hesap numaralı 9 lira borçlu samancı  O. Mehmet müebbet kürekte olduğundan  1320 hesap numaralı ve  ( 132 ) lira  ( 2 ) kuruş borçlu damat O. Emin hoca kendisi kırka köylü olup ayni zamanda vefat ettiğinden  1322 hesap numaralı ve  ( 14 ) lira  ( 85 ) kuruş borçlu Kasım O. Şaban Uşaklı ve 932 senesi için teahhüdü olmadığından  1359 hesap numaralı ve  ( 246 ) lira  ( 6 ) kuruş borçlu Bulkazlı o. Haşim Tekin Beyin 932 senesi teahhüdü olmadığından mezkür borçlulardan arz edilen sebeplerden dolayı senet alınamamıştır.

                          5 - Merbut kat'i hesap evrakının muamelesi ve pancar bedeli olarak tediye edilen  ( 1.000 ) lira    ( 93 ) kuruşun  hesabıma matlup kaydı hususu tensiplerinize arz olunur  ef.


                                                                                                                                                       Uşak  11  H . M .
                                                                               Kayıt
                                                                  1971   -   2 .3 . 932                                                              İmza

                                                                                                                                Tastikan  M. M. 
                                                                                                                                        Takdim

                                                                                                                                           2 .III . 932 
                                                                                                                                                  İmza 
          Orjinali  Arşivimdedir.

                            ---------------------       *       -------------------
            *
                                                                                                                                                     3 . 3 .932

                                               Hulasa : Karlık Köyünden 
                                                               tahsilat

                                                                                           Umum  Müdürlüğe 

        
                                Aşağıda isimleri yazılı  Karlık Köyü pancar zürraından  ( 36 ) lira  ( 94 ) kuruş tahsil edilmiş
    ve kati hesap cetvelinin hanei mahsusuna kaydedilmiştir. Meblağı mezburun hesabıma zimmet kaydı                 hususu arz olunur ef.        
       
                                                                                                                                                                        Uşak  11 . H . M .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   İmza


                                        H . N .                Esami                                            Tahsilat Miktarı
                                                                                                                                  Lira   Kr.    
                                      -----------------------------------------------------------------------------------------
                                        1674                Topal O. Abdullah                                  3     00

                                        1673                Nasuh O. Mehmet                                 3      65

                                        1675                Ayan O. Salim                                         6     74

                                        1684                Ayvaz O. Ahmet                                    12     50

                                        1687                Şaban O. Mahmut                                  6      90

                                        1698                Kıli O. Ali Rıza                                          4      15
                                                                                                                                 --------------                    
                                                                                                     Yekün                  36      94

                                                                      Kayıt
                                                         1808  -  3 . 3 . 932

                                                                                                                         Mü.    3 . 111 . 32

                        Orjinali  Arşivimdedir.

                                        ----------------------    *    -----------------------


                     * 
                                                                                                                                                                     3 . 3 . 932   
           Hulasa : Kapaklar Köyünden tahsilat
                                                                     

                                                                             Umum     Müdürlüğe

                     Aşagıda isimleri yazılı kapaklar Köyü pancar zürraından   ( 251 ) lira  ( 62 ) kuruş tahsil edilmiş
                     ve kat'i hesap cetvelinin hanei mahsusuna kaydedilmiştir. Meblağı mezburun hesabıma zimmet kaydı  hususu  arz olunur ef.
                                                                                                                                                               Uşak  11  H . M . 
                                                                                                                                                                           İmza
                                H .  N .                           Esami                           Lira   Ku 
                           ------------           ----------------------------------      ---------------
                             
                               1271             Çelenk O. Halil                               4   26
                               1289             Kapaklarlı O. Sadık                      9    44
                               1293             Çallı O. Osman                            16    08
                               1307             Bektaş O. Halil                             16   13
                               1309             İmam O. İbrahim                         15    00
                               1310             Bölük Başı O. Ali                            5   17
                               1314             Koca Kafa O. Kazım                           68
                               1316             Arap O. Şerif                                29    80
                               1320             Damat O. Emin Hoca                  29    60
                               1326             Kara Mehmet O. Mehmet          15    00
                               1337             Leylek O. Mehmet                       12    40
                               1360             Leylek O. Mustafa                       15    95
                               1361             Çavuş O. Şerif                              10    48
                               1362             Kara Mustafa O. İsa                    36    69
                               1363             Arnavut  O. Halil                            12   36
                               1372             Bektaş O. Mustafa                       21   70
                               1793             Samancı O. Ali Rıza                        1   28
                               1795             Besci O. İbrahim                                   57
                                                                                                          ---------------
                                                                                       Yekün         251    62

                                                     Kayıt 
                                             1809  -   3 / 3 / 932                                  Mü.  3 . 111 . 32


                               Orjinalı  Arşivimdedir.

