12599

Uşak Şeker Fabrikası İle İlgili Yorumlarım - 6

            *
                20 . Ekim . 1938  Tarihli  Cumhuriyet  Gazetesinden  
       
                            
 S Ü M E R    B A N K
              Umum  Müdürlüğünden :

                   Hali Tasfiyede Uşak T. Z. T. A. Şirketine aid olup eshabı tarafından zayi olduğu bildirilen aşağıda
isimleri, nümuneleri ve miktarı yazılı hisse senedleri yerine kaim olmak üzere ikinic bir vesika verileceginden
eskilerinin hükmü kalmadığı beyan olunur.

                                                                                                                       Döküm     Sened       Hisse       Lira 
                     
  İ  S  İ  M                                                                                  No.           No.          aded        Kr.
 
    Uşak   Ulubey  nahiyesinden  Kadı Hasan oğlu Osman                           6405         9765           5            10.-   

        "           "                  "             Hasan Efendi oğlu Etem                           3983          5102          6            12.-

        "           "                  "             Hacı Paşa oğlu İbrahim                             1955          3131        24            48.-

        "           "                  "             Sahte oğlu Hakkı                                        3991         5110          2               4.-

        "           "                  "             Torlak oğlu Ömer                                       1953          3129          9            18.-

        "           "                  "             Dal oğlu Hafız Mehmed                             1030         1322           6             12.-

        "       Karalar        köyü          Abbas oğlu İzzet                                         2289         2545          9             18.-

        "           "                   "            Mestan oğlu Hasan                                     4238         4100          3               6.-

       "       Karahallı    nahiyesi     Hacı Ali oğlu Hafız Şakir                              6710         7242          5             10.-

       "            "                   "            Kuyucu oğlu Hafız Mehmed                       1780          2656         3               6.-

       "            "                   "            Çakçak oğlu Ahmed                                    1773          2649         6             12.-

       "            "                   "             Kara İbrahim oğlu Rıza                                488           3008        1               2.-

       "            "                   "            Kahveci Aşık Ömer oğlu Berber Mehmed   501           3021       2                4.-
                                                                            

                                                                           
  
   -----------------------------    *    --------------------------                
       *     08 . Ocak . 1939  Tarihli  Cumhuriyet  Gazetesinden 
        S Ü M E R    B A N K
        
Umum  Müdürlüğünden :  

                   Tasfiyesi hitam bulan Uşak T. Z.T. A. Şirketine aid olup Eshabı tarafından zayi edildiği bildirilen 
aşagıda isim, numara ve miktarı yazılı nama muharrer hisse senetleri yerine kaim olmak üzere ikinci bir
vesika verileceğinden eskilerin hükmü kalmadığı ilan olunur.

                      E S A M İ                                                                        Döküm   Sened     Hisse     Lira
                                                                                                                 No.         No.        Adet        Kr.
   Uşak Karahallı Nahiyesinden Gök Ömer oğlu Yusuf                      494       3014           2            4.-

     "            "                "               Cakcak Oğlu Osman                         482       3002           3            6.-

     "            "                "               Kara Osman oğlu Şerif                   1760       2636           6          12.-

     "    Kürt Köyünden                Hacı İbrahim                                     2054       2363           3            6.-

     "    Öksüz Köyünden             Çavdar oğlu Musa                           3548       3813           1            2.-

     "   Gedikler Köyünden          Hasan çavuş oğlu İbrahim              4336       1033          2            4.-


                        -----------------------------    *    --------------------------                
       
 *         06 . Nisan . 1940  Tarihli  Cumhuriyet Gazetesinden

           Sümer  Bank  Umumi  Müdürlüğünden :
     
 Hali tasfiyede Uşak T. Z. T. A. Şirketi Hisse senetlerini zayi eylediklerini bidiren aşagıda isimleri 
yazılı hissedarların hisse senedi yerine kaim olmak üzere ikinci bir vesika verileceğinden eskilerinin 
hükmü kalmadığı ilan olunur.

