12599

Şeker Fabrikası - 1936 - 1

                 *
                 26 . Haziran . 1936  Tarihli Kütahya Gazetesinden  Sayı : 42  Sayfa : 1+3

                      Uşak  Şeker  Fabrikası 
                      Çalışıyor
          Uşak - ( Özel ) Geçen sene çalışmayan Uşak şeker Fabrikanın çalışması için, Büyüklerimiz yanında girişimler yapmak üzere Esnaf ve Halk mümessillerince seçilen heyet Ankara'ya giderek İlgili zevat ve Ekonomi Bakanımıza istek ve dertlerini anlatmış çok büyük bir hüsnü kabul görmüştür.
           
            Sayın Ekonomi Bakanımız Celal Bayar'ın Uşak Şeker Fabrikasının çalışması yolundaki yüce buyrukla- rını telakki eden heyet durumu tel yazısı ile Uşak'a bildirmiş ve Uşak Halkı Bayram yaşamıştır.
             
             Şeker Fabrikasının Genel Direktörü Bay Kazım Taşkent'de Şeker Fabrikaları Meclisi İdare Reisi ve İş Bankası genel Direktörü Muammer Eriş ve diger ilgili zevatın yollanan heyete karşı gösterdikleri büyük lü-tüfkarlık, sevinç duygularını mucip olmuştur.
             
             Endüstri bakımından büyük bir değeri olan Uşak Şeker Fabrikasının çalışmasıyla degerini bir parça daha artıracagı ve genel faydaların belireceği tabiidir. Çiftçi, Halk, işçi ve diğer esnaf fabrikanın çalışmasıy-la faydalanacak ve bir gelişim baş gösterecektir. Fabrikanın çalışması haberi Yüz beş bin nüfuslu Uşak Ka-zasına yıldırım hızıyla yayılmış, köylü ve Şehirli bayram yapmıştır.
             
             Bu yıl mevsimin yağmurlu ve iyi geçmesi pancar ürününün istenildiği şekilde büyümüsini ve verim alınmasını sonuçlandırmıştır. Tarlalar pancar ürününün neşeli yeşilliği arasına bürünmüş bir durumdadır. Türkiye'de Şeker Sanainin doğmasında büyük emeği olan Uşaklıların fabrikanın çalışması yolundaki istek ve dilekleri yerinde idi.
             
             Sayın Büyüklerimizin degerli buyuruk ve yardımları bu işin müteşebbisi Uşaklıları sonsuz sevinçlere sevk etmiştir.Fabrika çalışma hazırlıklarına başlamıştır. Mühendis, Memur, İşçi ve ustalar gelmektedirler Halk sevinç içinde bir bayram günü yaşamaktadır.        


              Gazete fotokopisi Arşivimde 

                  ------------------------   *   ----------------------
        *
                   UŞAK  TERAKKIİ  ZİRAAT 
         TÜRK  ANONİM  ŞİRKETİ  HİSSE  SENETLERİNİ 
           Zayi etmiş olan aşağıda isimleri yazılı hissedarlara tasfiye heyetinin 20 / 1 / 936  tarihli kararı mucibince ikinci nüsha olarak birer vesika verileceğiilan olunur.

              İsim  ve  Adresi                                                         Döküm   Muvakkat    Hisse    Lira
                                                                                                                                      No        Senet No:     Adet       Kr.
    Uşakın Paşalar Köyünden  Safer oğlu Ahmet                                             2430           2400            3          6.-

         "       Beki                 "         Halim oğlu Hacı Emin                                      1802           2678             3         6.-
       
         "          "                    "         Ayvaz oğlu Veli                                                  1810           2686             6       12.-
       
         "          "                    "         Ayvaz oğlu Ahmet                                             1811           2687             3         6.-
       
         "          "                    "         Ayvaz oğlu Mustafa                                          1812           2688             3         6.-
   
         "       Azizler            "         Şerif oğlu Ali                                                       2954           3618             6       12.-
   
         "       Ahat                "         Köse Ayan oğlu Hüseyin                                  3747           1713             3         6.-
   
         "       Karacahisar "         Sakat oğlu İsmail                                                    66        19266              9      18.-
     
         "       Sarayköy Kazası    Tabur katibi Osman                                          6325           7410              5      10.-
     
         "       Paşacık    Köyü       Tekoli oğlu Emin                                                   270        19229            50    100.-
     
         "       Sorkun           "         Karacahisarlı oğlu İsmail                                   727          1938               4        8.-      
     
       Tire 'de                                 Sarılarlı İsmail                                                     8017          8246             50   100.-
     
       
       Uşak'ın Küldür Kül:            Çalkan oğlu  Bekir                                                783            410                3        6.-
     
           "      Erciş   Köyünden    Cebeci oğlu H. Ahmet                                        3366          2276               5       10.- 

 
           Gazete fotokopisi arşivimdedir.

                      --------------------    *     -------------------

            *
                ?      Tarihli Cumhuriyet Gazetesinden

                            Sümer  Benk  Umum  Müdürlüğünden :

       Hali tasfiyede Uşak T. Z. T . A . Şirketine aid olup ashabı tarafından zayi edildiği bildirilen aşağıda isim numara ve miktarı yazılı, nama muharrer hisse senetleri yerine kaim olmak üzere ikinci bir vesika verilece-ğinden eskisinin hükmü kalmadığı ilan olunur.
     
 E   S   A   M   İ                                                                Döküm    Hisse     Hisse      Lira                                                                                                                                                         No:         No :      Adedi       Kr.                          Uşak Ulubey  Nahiyesinden  Bayraktar oğlu  Hacı Osman Emin          3990       5109          3           6.-

          "    Kılıcan Köyü Berber oğlu Mehmed                                                      597       1872          3           6.-

          "            "              İmam oğlu Abdurrahman                                             4931     13075          5        10.-

          "            "              Bebber oğlu  Yusuf                                                         6444       5531          2          4.-

          "     Kavaklı         Hıdır oğlu Halil                                                                  2160       3330          3          6.-

          "     Kılıcan          Hacı oğlu Yusuf ve Mustafa                                          4634     13078          5        10.-

          "      Akse            Sıgırcı oğlu Hasan                                                          4269          768          3          6.-

          "             "             Mehmet oğlu Mustafa                                                   6583        7148          1          2.-

         "      Ulubey Nahiyesi Hacı Osman oğlu Ahmet                                       1911        2787          3          6.-
 
                   Gazete Fotokopisi  arşivimdedir.

                             ---------------------    *    -------------------