                               ---------------------     *     -----------------


                   *

           "  Tasfiye Hey'etinin   25 . 2 . 932  Tarih ve  55  sayılı Kararlarıyla "                                             1.3.932  Tarihi İtibarıyla Uşak Şeker Fabrikası Alacağına 
                     Karşılık Sanayi ve  Maadin Bankası'na  Satılmıştır.

                                                                   Karar :  55

                 
Tasfiye  Hey'etinin  25 . 2 . 932 tarihli Kararı mucibince ayni günde in'ikat eden  Hey'eti  Umumiyeden  Fabrika ve müştemilatının  1. 817. 141. - lira bedelle elden  Sanayi ve Maadin  Bankasına  satılması  hususunda  tasvip  ve  selahiyet  kararı talep olunmuştu. Hey'eti Umumiyece Hey'etimizin bu teklifi  ekseriyetle kabul  ve tasvip  olunmuş  olduğundan  meblağı mezkur mukabilinde ilan  olunan  teferrüat ve müştemilatıyla birlikte  Şeker  Fabrikasının  Sanayi ve  Maadin  Bankasına satılması  ve  keyfiyetin  bu esas  dahilinde  mezkur  Bankaya  iblağıyle  bedelinin  1. 3. 932  Tarihi itibarıyle hesabı  cari  matlubatından  mahsup edilmesi ve  ferağa  ait muamelenin  ihzarı  hususunun  İdare  Murahhaslığına  havalesi  müttefikan  karargir  oldu.   26. 2 932

                                                                                                                                                                  Sadettin
                                                                                                                                                                       İmza   

                Orjinali  Arşivimdedir.

 

                      -----------------    *      --------------- 
          * 
                                 02 . Şubat . 1932   Tarihli  Cumhuriyet  Gazetesinden

                     Satılık  Şeker  Fabrikası 


        Hali tasfiyede bulunan Uşak Terakkii  Ziraat Türk
                Anonim Şirketi  Tasfiye  Heyetinden


 
                  Heyeti umumiye kararile tasfiye halinde bulunana Uşak terakkii Zİraat Türk Anonim Şirketinin mutasarrıf oldugu Şeker Fabrikası aşağıda yazılı müştemilat ve teferruat ve bilcümle mütemmim cüz'leri beraber satılığa çıkarılmış oldugundan satış şartlarının esas hatları aşağıda ilan olunur.
       
                 1 - İştira teklifleri tasfiye heyetine hitaben ve tahriri olacaktır.Hakiki şahıslar teklifnamelerine fotoğrafilerini yapıştırıp Notere tasdik ettirecekler ve hükmi şahıslar musaddak sirkülerlerini raptedeceklerdir.
       
                 2 - Talipler teklif edilecek bedelin yüzde onu nisbetinde teminat akçesi vermeğe mecburdurlar.Muteber bir bankanın teminat mektubu da kabul olunur.

                 3 - Tekliften evvel fabrikayı görmek ve tetkik etmek istiyenlere fabrika idaresince her türlü teshilat irae olunucak ve teklif vukuundan sonra taliplerin fabrikayı görmedikleri beyanile veya sair bir sebeple tekliften rücua hakları olamıyacaktır.
         
                 4 -Teklifler fabrikada asılacak bir levhaya günü gününe kaydolunarak herkes tarafından görülecek ve hariçten soranlara tahriren bildirilecektir.

                 5 - Teklifler 24 Şubat 932 akşamına kadar kabul edilecek ve 12 mart 932 tarihine kadar talipler tekliflerinden rücu edemiyeceklerdir.Mezkur tarihe kadar tasfiye heyeti tarafından tahriren kabul  cevabı verilmediği takdirde talipler serbest olup teminatlarını istirdat edebilirler.

                 6 - Tasfiye heyetinin kabul cevabile akit tekemmül ederse de takarrür eden bedel tamamen tediye olunmadıkça öüşteri fabrikaya malik olamıyacaktır.