                 E  S  A  M  İ                                                                     Döküm    Hisse     Hisse    Lira 
                                                                                                             No.         No.       adet      Kr.
    Uşak Şaban Köyünden    Molla İsa oğ.İbrahim                          3606      3871          1          2.-

       "         "           "               Kara Yusuf oğ. Halil                           3677      3942          1          2.-

       "         "           "               Hüseyin oğ. Mustafa                         3680       3945          2          4.-

       "         "           "               Arık oğ. Osman                                  3694       3959          1          2.-

       "         "           "               Halil kızı Hatice                                  3708       3973          1           2.-
 
       "         "           "               İmam oğ. Mestan                               3745       1711          3           6.-

       "  İslice Mahallesi Hacı Hikmet oğ. İsmail zevcesi Nazlı        7186        6931          1           2.-

       "   Sivaslı Köyünden Hacı oğ.Hüseyin Torunu Hakkı            2601        3557          3           6.-

       "         "         "     Murat oğ. Fevzi                                             2458        3424         12         24.-

       "   Sazak Köyünden  Hasan oğ. Mehmet                                3030         3259          3           6.-

       "   Selçikler      "      Seyit Ali oğ. Hüseyin                               5790       13547         12        24.-

       "   Dağyenice   "    Hüseyin Paşa oğ. Ahmed                           347           498           3           6.-

       "   Çardak         "    Kurudu oğ.Nuri Kızı Fatma                       1350         2406           4           8.-

       "         "             "    Kocabaş oğ.Ahmet zevcesi Cennet         1641       19397           3           6.-

       "         "              "   Kocabaş oğ. Ali kızı Hanım                       1632       19388           3           6.-

       "         "              "   Molla Hüseyin oğ.Hacı Ali                          654           349            3           6.-

                                                                                                                                              56      112.-

                          ------------------------   *    --------------------                       08 . Agustos 1948   Tarihli Cumhuriyet Gazetesi

          *
                       Kullanılmış  Otomobil  Satışı
                Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş .
                Uşak Fabrikası Müdürlügünden

        1 - Fabrikamıza aid olup durumları ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşagıda 

her birinin hizasında gösterilen, kullanılmış, otomobiller açık artırma ile ayrı, ayrı satılıga çıkarılmıştır.
    Cinsi            Markası          Motör no.         Muhammen      Geçici                  
                                                                            bedeli           Teminatı              
                                                     T L
                  T L                      
 Bugünkü durumu
 
                         
   Otomobil          Ford                           5057351                      800,-00                   60,-00             (lastikli) çalışabilir halde bazı yedekleri var

        "                   Ford                           4057684                      500,-00                   37,-50             (    "      )            "                                "
 
        "                   Mercedes            136052/0155                    1200,-00                   90,-00             (    "      ) çalışır halde yedekleri yoktur.
                                Benz
        "                            "                          4259/11                    1100,-00                   82,-50             (     "     )           "                                   "

        "                   Chevrolet                   5553515                      400,-00                   30,-00             (lastiksiz) ön dingil amortisörlüdür ve amor
                                                                                                                                                               tisörleri bozuktur.Bazı yedekleri vardır.
        "                   Ford                      81-4462570                    1200,-00                    90,-00             (lastikli)  çalışır halde bazı yedekleri var.

       "                   Chevrolet                    1545425                    1000,-00                    75,-00             (     "     )            "                                   "

      "                    Prağa                              50560                     1200,-00                    90,-00             (     "     )   çalışır halde yedekleri yoktur.

      "                    Linkoln                      H.5166.K.                    2500,-00                   187,-50            (     "     )   çalışır halde yedekleri vardır.

      "                     Reno                                8215                     1500,-00                   112,-50            (    "      )  çalışır halde yedekleri yoktur.

  


      2 - Arttırma 2/9/1948 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 10 ' da Fabrikamızda ve komisyon önünde 

  yapılacaktır.

     3 - Bu işe aid şartname bedelsiz olarak Fabrikamızdan alınabilir.
      
     4 - Otomobiller iş saatleri içinde Fabrikamızda görülebilir.

     5 - Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

     6 - İsteklilerin ihaleyi saatine kadar geçici teminatlarını Fabrika veznesine yatırmaları lazımdır. 
                       
   -----------------------------   *    -----------------------
         
                    1 . Eylül . 1964  Tarihli Gürel Gazetesinden 

              Şeker  Fabrikasının  38 . Kampanyası  Ve Nuri Şeker 
                        Büstü  Büyük  Bir  Törenle  Açıldı

                         
            Uşak Şeker Fabrikasının 38 . Kampanyası bugün kalabalık bir davetli huzurunda suya ilk pancar verilmek suretiyle başlamıştır.Sabahın erken saatlerinde işçilerle birlikte misafirler yerlerini almışlardır. Fabrika Müdürü , Merhum Nuri Şeker'in büyük oğlu Muhsin Şeker, bir usta ve bir memurun konoşmasını müteakip hayırlı olması dileğiyle bir kurban kesilmiş ve ilk pancar dua edilerek suya bırakılmıştır.