                 7 - Kabul cevabından itibaren azami on beş gün zarfında müşteri takarrür eden bedeli şirkete tediyeye mecburdur.Bu müddet zarfında bedeli tediye etmiyen müşterinin veya her hangi bir sebeple olursa olsun 12 Mart 932 tarihinden evvel tekliflerinden rücu edenlerin teminatları hüküm istihsaline hacet olmaksızın maktu tazminat olarak şirkete irat kaydolunacaktır.Bundan başka müddetinde bedeli tediye etmiyen müşteriye karşı tasfiye heyeti akti feshederek fabrikayı ikinci defa satışa çıkaracak ve birinci bedel ile ikinci bedel arasında fark hasıl olursa bu farkı şirkete tazmine birinci bedel ile ikinci bedel arasında fark hasıl olursa bu farkı şirkete tazmine birinci müşteri mecbur olacaktır.

                 8 - Talipler bu şartları aynen kabul ettiklerini teklifnamelerinde tasrih edecekler ve başka suretle vukubulacak müracaatlar nazari itibari alınamayacaktır.
 Bu şartlar dairesinde satılığa çıkarılan şeker fabrikasile müştemilat ve teferruat şunlardır:
  
                 A - 926 senesinde inşa edilmiş Skoda fabrikası mamulatından günde beşyüz elli ton pancardan kristal şeker istihsali kabiliyetinde her türlü teferruat ve yedek kuvveti muharrike ve elektrik tesisatı mükemmel kargir fabrika binasile derünunda mevcut ve müstekar bilumum makineler.

                 B - 1700 metre saha üzerinde inşa edilmiş dörtte üç kısmı betonarme ve dörtte biri kargir 650 vagon şeker istiabi kabiliyetinde şeker ambarı.

                 C - 450 metre saha üzerinde inşa edilmiş günde yetmiş bek hekto litre 95 - 96 dereceli ispirto istihsaline mahsus Grimma mamulatından ispirto fabrikası bütün teferruatile.

                 D - 700 metre saha üzerinde bir katlı kargir olarak inşa edilmiş Skoda Fabrikası mamulatından şeker fabrikası tamirat atelyesi.

                 E - 2850 metre murabbaı saha üzerinde bir katlı ve ahşap olarak inşa edilmiş beş kısımdan mürekkep malzeme ambarları binasile iki oda ve bir sofayı havi bir katlı bekçi evi ve 60 metre saha üzerinde inşa edilmiş yağ ambarı denilen kargir ambar binası ve 90 metre murabbaı saha üzerinde bir katlı kargir ambar binası ve 90 metre saha üzerinde bir katlı kargir çuval ambarı ve ittisalinde nim kargir eski küsbe ambarı demekle maruf bina.

                  F - 500 metre murabbaı saha üzerinde iki katlı olarak inşa edilmiş yirmi odayı ve müştemilatı saireyi havi usta ve amele odaları.

                 G - Her biri 350 metre murabbaı saha üzerinde kargir olarak inşa edilmiş ikişer katlı ve her katta dörder apartımanı müştemil memurin ikametine mahsus iki adet apartıman binasile altı bodrum ve üstü her biri üçer oda ve birer sofayı ve müştemilatı saireyi havi sekiz daireye münkasim kezalik memurin ikametine mahsus ahşap bina.

                 H - 810 metre saha üzerinde iki ciheti ikişer ve orta kısmı tek katlı ve adi çatmalı halen müdiriyet ve memurin büroları olarak kullanılan ahşap bina.

                 K - Balada mezkur binalarla müştemilatı sairenin üzerinde bulundugu on üç para senetle tasarruf edilir kısmen kabili ziraat 111 dönüm fabrika arazisi.

                 L - Fabrikaya ait mühtelif makaslarla yükleme ve boşaltma işlerini teshile mahsus demiryolu şube hattı ve muhtelif daireler arasında ihtiyaca kafi telefon ve umumi tenvirat tesisleri ve fabrikanın suyunu temin eden dranaj ve kuyu ve kanal ve boru ferşiyat tesisatı vu bunlardan başka müteaddit bekçi, baskül ve bakkaliye barakaları.
   
                 Bunların mecmu kıymeti mukayyet kıymetlerinden müterakim amortismanları tenzil olunarak (1817141) liradır.Ve bir kül halinde oldugundan gayrikabili tefriktir.Fazla tafsilat için şifaben veya tahriren fabrika idaresine müracaatları ilan olunur.
               

                     Orjinali " Gazete Fotokopisi "  Arşivimdedir.

                           -----------------------    *      --------------------


                          30 . Teşrin-i  Evvel  " Ekim " 1932  Tarihli  Kütahya gazetesinden


                Tasfiye  Halinde  Bulunan Uşak  Terakkii  Ziraat 
                  Türk  Anonim  Şirketi  Tasfiye  Memurlarından


             Tasfiye halinde bulunan Uşak Terakkii Ziraat  Türk Anonim Şirketi hissedarları aşağıdaki ruznamedeki işleri görüşmek ve karar vermek üzre gelecek birinci Kanun ayının  6  ıncı  salı günü öğleden sonra  saat  1 de şirket merkezi olan fabrika binasında içtimaa davet olunurlar.
             
              Bu içtimada ruznamenin birinci ve ikinci maddeleri hakkında müzakere ve ekseriyet nisapları Ticaret Kanununun 450 inci maddesinde münderiç ve Anonim Şirketlerin adi surette içtimalarına dair olan hükümlere ve  3 üncü maddesi hakkında müzakere ve ekseriyet nisabı Şirketin Esas mukavelenamesinin  41  inci maddesinde yazılı hükümlere tabidir.

                    MÜZAKERE  RUZNAMESİ
    

              1 -  Tasfiye muamelatı ve tasfiyenin bir senede tamamen bitirilememesi sebebleri hakkında tasfiye memurları tarafından hissedarlara malumat ve izahat verilmesi.

              2 -  Halk hisselerinin tamamen ödenmesi hususundaki teşebbüslere dair hissedarlara malumat verilmesi.

              3 -  Şirketin mütebaki alacaklarının ve haklarının devriyle tasfiye işlerinin bir an evvel neticelendirilmesi.

                    Mes'ul Müdürü :  M. Nuri                                                                              Kütahya Vilayet Matbaası

                                        ------------------   *   ----------------                                          6  Teşrin - i  sani  " Kasım "  1932  Tarihli  Kütahya  Gazetesinden


                        Tasfiye  Halinde  Bulunan  Uşak Terakkii  Ziraat  
              Türk  Anonim  Şirketi  Tasfiye  Memurlarından :
      Tasfiye halinde bulunan Uşak Terakkii Ziraat  Türk Anonim Şirketi hissedarları aşagıdaki  ruznamede yazılı işleri görüş-mek ve karar vermek üzere gelecek birinci kanun ayının  6 ıncısalı günü öğleden sonra saat  1  de şirket merkezi olan fabrika binasın-da içtimaa davet olunurlar.
         
               Bu iştimada ruznamenin 1 ve 2 inci maddeleri hakkında müzakere ve ekseriyet nisapları Ticaret Kanununun 450 inci maddesinde münderiç ve Anonim Şirketlerin adi surette içtimalarına dair olan hükümlere ve  3 üncü maddesi hakkında müzakere ve ekseriyet nisabı Şirketin esas mukavelenamesinin 41 inci maddesinde yazılı hükümlere tabidir.    

                    MÜZAKERE  RUZNAMESİ     


            1 - Tasfiye muamelatı ve tasfiyenin bir senede tamamen bitirilememesi sebebleri hakkında tasfiye memurları tarafından hissedarlara malumat ve izahat verilmesi

            2 - Halk hisselerinin tamamen ödenmesi teşebbüslere dair hissedarlara malumat verilmesi.

             3 -  Şirketin mütebaki alacaklarının ve haklarının devriyle tasfiye işlerinin bir an evvel neticelendirilmesi.        

                               ------------------     *     -----------------

       
         Hali  Tasviyede  Bulunan  Uşak  Terakkii  Ziraat  Türk  Anonim  Şirketinin

                                              31 . 12 . 931  Tarihli Kar ve Zarar  Hesabıdır.
                                                                                                                                   Zimmet                       Matlup
                                                                                                                                 
 Lira   Kr.                      Lira   Kr. 
         6 . 8 . 931 Tarihinde tanzim edilen ilk tasfiye Bilançosundan müdevver zarar                      1.283.698.-91                 
        Sanayi ve Maadin Bankasına verilen faizler                                                                                       111.989.-72           
        1930   Şekerlerinin satışından mütehassıl zarar                                                                                12.600.-64

        Eski malzeme ve şeker anbarlarının hedminden mütevellit zarar                                                   4.328.-60


        Sanayi ve Maadin Bankası nezdindeki hesabı carimizin  6.8.931 ile 31.12.931 
        tarihine kadar lehimize olarak tevlit ettiği akça farkları                                                                                                                   4.146.-43
        Müteferrik katlar                                                                                                                                                                                       77.896.-01 

        1931 Kampanyası işletme karı                                                                                                                                                           709.109.-78

       
         Devamı için  1932 - 4 de bakınız