            Fabrika böylece faaliyete geçtikten sonra, Uşak'ga böyle bir fabrikayı sadece şahsi gayret ve teşebbüsü ile hediye ederek 102 yaşında gözlerini yuman merhum Nuri şeker'in büstünün açılma törenine geçilmiştir. Nuri Şeker'in icraatları ve fabrikanın kurulmasındaki namütenai gayretlerini veciz bir şekilde ifade eden sayın valimiz Eran Kordelanın Fabrika Müdürü tarafından kesilmesini rica etmiş ve büyük huşu içinde büst açılmıştır.

                 
             Davetliler daha sonra Nuri Şeker kütüphanesini de ziyaret etmişlerdir. Fabrika tarafından ikram olunan  kahvaltıyı takiben büyük bir kalabalık halinde Kalfa Köyünde bulunan merhumun türbesi ziyaret edilmiş ve bura-da bir hoca dua okumuştur. Daha sonra Kalfa Köyü sakinlerinin hazırladığı şeker yenilmiş ve ayran içilmiştir.

             38 . Şeker Kampanyamızın Yurdumuza ve Milletimize hayırlı olmasını dilerken merhum Nuri Şeker'i rahmetle anıyoruz.

                Gazetenin fotokopisi arşivimdedir.

                   
     ---------------------    *    -------------------- 
        * 

                    20 . Haziran . 1951 ( olabilir )  Cumhuriyet Gazetesinden

                    Uşak  Terakkii  Ziraat 
                                    Türk Anonim Şirketi

             Hisse senedini zayi eden aşağıda isimleri yazılı hissedarların vaki müracaatları üzerine kendilerine yeni-den ikinci nüsha olarak vesika verilmesi tasfiye heyetinin  20/1/1935 tarih ve 141 numaralı kararı iktizasından olduğu ilan olunur.

                                                                                                                                             Hisse         Hisse        Lira 
                                                                                                                      Numara          No:           Adedi          Kr.
           Hersekli Hüseyin oğlu Mustafa                                                      5548         10494             50           100.-
         
                  "               "            "    Hamdi                                                        5527         10473              2               4.-
       
           Berberlerin  Ali                                                                                   5562          13725              1               2.-
       
           Sabık Tahrirat katibi Şevki                                                              5713          13788              1               2.-
     
           Mustafa oğlu Gani                                                                              5530          10476              1               2.-
         
           Acarın Mehmet                                                                                   5550          10496              1               2.-
       
           Beyşehirli Şükrü evladı manevisi Saniye                                    5544          10490              5             10.-
         
           Irlamazlı Hacı Mustafa                                                                       5531          10477             1                2.-      
         
           Hacı Turşu oğlu Hüsnü                                                                      5519          10465              2               4.-
         
           Şevket Süleyman                                                                                5546          10492              1               2.-
     
           Ortamah Arablı Sarı ali                                                                       5545          10491             1               2.-
     
            Sarı Ahmet oğlu Bektaş                                                                    5526          10472             1               2.-
       
            Gökçinin Emin                                                                                      5529          10475             1               2.-
         
            Sarı Ahmet oğlu Hafız Mehmet                                                        5524          10470             1               2.-      
       
            Çölekçi Dedeoğlu Osman                                                                 5542           10488             1               2.-
          
            Naipzade Bay Mustafa                                                                      5551            10497             1             2.-
         
            Hacı İsmail oğlu Ahmet                                                                     5534            10480             5             20.-
       
            Melek  oğlu  Nail                                                                                   5711           13786             1               2.-
          
            Gazete fotokopisi arşivimdedir.

                         ----------------------     *     ---------------------
        *
            1935  - 1937 yılları arası olabilir Cumhuriyet Gazetesi

                  Sümer  Bank  Umumi  Müdürlüğünden :

             Hali tasfiyede Uşak Terakkıi Ziraat T. A. Şirketine aid olup eshabı tarafından zayi edildiği bildirilen aşağıda isimleri, numaraları ve miktarı yazılı hisse senetleri yerine kaim olmak üzere ikinci bir vesika verileceğinden eskilerinin hükmü kalmadığı ilan olunur.
                E  S  A  M  İ                                                                              Döküm       Senet            Hisse        Lira
                                                                                                                     No:             No:              Adet          Kr.
   
     Uşak'ın Salmanlar K. Akoğlan Oğ. Veli                                       1262             2161                3              6.-
     
             "              "            "    Mehmet Ali oğlu Himmed                    1263             2162                3              6.-
     
             "              "            "    Sarı oğlu İbrahim                                   1264             2163                3               6.-
     
             "              "            "    Abbas oğlu Ali                                        1265             2164                3               6.-
     
             "              "            "    Topal oğlu Bekir                                     1266             2165                3               6.-